Ner­ver i hel­spenn foran valg­thril­ler

Geir Iver­sen med­gir at ner­ve­ne er på høy­kant på valg­da­gen. – Jeg inn­røm­mer at jeg har som­mer­fug­ler i ma­gen, sier Sp-po­li­ti­ke­ren, som sam­men med Jan Mar­tin Ris­haug og heia­gjen­gen er klar for på­kjen­nin­gen.

Altaposten - - Sidan 1 - Av Han­ne Lar­sen han­ne@al­ta­pos­ten.no

– Jeg inn­røm­mer at jeg har litt som­mer­fug­ler i ma­gen, sier Sen­ter­par­ti­ets stor­tings­kan­di­dat fra Finn­mark, Geir Iver­sen, til Al­ta­pos­ten man­dag for­mid­dag.

Ikke pak­ket

Iver­sen har truk­ket inn til byen, hvor det lo­ka­le bonde­la­get sam­ler trop­pe­ne un­der kvel­dens valg­thril­ler.

– Ja, det er førs­te gang vi har valg­vake, så det­te blir noe helt nytt for oss, sier lo­kal­lags­le­der i Al­ta, Jan Mar­tin Ris­haug, som føl­ger spen­nin­gen fra Scan­dic i Al­ta. Spen­nin­gen for Sen­ter­par­ti­ets del er selv­føl­ge­lig knyt­tet til om de rød/grøn­ne kla­rer å be­rø­ve de blå re­gje­rings­mak­ten, men også til hvor­vidt Iver­sen kom­mer inn på Stor­tin­get. Sen­ter­par­ti­et har gjort det knall­sterkt på må­lin­ge­ne i Finn­mark og mye lig­ger til ret­te for at Iver­sen kan pak­ke kof­fer­ten.

– Jeg har ikke pak­ket kof­fer­ten. Nå blir det først valg­vake her i Al­ta, sier Iver­sen, som har va­ert en klar tals­mann for kyst­fis­ker­ne den­ne valg­kam­pen.

Kir­sti på Rocke­fel­ler

Et stein­kast unna Sp-gjen­gen vil Ar­bei­der­par­ti­et og SV bar­ri­ka­de­re seg. Na­er­me­re be­stemt på Pep­pes piz­za. På re­klame­pla­ka­ten uten­for spise­ste­det står det: «Alle pro­be­mer kan lø­ses over en piz­za». Det gjen­står å se. Selv om syke­hus­kam­pen har blitt en verke­byll for de røde lo­kal­par­ti­ene, som har fått null dra­hjelp fra sine fyl­kes og mo­der­par­ti­er, så er det uan­sett stor spen­ning knyt­tet til om stats­mi­nis­te­ren i mor­gen he­ter Jo­nas el­ler Er­na. Og ikke minst hvil­ke Finn­marks-po­li­ti­ke­re par­ti­ene kan ven­te seg å få inn på tin­get. SVS topp­kan­di­dat og nest­le­der i par­ti­et, Kir­sti Berg­s­tø fra Nesse­by, føl­ger dra­ma­et fra Rocke­fel­ler i Oslo. På be­hø­rig av­stand fra så­re­de parti­fel­ler i Al­ta.

– Det blir utro­lig spen­nen­de, sier hun på sms fra ho­ved­sta­den, der hun blir å vake sam­men med res­ten av parti­le­del­sen.

Va­ker sam­men

I hjer­tet av gå­gata i Al­ta har Høy­re og Frrem­skritts­par­ti­et slått seg sam­men på ute­ste­det Catch 22. Ste­det har fle­re gan­ger va­ert brukt til po­li­tis­ke quiz-sam­lin­ger, men i kveld blir det sto­re spørs­må­let om par­ti­ene vil få inn sine kan­di­da­ter. Bengt Ru­ne Stri­feldt fra Al­ta Frp kjem­per om et av dis­trikts­man­da­te­ne, men har også sjan­se via ut­jev­nings­man­da­tet. Høy­res Frank- Bak­ke Jen­sen fra Båts­fjord har hop­pet inn og ut av lis­ta på de sis­te må­lin­ge­ne, men Europa­mi­nis­ter Jen­sen sier til NRK at han ikke har noen plan B der­som han står uten jobb i mor­gen tid­lig.

– Jeg hå­per selv­sagt vi kan slip­pe ju­be­len løs i lø­pet av kvel­den, sier le­der i Al­ta Høy­re, Ma­ri­an­ne Hauk­land, man­dag mor­gen.

– Jeg har ikke ruk­ket å va­ere spent, det har va­ert så tra­velt med valg­kamp, sier Bengt Ru­ne Stri­feldt, som tak­ker støtte­ap­pa­ra­tet for en «fan­tas­tisk» valg­kamp.

Sjam­pis uan­sett

Ven­st­res kan­di­dat fra Finn­mark, Tri­ne Noodt, har iføl­ge Al­ta­pos­tens valg­kom­men­ta­tor, Ole Da­vid Øst­li, sva­ert li­ten sjan­se for å sik­re seg det nød­ven­di­ge ut­jev­nings­man­da­tet for en stor­tings­plass. Li­ke­vel har Noodt pla­ner om å gå ut på kjø­pe inn en flas­ke sjam­pan­je til den sto­re kvel­den.

– Ja, det skal jeg. Uan­sett hvor­dan det går så skal vi fei­re en god valg­kamp, sier Noodt, som for­tel­ler at valg­va­ken hol­des på sam­me sted som tid­li­ge­re.

– Valg­va­ken til ven­st­re hol­des tra­di­sjo­nen tro i stua i Myr­vei­en 7. Her star­ter vi med piz­za i åtte­tida og alle som er spe­si­elt in­ter­es­ser­te, kan kom­me.

(Foto: Han­ne Lar­sen).

SPENT: Sen­ter­par­ti­et har fisket man­ge stem­mer i Finn­mark i år. Stor­tings­kan­di­dat Geir Iver­sen fra Lop­pa (t.h) og lo­kal­le­der i Al­ta, Jan Mar­tin Ris­haug, føl­ger spen­nin­ga fra Scan­dic i Al­ta.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.