La­er­te å ten­ke sjøl

Her er den nye po­li­tis­ke Nes­set-kon­gen. Bengt Ru­ne Stri­feldt erob­ret 33 pro­sent av vel­ger­ne i egen kom­mu­ne og gjor­de Al­ta til lan­dets størs­te Frp-bas­tion. – Her på Am­tanns­nes la­er­te vi å ten­ke sjøl, sier den nye stor­tings­re­pre­sen­tan­ten, med beste­mor fra N

Altaposten - - Sidan 1 - Av Tom Skog­lund tom@al­ta­pos­ten.no

Det ble raskt klart at Frp, som for­ven­tet, klar­te å be­hol­de sitt dis­trikts­man­dat i Finn­mark. Frps stor­tings­re­pre­sen­tant gjen­nom 12 år Jan Hen­rik Fred­rik­sen av­lø­ses der­med av Bengt Ru­ne Stri­feldt.

Ap sitt andre­man­dat var i rea­li­te­ten ald­ri tru­et, Ru­nar Sjå­stad og In­ga­l­ill Ol­sen kan der­med ta tu­ren til Oslo sam­men.

Det sis­te man­da­tet var det til slutt Geir Iver­sen og Sp som kap­ret, med knapt 200 stem­mers mar­gin til Høy­re. Der­med var det knyt­tet en viss spen­ning til hvor­vidt Høy­re vil­le kla­re å sik­re det ene ut­jev­nings­man­da­tet Finn­mark får.

Lo­ver å stå på

Tirs­dag, etter at til­na­er­met alle stem­mer var talt opp, tur­te Frank Bak­ke-jen­sen og Ma­ri­an­ne Hauk­land å slip­pe ju­be­len løs.

– Nå må Ma­ri­an­ne bare se og pak­ke kof­fer­ten, og gjø­re seg klar til å møte på Stor­tin­get 1. ok­to­ber, ut­bry­ter Bak­ke-jen­sen over­for Al­ta­pos­ten.

For da han som Finn­mark Høy­res første­kan­di­dat be­kler po­si­sjo­nen som Eu-mi­nis­ter, må andre­kan­di­dat Hauk­land trå til som vara i hans sted på Stor­tin­get. Fram til Bak­ke-jen­sen even­tu­elt «de­gra­de­res» fra en re­gje­rings­po­si­sjon sit­ter Hauk­land trygt som fast vara.

– Om Frank sier det, så får jeg bare be­gyn­ne å pak­ke kof­fer­ten. Det er ikke noe å dis­ku­te­re der. Jeg hå­per selv­føl­ge­lig han får fort­set­te som Eu-mi­nis­ter også vi­de­re ut­over, da han har gjort en vir­ke­lig god jobb. Jeg sy­nes han for­tje­ner det. Så skal jeg job­be hardt og stå på på Stor­tin­get, sier en glad Hauk­land.

Halv­par­ten av vel­ger­ne

Gjen­nom valg­nat­ta og den på­føl­gen­de tirs­da­gen frem­gikk det at valg­skre­det i Al­ta ene og ale­ne sik­ret Frp det fas­te man­da­tet. Hver tred­je vel­ger i byen stem­te på par­ti­et, som uten Al­ta-stem­me­ne vil­le va­ert til­na­er­met hal­vert i stør­rel­se på fyl­kes­nivå. Par­ti Stem­mer Pro­sent Ap 12.438 32,0 Frp 6.990 18,0 Sp 5.786 14,9 H 5.593 14,4 SV 3.442 8,8 V 1.642 4,2 MDG 834 2,1 Krf 808 2,1 Rødt 603 1,6 And­re 759 2,0 *End­ring i pro­sent­po­eng si­den sis­te stor­tings­valg End­ring* -7,9 1,9 11,2 -6,9 3,7 0,6 -0,1 -0,9 0,6 -0,8

JUBEL: Da de førs­te me­nings­må­lin­ge­ne kom inn sto ju­be­len i ta­ket på den fel­les valg­va­ken til Høy­re og Frp. Par­ti­enes to topp­kan­di­da­ter fra Al­ta kan nå ta tu­ren sør­over ilag, når Stor­tin­get trer sam­men 1. ok­to­ber.

KLAR: In­ga­l­ill Ol­sen (Ap).

KLAR: Ru­nar Sjå­stad (Ap).

KLAR: Geir Iver­sen (Sp).

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.