«Smell» på 2 mil­lio­ner

Jakt­kort­sal­get svik­ter for Fefo.

Altaposten - - Sidan 1 - Av Mag­ne Kve­seth kve­seth@al­ta­pos­ten.no

Til nå i år har Fefo solgt jakt­kort for 2,76 mil­lio­ner kro­ner, mot fjor­året da det til sam­me tid var solgt kort for 4,82 mil­lio­ner kro­ner.

In­gen kri­se

Ut­marks­le­der Ei­nar J. As­bjørn­sen sier til Al­ta­pos­ten at fjor­året var noe spe­si­elt, si­den man da fikk ef­fekt av at man­ge je­ge­re kom til Finn­mark på ryk­ter om et godt rype­år, si­den 2015 var bra. – Be­stands­mes­sig var 2015 et bruk­bart år og der­med var det op­ti­mis­me for fjor­året. At vi i går har solgt kort for to mil­lio­ner kro­ner mind­re enn i 2016 til sam­me tid, er li­ke­vel in­gen kri­se for oss. Det vi an­ser som vik­tigst, er at vi får til en bra for­valt­ning som er ba­ere­kraf­tig. Etter tel­lin­ge­ne i år vis­te det seg at det er sva­ert lite fugl, på­pe­ker ut­marks­le­de­ren.

Da be­slut­nin­gen ble tatt i au­gust om at man kun til­la­ter en lirype og en fjell­rype per je­ger per dag, gikk Fefo ut med den­ne opp­ford­rin­gen: «Vi ber je­ge­re om å for­sø­ke å spa­re vok­sen­fugl den­ne høs­ten. La en­kelt­fugl og par fly vi­de­re, og rett av­sky­tin­gen mot stør­re kull», ba le­der for ut­mark i Fefo, Ei­nar J. As­bjørn­sen.

Av­be­stil­lin­ger

De som dri­ver pro­fe­sjo­nell virk­som­het med til­rette­leg­ging for jakt­lag har i år mer­ket en be­ty­de­lig la­ve­re in­ter­es­se for jakt og blant and­re had­de sel­ska­pet Vid­da veide­mann som ei­es av Jo­han An­ders Som­by opp­levd å få seks av­be­stil­lin­ger, som føl­ge av de lave be­stands­rap­por­te­rin­ge­ne.

– I Fefo har vi fått av­be­stil­lin­ger for cir­ka en kvart mil­lion kro­ner, men det­te er li­ke­vel ikke vel­dig mye i for­hold til hvor man­ge som har øns­ket å jak­te. I hel­ga var vi ute på kon­trol­ler og det vi­ser seg at de fles­te vi sjek­ket var langt unna må­let om å fyl­le dags­kvo­ten på førs­te jakt­dag i om­rå­det fra Al­ta og nord­over mot Sen­na­lan­det og i Kval­sund kom­mu­ne. Jeg tror vi kan si at ut­byt­tet var så som så, men det er li­ke­vel noe eget med å va­ere ute og gå på jakt, sier As­bjørn­sen.

Ung­dom­mer

Når Fefo har fått fore­tatt tak­se­ring av rype­be­stan­den, blir det gjort etter sam­me me­to­de som over hele res­ten av lan­det. I Finn­mark skjer det­te i sam­ar­beid med NJFF Finn­mark, Sá­mi biv­do- ja meahcástanse­ar­vi og Vest-finn­mark fugle­hund­klubb. Fefo skri­ver på sine hjemme­si­der at tak­se­rin­gen skjer gjen­nom de sam­me lin­je­ne, og gjør det mu­lig å be­reg­ne tett­het av hønse­fugl i et om­rå­de. – Vi hå­per jo at de som har helt nye je­ger­prø­ver, for ek­sem­pel ung­dom­me­ne, at de skal ta seg ut på jakt, selv om det er rap­por­tert lite fugl. For forsk­ning vi­ser at de fers­ke je­ger­prø­ve­kan­di­da­te­ne som ikke kom­mer seg ut på jakt, med sta­dig mind­re sann­syn­lig­het blir je­ge­re, hvis det drøy­er før de kom­mer seg på jakt, sier Ei­nar J. As­bjørn­sen. – Vil det bli an­led­ning til snare­fangst i år, el­ler blir det re­strik­sjo­ner? – Det­te skal vi ha et nytt møte om i ok­to­ber med bru­ker­re­pre­sen­tan­ter og da vil vi se hvor­dan ut­ta­ket har va­ert og så set­ter vi tro­lig se­song­kvo­ter også for snare­fan­ger­ne, av­slut­ter As­bjørn­sen.

TA­PER PÅ LITE RYPER: Fefo får en øko­no­misk smell på grunn av salg av faer­re jakt­kort. Det vik­tigs­te er rype­be­stan­den, me­ner Fefo. (Foto: Le­na Kris­ti­an­sen, Fefo)

BRA FOR RYPA: Faer­re je­ge­re i år enn tid­li­ge­re når dags­kvo­te­ne er satt ned be­ty­de­lig. Inn­tekts­svik­ten for Fefo på 2 mil­lio­ner er in­gen kri­se, sier le­der for ut­mark i Fefo, Ei­nar J. As­bjørn­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.