– Ta hen­syn til rei­sen­de

My­ke­re Høie me­ner 14 ti­mer er drøyt.

Altaposten - - Sidan 1 - Av Rolf Ed­mund Lund rolf@al­ta­pos­ten.no

Det går fram av den and­re skrift­li­ge be­sva­rel­sen til stor­tings­re­pre­sen­tant Kåre Si­men­sen, som nek­tet å slå seg til ro med det førs­te sva­ret fra stats­rå­den. Han send­te der­med et nytt skrift­lig spørs­mål.

Hen­stil­ling

– Sva­ret er mer kon­kret den­ne gan­gen. Det er også en klar hen­stil­ling til Hel­se Nord om også se på er­fa­rin­ge­ne fra Al­ta, før lig­nen­de av­ta­ler teg­nes, sier Kåre Si­men­sen, som der­for føl­ger opp sa­ken i fore­ta­ket.

– Jeg an­mo­det der­for Bru­ker­ut­val­get både i Hel­se Nord og Hel­se Finn­mark om å i stør­re grad en­ga­sje­re seg i vente­tids­pro­ble­ma­tik­ken. De er re­pre­sen­tert i beg­ge sty­re­ne. Den­ne opp­ford­rin­ge­ne går også til sty­re­ne, for­kla­rer Si­men­sen til Al­ta­pos­ten.

Stiv­ben­te reg­ler

Si­men­sen er blant man­ge po­li­ti­ke­re som har rea­gert på de stiv­bein­te reg­le­ne Pa­si­ent­rei­ser må for­hol­de seg til, som gjør at pa­si­en­ter som ikke har rett på re­kvi­si­sjon, må ven­te til kvelds­fly­et til Nor­we­gi­an for å kom­me seg hjem fra UNN. Det har gitt vente­tid på opp­til 14 ti­mer. – Det­te er lang tid å ven­te, om du er frisk er syk, sva­rer Bent Høie inn­led­nings­vis.

Fle­re pla­ges

Helse­mi­nis­te­ren er ut­ford­ret til å si noe om si­tua­sjo­nen and­re ste­der. Det fin­nes imid­ler­tid in­gen lands­over­sikt. – Det kan li­ke­vel slås fast at si­tua­sjo­nen for be­folk­nin­gen i Al­ta og Kau­to­kei­no er spe­si­ell, me­ner han.

Hel­se Nord kan fast­slå at det hel­ler ikke er en­kelt for de som skal rei­se fra Tromsø til/fra Sør-helge­land, pluss ste­der som Båts­fjord og Vardø i Finn­mark. – Fel­les for pa­si­en­te­ne er at det kre­ver en lang rei­se, ofte med fly­byt­te un­der­veis. Pa­si­en­ter fra Sør-helge­land kan også ri­si­ke­re over­nat­ting før og etter be­hand­ling, he­ter det.

Va­rer i fire år

Den sis­te reise­av­ta­len ble inn­gått i 2016 og har va­rig­het på 3+1 år. Ved nes­te kon­trakts­inn­gå­el­se for­ven­ter helse­mi­nis­te­ren at sli­ke for­hold er kart­lagt. – Jeg for­ven­ter at både Hel­se Nord og Pa­si­ent­rei­ser har god dia­log med Bru­ker­ut­val­get i Hel­se Finn­mark om er­fa­rin­ge­ne og for­bed­rings­mu­lig­he­ter, skri­ver Høie. Ved for­ny­el­se av av­ta­le for­ven­ter han at er­fa­rin­ge­ne fra pa­si­en­te­ne i Al­ta/kau­to­kei­no er med i vur­de­rin­ge­ne.

MER FORSTÅELSE: Helse­mi­nis­ter Bent Høie sva­rer Kåre Si­men­sen for and­re gang.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.