Jub­ler etter Usa-salg

Suk­sess for Rein film.

Altaposten - - Sidan 1 - Av Rei­ulf Grøn­ne­vik

rei­ulf@al­ta­pos­ten.no

Se­ri­en, som er et thril­ler­dra­ma, hand­ler om etter­fors­ke­ren Hed­da Gil­bert (Ing­vild Holthe Bygd­nes), som må sam­ar­bei­de med spe­sial­et­ter­fors­ker Jo­el Drey­er (Ja­kob Ofte­bro) i etter­forsk­nin­gen av fle­re drap som har blitt be­gått i Finn­mark hvor det hele er inn­spilt. Se­ri­en er i ho­ved­trekk en Nrk-pro­duk­sjon, mens al­ta­sel­ska­pet har pro­du­sent­rol­len.

Førs­te på ori­gi­nal­språ­ket

pro­duk­sjo­nen. Vi fikk støt­te fra Film­fond Nord på to mil­lio­ner kro­ner. To­tal­bud­sjet­tet var på 73 mil­lio­ner og det ble jo en se­rie, så den­ne job­ben fik­set vi jo. Vårt størs­te pro­sjekt hit­till i kar­rie­ren.

Byg­ger seg opp

Det at «Mons­ter» er solgt til USA hvor tv-ka­na­len Starz har kjøpt opp den syv epi­so­der lan­ge se­ri­en, samt ka­na­ler i Aust­ra­lia, Frank­ri­ke, Sveits, Russ­land, Dan­mark, Fin­land og Sve­ri­ge gjør også sitt til at det dryp­per litt på film­sel­ska­pet.

– Det kom­mer helt klart til å dryp­pe noen eks­tra kro­ner på oss med dis­se sal­ge­ne. Hvor mye vil ti­den vise, men vi har kun en li­ten pro­sent­an­del i pro­duk­sjo­nen. Uan­sett vil det­te helt klart gjø­re sitt til at vi byg­ger opp et stør­re navn i film­bran­sjen, og vi hå­per det skal mu­lig­gjø­re at vi kla­rer oss i en bran­sje hvor det ikke flom­mer over av pen­ger, sier Mat­his Mat­hi­sen.

– God re­kla­me

Han tror og hå­per se­ri­en også blir en bra re­kla­me for Finn­marks flot­te na­tur.

– Det kom­mer ty­de­lig frem, selv om det er en slags fik­tiv bygd det hele på­går, at det hele er i inn­spilt i Finn­marks flot­te na­tur, så det blir nok en god re­kla­me for fyl­ket, sier Mat­his Mat­hi­sen.

Se­ri­en ble i fjor inn­spilt på Va­ran­ger­halv­øya i Finn­mark. I til­legg til Ing­vild Holthe Bygd­nes og Ja­kob Ofte­bro, så med­vir­ker også Gø­rild Mau­seth og Bjørn Sun­dquist i se­ri­en.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.