– Ba­re Ru­nar er trygg

Eks­per­ten me­ner det er helt åpent om fire av fem man­da­ter.

Altaposten - - Sidan 1 - Av Jar­le Mjø­en jar­le@al­ta­pos­ten.no

Al­ta har in­gen god his­to­rie når det gjel­der valg­del­ta­kel­se og en­ga­sje­ment ver­ken i lo­kal­valg el­ler stor­tings­valg. Nå kan mye tyde på at vel­ger­ne i Al­ta har våk­net.

– Ved stor­tings­val­get i 2013 for­hånds­stem­te 4.533 av Al­tas vel­ge­re. Det var nes­ten halv­par­ten av de som fak­tisk gikk til ur­ne­ne, men da må hus­ke på at over 4.000 valg­te å bli hjemme­sit­te­re på valg­da­gen. I årets valg har an­tall for­ånds­stem­mer økt med over 1000 til 5.553. Det er en gans­ke for­mi­da­bel øk­ning, og jeg tror vi kan gle­de oss over en valg­del­ta­kel­se langt over det vi har va­ert vit­ne til de sis­te ti­åre­ne, sier Al­ta­pos­tens ana­ly­se- og valg­eks­pert, Ole Da­vid Øst­li.

Over 80 pro­sent?

Øst­li vil ikke kom­me med noe kva­li­fi­sert tips for valg­del­ta­kel­sen i Al­ta, men slår fast at den i 2013 for Al­tas del var på 70,2 pro­sent, et godt styk­ke bak lands­del­ta­kel­sen på 78 pro­sent.

– Jeg fø­ler at alle par­ti har mo­bi­li­sert en del i Al­ta. Finn­marks­val­get har hatt stort fo­kus både fra riks­me­dia og fra me­nings­må­lings­by­rå­ene. Det kan ha gjort at fle­re alta­va­e­rin­ger fø­ler at stem­men de­res be­tyr noe. Når vi ana­ly­se­rer tal­le­ne fra me­nings­må­lings­by­rå­ene er det grunn til å tro at syke­hus­sa­ken har hatt stor be­tyd­ning i Al­ta. Hvis det er det noen en­kelt­sa­ker som har fått folk til å bru­ke mu­lig­he­ten til for­hånds­stem­ming, så er det nok syke­hus­sa­ken, sier Øst­li. Han me­ner at det vil va­ere en sei­er for alle de po­li­tis­ke par­ti­ene om valg­del­ta­kel­sen i Al­ta skul­le pas­se­re 80 pro­sent. – Det vil sam­ti­dig bety at val­get i Al­ta blir enda mer be­stem­men­de for finn­marks­val­get enn vi tid­li­ge­re har for­ut­satt. Sam­ti­dig er min på­stand at det ikke er mu­lig å bli valg­vin­ner ba­re med å gjø­re et godt valg i Al­ta. Par­ti­ene er av­hen­gig av å sco­re bra også ut over res­ten av Finn­mark.

Litt Dril­lo

På sin egen blogg «169 - Stor­tings­val­get 2017 - pro­gno­ser og kom­men­ta­rer», har Ole Da­vid tatt opp ar­ven etter Dril­lo. Der den le­gen­da­ris­ke lands­lags­tre­ne­ren gjor­de det til en vane å angi sei­er­sjan­ser i pro­sent gjør blog­ge­ren det sam­me med man­dat­sjan­se­ne til uli­ke par­ti i Finn­mark – Det­te må jo va­ere en best­sel­ger! skri­ver han i blog­gen og inn­røm­mer at han har lekt seg med tal­le­ne og kom­met fram til føl­gen­de: – Jeg dri­ver jo ikke med sann­syn­lig­hets­be­reg­nin­ger egent­lig, men så satt jeg nå her og lek­te litt med tan­ken li­ke­vel, og fant ut at jeg skul­le set­te det opp. Hva er sann­syn­lig­he­ten for at hver av de mest ak­tu­el­le kan­di­da­te­ne i Finn­mark blir valgt inn på Stor­tin­get?

Ru­nar Sjå­stad (Ap). Sann­syn­lig­he­ten for dis­trikts­man­dat er lik sann­syn­lig­he­ten for at Ar­bei­der­par­ti­et er fyl­kets størs­te par­ti. ca 100%.

– De nes­te tre par­ti­ene er prak­tisk talt like sto­re, men hvis vi ser litt på tren­der og usik­ker­he­ter og slikt, vil jeg gjø­re litt for­skjell på hvor sik­kert jeg me­ner dis­trikts­man­da­tet er. Sann­syn­lig­he­te­ne er ikke et ut­trykk for hvor sto­re jeg me­ner par­ti­ene er, men hvor stor mu­lig­het det er for at pro­gno­sen min over­vur­de­rer dem.

Bengt Ru­ne Stri­feldt (Frp). Sann­syn­lig­het for dis­trikts­man­dat: 9/10. Ut­jev­nings­man­dat er res­ten, 1/10, mul­ti­pli­sert med sann­syn­lig­he­ten for at Frp skal ha ut­jev­ning i det hele tatt, 9/10, at Stri­feldt kon­ker ut Frep­pe­re i man­ge nok and­re fyl­ker, som er bombe­sik­kert, og at han vil ha fyl­kets høy­es­te rest­ko­ef­fi­si­ent, som også er bombe­sik­kert. 90% +9% = 99%.

Frank Bak­ke Jen­sen (H). Sann­syn­lig­het for dis­trikts­man­dat: 7/10. Ut­jev­nings­man­dat er res­ten, 3/10, mul­ti­pli­sert med sann­syn­lig­he­ten for at Høy­re skal ha ut­jev­ning i det hele tatt, 6/10, at Bak­ke Jen­sen kon­ker ut Høyre­folk i man­ge nok and­re fyl­ker, som er bombe­sik­kert, og at han vil ha fyl­kets høy­es­te rest­ko­ef­fi­si­ent, som også er bombe­sik­kert. 70% + 18% = 88%.

Geir Iver­sen (Sp). Sann­syn­lig­het for dis­trikts­man­dat: 6/10. Ut­jev­nings­man­dat er res­ten, 4/10, mul­ti­pli­sert med sann­syn­lig­he­ten for at Sen­ter­par­ti­et skal ha ut­jev­ning i det hele tatt, 6/10, at Iver­sen kon­ker ut Sen­ter­par­tis­ter i man­ge nok and­re fyl­ker, som er bombe­sik­kert, og at han vil ha fyl­kets høy­es­te rest­ko­ef­fi­si­ent, som også er bombe­sik­kert. 60% + 24% = 84%.

In­ga­l­ill Ol­sen (Ap). Sann­syn­lig­het for dis­trikts­man­dat: 8/10. Ut­jev­nings­man­dat er res­ten, 2/10, mul­ti­pli­sert med sann­syn­lig­he­ten for at Ar­bei­der­par­ti­et skal ha ut­jev­ning i det hele tatt, 6/10, at Ol­sen kon­ker ut Ar­bei­der­par­ti­sa­ner i man­ge nok and­re fyl­ker, 1/2, og at hun vil ha fyl­kets høy­es­te rest­ko­ef­fi­si­ent, som er 9/10. 80% + 5,4% = 85,4%.

Nå må vi ras­ke med oss sann­syn­lig­he­te­ne for at ut­jev­ning glip­per for alle de fire størs­te par­ti­ene. Vi tar med oss 1% fra Frps fias­ko, 12% fra Høy­res, 16% fra Sp sin fias­ko og 15,6% fra Ar­bei­der­par­ti­ets. Sam­let sann­syn­lig­het for at en av de fem fa­vo­rit­te­ne fei­ler i å kom­me på Stor­tin­get er da hele 44,6%! Det er nes­ten så jeg lu­rer på om jeg har va­ert for pes­si­mis­tisk på de­res veg­ne her. Men la gå.

Kir­sti Berg­s­tø (SV). For en­kel­hets skyld reg­ner jeg ikke med at SV er blant de fire størs­te par­ti­ene, så Berg­s­tøs mu­lig­het er å be­hol­de ut­jev­nings­man­da­tet hun vant sist. Jeg sa i sted at det ba­re er 9/10 sann­syn­lig at In­ga­l­ill Ol­sen vil ha høy­es­te rest­ko­ef­fi­si­ent i fyl­ket hvis hun ikke tar dis-

trikts­man­dat, og den sis­te 1/10 er mu­lig­he­ten for at Ap er mind­re enn tre gan­ger så stort som SV. Det­te blir ak­tu­elt hvis Ol­sen ikke kom­mer inn (2/10). 1/10 gan­ger 2/10 = 2% der. Res­ten av den le­di­ge man­dats­ann­syn­lig­he­ten, 42,6%, må SV dele. Sann­syn­lig­he­ten for at SV er fem­te størst vil jeg si er mer enn 19/20, men vi run­der ned for un­der­hold­nin­gens skyld. og jeg me­ner det er 9/10 sann­syn­lig­het for at Berg­s­tø kon­ker ut man­ge nok Sve­re i res­ten av lan­det. Puh! Da har vi 42,6% gan­ger 19/20 gan­ger 9/10 = 36,4% pluss de 2% fra litt over her blir til sam­men 38,4%.

Hvor mye har vi igjen? Vi har 6,2% på de­ling til Ven­st­re, MDG, KRF og Rødt.

SPENT: Al­ta­pos­tens ana­ly­se- og valg­eks­pert Ole Da­vid Øst­li er spent på om hans ana­ly­ser hol­der. Han har Ru­nar Sjå­stad (Ap) som helt sik­ker, og Bengt Ru­ne Stri­feldt (Frp) som nes­ten helt sik­ker på man­dat.

STEM­TE RETT: Egil Mo­foss var en av fle­re som var inn­om stemme­lo­ka­len på Kom­sa rundt klok­ken 13.00 og gjor­de sin bor­ger­plikt. Mo­foss øns­ket ikke å si hvem han stem­te på, men fast­holdt over­for Al­ta­pos­ten at han «stem­te rik­tig» og etter egen over­be­vis­ning.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.