Fefo-ja til gruve­drift

Di­rek­tør Jan Ol­li an­be­fa­ler Nus­sir­drift.

Altaposten - - Sidan 1 - Av Mag­ne Kve­seth kve­seth@al­ta­pos­ten.no

Det er di­rek­tør Jan Ol­li i Fuinn­marks­ei­en­dom­men som kon­klu­de­rer med at en sam­let vur­de­ring til­si­er at Fefo er po­si­tiv til Nus­sir ASA sin søk­nad om drifts­kon­se­sjon etter mi­ne­ral­lo­ven. Fefo-di­rek­tø­ren me­ner drift i Nus­sir sin plan­lag­te gru­ve be­tyr sva­ert små fy­sis­ke inn­grep i na­tu­ren. Og han skri­ver at der­som ikke det­te pro­sjek­tet kan set­tes i verk, vil det nep­pe kun­ne star­tes noen mi­ne­ralak­ti­vi­tet i Finn­mark i over­skue­lig frem­tid.

Hø­rings­ut­ta­lel­sen drøf­ter grun­dig både kyst­sa­mis­ke na­e­rings­in­ter­es­ser og spørs­må­let om fram­ti­da for rein­drift og tar også for seg hva som kan va­ere av po­si­tiv be­tyd­ning for sam­funns­li­vet i Kval­sund-ham­mer­fest-re­gio­nen.

Skal hø­res

Før Nus­sir kan star­te byg­gin­gen av sin un­der­jords­gru­ve, må de ha den sis­te til­la­tel­sen på plass, nem­lig en drifts­til­la­tel­se. Fra før lig­ger det ut­slipps­til­la­tel­se fra Kli­ma- og miljø­de­par­te­men­tet til grunn. Nå skal søk­na­den om drifts­kon­se­sjon be­hand­les og for til­la­tel­ser til det­te i Finn­mark skal både grunn­ei­er og Sa­me­tin­get avgi ut­ta­lel­ser, hvis sli­ke ut­ta­lel­ser kan ha di­rek­te inn­virk­ning på saks­be­hand­lin­gen. Fra Sa­me­tin­gets side er det gjort klart at Sa­me­tin­get er mot­stan­de­re av gruve­kon­se­sjon og sen­trlae po­li­ti­ke­re har al­le­re­de sig­na­li­sert at de vil anke sa­ken inn for in­ter­na­sjo­na­le dom­sto­ler, der­som myn­dig­he­te­ne gir drifts­till­ta­tel­se.

Sa­ken er nå til hø­ring og for­ut for Fe­fos nes­te styre­møte den 19. set­p­me­ber er det nå ut­ar­bei­det en hø­rings­ut­ta­lel­se, der di­rek­tø­ren for Fefo kon­klu­de­rer med at «til­ta­ket vil gi grunn­lag for en po­si­tiv sam­funns­ut­vik­ling som igjen kan gi grunn­lag for iva­re­ta­kel­se av sa­mis­ke in­ter­es­ser gjen­nom økt bo­set­ting i mar­gi­na­li­ser­te kyst­sa­mis­ke om­rå­der».

Av­bø­ten­de til­tak

I hø­rings­ut­ta­lel­sen leg­ger Fe­fos di­rek­tør av­gjø­ren­de vekt på at sel­ska­pet som sø­ker drifts­kon­se­sjon, Nus­sir ASA, skal ha gjen­nom­ført sam­rå­ding med rein­drifts­na­e­rin­ga og par­te­ne skal ha kom­met fram til av­bø­ten­de til­tak som er til­freds­stil­len­de for at rein­drif­ta kan fort­set­te som en reg­nings­sva­ren­de drift i om­rå­det. Det­te er et krav også i den en­de­li­ge god­kjen­te re­gu­le­rings­pla­nen som er stad­fes­tet av Kom­mu­nal – og mo­der­ni­se­rings­de­par­te­men­tet.

Vi­de­re ber fefo om at drifts­kon­se­sjo­nens vil­kår må inne­hol­de av­ta­ler med kom­mu­nen, i det­te til­fel­let Kval­sund, som sik­rer en øns­ket sam­funns­ut­vik­ling og «at sa­mis­ke ret­ti­ug­he­ter og in­ter­es­ser iva­re­tas.», skri­ver Fe­fos di­rek­tør i inn­stil­lin­gen til sty­ret. Den 19.sep­tem­ber skal sa­ken be­habnd­les i Fe­fos sty­re. Der skal de en­de­lig ta stil­ling til hva som er grunn­ei­ers syn i den­ne sa­ken, hvor hø­rings­do­ku­men­tet blant an­net be­skri­ver det­te:

«Opp­sum­mert leg­ges det til grunn at gruve­drif­ten sam­let sett, med re­le­van­te av­bø­ten­de til­tak som ut­ar­bei­des i sam­råd med rein­drifts­na­e­rin­gen, ikke er til hin­der for at rein­drift fort­satt kan dri­ves på en reg­nings­sva­ren­de måte i om­rå­det.», he­ter det i hø­rings­ut­ta­lel­sen.

Ar­beids­plas­ser og vekst

Der blir det slått fast at drift i Nus­sir etter kob­ber vil kun­ne gi 240 ar­beids­plas­ser og bi­dra til en år­lig verdi­skap­ning i Kval­sund-ham­mer­fest­om­rå­det på et sted mel­lom 360 og 550 mil­lio­ner kro­ner. Fefo an­slår at det­te vil gi en po­si­tiv ef­fekt på bo­lig­byg­ging, kom­mu­nal øko­no­mi, na­e­rings­area­ler, na­e­rings­liv og sys­sel­set­ting.

«Til­ta­ket vil med stor sann­syn­lig­het gi po­si­ti­ve ring­virk­nin­ger og sik­re et godt na­e­rings­grunn­lag, samt bi­dra til et at­trak­tivt og leve­dyk­tig sam­funn. Det­te er godt i sam­svar med Fe­fos stra­te­gis­ke plan. Ge­ne­relt bør det i den­ne sa­ken frem­he­ves at de nye fy­sis­ke inn­gre­pe­ne i na­tu­ren er sva­ert små. Det er vans­ke­lig å se for seg and­re pro­sjek­ter som in­ne­ba­erer så lite na­tur­øde­leg­gel­se. Der­som det­te til­ta­ket, med nød­ven­di­ge av­bø­ten­de til­tak for rein­drif­ten im­ple­men­tert ikke ak­sep­te­res, er det vans­ke­lig å se for seg opp­start av gruve­drift i Finn­mark i over­skue­lig frem­tid.»

Tross inn­si­gel­ser til re­gu­le­rings­pla­nen fra Sa­me­tin­get og fra om­råde­sty­ret for rein­drift i Vest-finn­mark ble re­gu­le­rings­pla­nen for om­rå­det en­de­lig god­kjent av Kom­mu­nal- og mo­der­ni­se­rings­de­par­te­men­tet 20. mars 2014.

Det ble da for­ut­satt at til­taks­ha­ver og rein­drifts­na­e­rin­ga skul­le kom­me frem til av­bø­ten­de til­tak, men det har så langt ikke skjedd.

I hø­rin­gen kom­mer det fram at det er 457 yr­kes­ak­ti­ve i Kval­sund kom­mu­ne med Kval­sund kom­mu­ne som størs­te ar­beids­plass med 130 an­sat­te. Rund 100 per­soner bo­satt i Kval­sund pend­ler i dag til Ham­mer­fest. Sys­sel­set­tings­an­de­len for al­de­ren 16 til 66 år er på 60 pro­sent og en rap­port fra Og en rap­port Tele­marks­forsk­ning vi­ser at Kval­sund har hatt den la­ves­te etab­le­rings­fre­kven­sen (an­tall ny­etab­ler­te fore­tak i lø­pet av året) av alle sa­mis­ke kom­mu­ner i pe­rio­den 2001-2011.

AN­BE­FA­LER KONSESJON: Hø­rings­ut­ta­lel­sen fra Fefo og an­be­fa­lin­gen fra di­rek­tør Jan Ol­li til­si­er at Nus­sir ASA bør få drifts­kon­se­sjon. 19. sep­tem­ber får styre­le­der Ray­mond Ro­bert­sen inn­stil­lin­gen på bor­det. (Foto: Ei­rik Palm, Fefo)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.