Stor in­spi­ra­sjon for oss i Al­ta Sp

Sen­ter­par­ti­ets Geir Iver­sen «bei­tet» hef­tig på fra­fal­ne Ap-vel­ge­re og ble valg­vin­ner.

Altaposten - - Nyheter - Av Rolf Ed­mund Lund rolf@al­ta­pos­ten.no

Det sik­ret stor­tings­plass, etter jevn inn­spurt med Frank Bak­ke-jen­sen, som der­med måt­te nøye seg med ut­jev­nings­man­da­tet.

– Det­te er en stor in­spi­ra­sjon for oss i Al­ta Sen­ter­par­ti. Kla­rer vi å hol­de på halv­par­ten av Sp-vel­ger­ne om to år, så er vi plut­se­lig in­ne med 3-4 man­da­ter, sier Jan Mar­tin Ris­haug, en­manns­grup­pa for par­ti­et i Al­ta kom­mune­sty­re.

Fikk ikke sove

Som ven­tet fikk Sp et pang­re­sul­tat med 14,9 pro­sent­po­eng og enorm frem­gang fra for­ri­ge valg. Hele 11,2 pro­sent­po­eng pluss for å va­ere mer nø­r­ak­tig. I Al­ta fikk han også god dra­hjelp med 14,2 pro­sent­po­engs opp­slut­ning, fram 11,8.

– Jeg er vel­dig skuf­fet hvis jeg ikke kom­mer inn. Jeg er tross alt over 60, sa Geir Iver­sen til Me­die­hu­set Al­ta­pos­ten da vi var inn­om valg­vaka på Scan­dic. Nerve­dra­ma­et end­te imid­ler­tid bra for Iver­sen.

– Jeg inn­røm­mer at jeg trip­pet ner­vøst rundt. Pen­de­len slo beg­ge vei­er, opp­sum­me­rer Iver­sen. Da 95 pro­sent av stem­me­ne var opp­telt had­de han 180 pluss i for­hold til Bak­ke-jen­sen.

– Jeg var over­ras­ket. Jeg trod­de du­el­len skul­le bli mot Frp, av­slø­rer Iver­sen.

– Had­de det blitt ut­jev­nings­man­dat kun­ne ver­den sett an­ner­le­des ut, med­gir Iver­sen.

Ta­per sto­re sa­ker

– Hva nå? – Det er godt spørs­mål. Jeg fikk ikke sove før fem om nat­ta etter thril­le­ren, på grunn av det spørs­må­let. Det er mye prak­tisk som skal ord­nes med perm fra jobb og bo­lig, så er jeg mer enn klar til å star­te på kam­pen mot sen­tra­li­se­ring og for kyst­flå­ten, fast­slår Iver­sen.

Valg­vin­ne­ren er klar over ut­fal­let na­sjo­nalt gjør at sa­ken om sam­men­slå­ing av Troms/ Finn­mark, Bell-he­li­kopt­re­ne i Bardu­foss og ned­leg­gel­se i And­øya i rea­li­te­ten er tap­te sa­ker.

– Vi må krum­me nak­ken og gjø­re en po­li­tisk jobb, med­gir han

Jan Mar­tin Ris­haug for­tel­ler om en fan­tas­tisk valg­kveld. Sen­ter­par­ti­et i Al­ta har stått på stand og job­bet hardt. – Vi skjøn­te at man­ge Ap-vel­ge­re vil­le kom­me til Sp. Man­ge sa det. Syke­hus­sa­ken er en ting, men det er man­ge som er mis­for­nøyd med sen­tra­li­se­ring­skjø­ret, også i for­hold til skole­sa­ken. Vi har gode for­ut­set­nin­ger for å få bed­re fot­fes­te i Al­ta, sier han.

FEL­LES GLE­DE: Geir Iver­sen ble valg­vin­ner med stor­tings­plass. Det in­spi­rer Jan Mar­tin Ris­haug og lo­ka­le Sp-po­li­ti­ke­re.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.