Tra­fikk­sik­re barne­ha­ger

Tryg­ge­re i fem Al­ta-barne­ha­ger.

Altaposten - - Sidan 1 - Av Ki­ta Ei­lert­sen ki­ta@al­ta­pos­ten.no

– Det­te er en be­kref­tel­se på at barne­ha­gen job­ber kon­ti­nu­er­lig og hel­het­lig året rundt med tra­fikk­sik­ker­het både blant for­eld­re og an­sat­te, sier Knut Lar­sen, dis­trikts­le­der i Trygg Tra­fikk i Finn­mark, som var på be­søk i Kom­sa­top­pen barne­hage sist fre­dag.

Fem ble god­kjent

De er imid­ler­tid ikke ale­ne. Kom­sa­top­pen barne­hage var en av fem lo­ka­le barne­ha­ger som ble god­kjent som tra­fikk­sik­re barne­ha­ger. De and­re barne­ha­ge­ne var Aron­nes, Tal­vik, Midt­bak­ken og Oter­fa­ret barne­hage.

Lar­sen over­rak­te et skilt og 3.000 kro­ner til sty­rer Gø­ril An­der­sen. Midt i syk­kel­ba­nen, der det var både små og sto­re re­fleks­ves­ter.

– Her i Kom­sa­top­pen har de job­bet ak­tivt i man­ge år. De job­ber med skil­ting, å va­ere be­visst på det. De job­ber med hvil­ken side av vei­en man skal gå på, hva vi gjør når vi kom­mer til et gang­felt. Sånn som her – det er en stor are­na for lek, sier Lin­da Suhr, som job­ber spe­si­elt med tra­fikk­sik­ker­het i barne­ha­ge­ne i Al­ta kom­mu­ne.

Må fyl­le kri­te­ri­er

– Barne­ha­gen har sendt inn do­ku­men­ta­sjon på at tra­fikk­sik­ker­hets­ar­bei­det er ned­felt i pla­ne­ne de­res. Og for­eld­re­ne er vik­ti­ge. Det er vik­tig at de ikke ri­ver ned det barne­ha­gen byg­ger opp. Når de skal le­ve­re barn i barne­ha­gen, skal de ryg­ge på plass, så de kan kjø­re rett ut etter­på, for­kla­rer Knut Lar­sen. – Som vi ser her i Kom­sa­top­pen, får bar­na tre­ne seg på å syk­le etter tra­fikk­skilt. De gjør man­ge gode ting for tra­fikk­sik­ker­he­ten, sier Knut Lar­sen.

Barne­ha­gens tra­fikk­opp­la­e­ring in­te­gre­res i opp­la­e­rings­ar­bei­det og er med i barne­ha­gens års­plan. Det stil­les krav til buss­sel­skap og dro­sjer når barne­ha­gen skal på tur. Også for­eld­re­ne blir tatt med inn i plan­leg­gin­ga av tra­fikk­sik­ker­he­ten, og det er tema på for­eldre­mø­te­ne. Dess­uten la­erer bar­na tra­fikk­reg­ler, og å bru­ke bil­bel­te, syk­kel­hjelm og re­fleks. Alt det­te må det fore­lig­ges do­ku­men­ta­sjon på for at barne­ha­gen skal bli god­kjent som tra­fikk­sik­ker barne­hage. Ser­ti­fi­se­rin­gen va­rer i tre år.

Kom­mu­nalt an­svar

– Vi har bi­stått barne­ha­ge­ne så de skal nå be­teg­nel­sen tra­fikk­sik­ker barne­hage. Meste­par­ten har barne­ha­ge­ne gjort sjøl, og de er utro­lig flin­ke. De har kom­met langt, sier Lin­da Suhr

– Det er jo egent­lig for­eld­re, an­sat­te og vi voks­ne som skal va­ere mo­del­ler for at bar­na skal va­ere tryg­ge i tra­fik­ken. De må la­ere å bru­ke hjelm, vite sjøl at man skal sik­res i bil og at sete er på­budt og at de skal sik­res i buss, sier Lin­da Suhr.

(Foto: Ki­ta Ei­lert­sen)

OVERREKKELSE: Her får sty­rer Gø­ril An­der­sen skil­tet som be­vi­ser at Kom­sa­top­pen er en tra­fikk­sik­ker barne­hage av Knut Lar­sen i Trygg Tra­fikk. Lin­da Suhr (til ven­st­re) i Al­ta kom­mu­ne sier de job­ber kon­ti­nu­er­lig for å gjø­re alle barne­ha­ge­ne tra­fikk­sik­re.

I SYK­KEL­BA­NEN: Det er mor­somt å syk­le i syk­kel­ba­nen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.