– Grunn­fjel­let lo­jalt

Kåre Si­men­sen tror på 25 pro­sent i Al­ta for Ap.

Altaposten - - Nyheter - Av Jar­le Mjø­en

Stor­tings­re­pre­sen­tan­ten, som uan­sett valg­re­sul­tat, gir seg som toppo­li­ti­ker, er be­kym­ret for at hans sam­byg­din­ger i Al­ta har valgt å å gi et klart sig­nal i syke­hus­sa­ken i ste­det for å vur­de­re hel­he­ten i de uli­ke par­ti­ers po­li­tikk.

– Det er jo hel­he­ten som gjør Ap unik, og som tra­di­sjo­nelt har gjort oss størst i be­folk­nings­sen­te­ret i Finn­mark. I Al­ta har Ap et so­lid grunn­fjell, og jeg både hå­per og tror at grunn­fjel­let ser at vi er tjent med ei ny re­gje­ring, sier Si­men­sen.

Han be­kref­ter at han al­le­re­de har le­vert sin stem­me både til stor­tings- og same­tings­val­get, og at det stod Ap på sed­de­len.

Gikk i tog

Stor­tings­re­pre­sen­tan­ten ved­går imid­ler­tid at han er usik­ker og sva­ert spent på hvor hardt Ap blir ram­met av syke­hus­sa­ken i hjem­byen.

– Jeg kan ikke leg­ge skjul på at jeg fort­satt har ører og hø­rer godt. Man­ge har tatt kon­takt og gjort det klart at de har va­ert tro­fas­te Ap-vel­ge­re, men at den­ne gang har ikke Ap le­vert i for­hold til kra­vet om ut­red­ning, akuttil­bud og føde­av­de­ling. De vil der­for stem­me på et an­net par­ti enn det de all­tid har gjort.

– Er du helt sik­ker på at du selv stem­te Ap?

– Ja, det er kor­rekt at jeg gikk i tog for å mar­ke­re støt­te til kra­vet om bed­re helse­til­bud i Al­ta, men jeg har ikke va­ert i tvil om at den­ne ene sa­ken ikke skul­le bli be­stem­men­de for mitt parti­valg. Jeg be­kla­ger at man­ge tro­fas­te Ap-vel­ge­re ikke gjør de sam­me vur­de­rin­ge­ne som meg selv, men trøs­ter meg med at det er de­mo­kra­ti.

Grunn­fjel­let

Han tror imid­ler­tid ikke at det blir ka­ta­strofe­valg for Ap, ver­ken i Al­ta el­ler Finn­mark.

– Vi kom­mer over 20 pro­sent i Al­ta, kan­skje også over 25 pro­sent. Det er nok til å sik­re to man­da­ter til Ap. Man­ge sier at jeg er op­ti­mist, men tro­en på Ar­bei­der­par­ti­et har all­tid va­ert stor.

– Du har et vedde­mål ute om at Ap også vil få inn Al­ta-kan­di­dat Stei­nar Karl­strøm (3. plass). Ta­per du vedde­må­let må du gi en golf-lek­sjon til ny­be­gyn­ne­ren du ved­det mot. Har du for­be­redt golf-økta?

– Det hø­rer med til his­to­ri­en at vedde­må­let kom i en fase hvor Ap snus­te på 40 pro­sent på må­lin­ge­ne. Jeg så nok ikke re­ak­sjo­ne­ne mot Ap i Al­ta kom­me. Så det blir nok golf på Kven­vik­moen. Vedde­må­let står ved lag.

Selv om Si­men­sen er sva­ert spent på hva kvel­den og nat­ta vil brin­ge, er han trygg på at det blir rød-grønn sei­er og re­gje­rings­skif­te. Det vil ut­lø­se ju­bel hos han, selv om han per­son­lig ikke er av­hen­gig av et godt valg.

– Per i dag er jeg uten jobb. Sånn kom­mer det nok til å va­ere over nytt­år. Så får vi hva det da blir til. Når en dør luk­kes bru­kes en an­nen og åp­nes, sier en av­trop­pen­de stor­tings­re­pre­sen­tant med et smil.

TROR IKKE PÅ KA­TA­STROFE­VALG: Av­trop­pen­de stor­tings­re­pre­sen­tant Kåre Si­men­sen tror Ar­bei­der­par­ti­et ber­ger stum­pe­ne i Al­ta og kom­mer ut med 25 pro­sents opp­slut­ning i hjem­byen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.