– In­gen fare for bo­lig­krakk

Eien­doms­meg­ler1 for­ven­ter sva­ke­re pris­vekst på bo­li­ger i nord.

Altaposten - - Nyheter -

Fire av ti for­ven­ter høy­ere bo­lig­pri­ser det nes­te året, vi­ser en fers­ke un­der­sø­kel­se, men ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Kris­tin Amund­sen i Eien­doms­meg­ler 1 Nord-nor­ge me­ner det ikke er fare for bo­lig­krakk i nord – Det­te gjen­spei­ler at pris­veks­ten også i Nord-nor­ge er la­ve­re enn den har va­ert tid­li­ge­re år. Vi for­ven­ter at pris­veks­ten frem­over vil va­ere sva­ke­re enn før, men det er vik­tig å på­pe­ke at det er in­gen fare for krakk i Nord-nor­ge, sier Amund­sen i en presse­meling. La­ve ren­ter gjor­de det guns­tig å låne, noe som ga økte pri­ser. Den nye bo­lig­låns­for­skrif­ter ved års­skif­tet har brem­set ut­vik­lin­gen..

– Selv om an­tall bo­li­ger for salg i nord er nok­så likt de fore­gå­en­de tre åre­ne, ser vi at pris­ut­vik­lin­gen er sva­ke­re. Vi me­ner der­for myn­dig­he­te­nes mål om å dem­pe pris­veks­ten med nye reg­ler har fått øns­ket ef­fekt, for­kla­rer Amund­sen.

Il­lust­ra­sjons­n­bil­de

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.