Na­er in­ner­tier for valg­eks­per­ten

Bom­met på slutt­spur­ten til Frp i Al­ta.

Altaposten - - Nyheter - Av Jar­le Mjø­en

Al­ta­pos­ten valg­eks­pert, Ole Da­vid Øst­li, kom da­gen før val­get ut med sin vur­de­ring. I god Dril­lo-ånd ga han de uli­ke par­ti­ene en pro­sent­vis mu­lig­het til å kap­re man­dat. Ole Da­vid vur­der­te i i til­legg mu­lig­he­ten å hen­te ut­jev­nings­man­da­tet i Finn­mark. – Slett ikke dår­lig, sier Ole Da­vid om sin egen jobb når han hol­der det opp mot det som ble val­g­re­sul­ta­tet.

Ikke ren syn­sing

Han ved­går at det ikke var ren tip­ping, og kan­skje også mer enn kva­li­fi­sert gjet­ning. Job­ben had­de me­nings­må­lings­by­rå­ene gjort en­kel for han med man­ge må­lin­ger. Selv med noe sprik, kun­ne han leg­ge dis­se inn i sin slutt­vur­de­ring.

– Jeg traff godt på for­de­lin­gen av dis­trikts­man­da­te­ne. Det sam­me med ut­jev­nings­man­da­tet hvor jeg holdt Høy­res Frank Bak­ke-jen­sen som fa­vo­ritt der­som han ikke kom inn på dis­triks­man­dat, kon­klu­de­rer Ole Da­vid.

Bom­met på Frp

Det Al­ta­pos­tens ana­ly­se og valg­eks­pert ikke klar­te å for­ut­se var de man­ge vel­ge­re som de sis­te da­ge­ne be­stem­te seg for å stem­me Frp. Selv var han skep­tisk til må­lin­gen til Re­spons som kom i slut­ten av au­gust, og trod­de egent­lig at de had­de over­vur­dert Frp i Al­ta når de sat­te opp­slut­nin­gen til 28 pro­sent i Nord­lys­byen.

– Jeg holdt Frp 2,5 pro­sent la­ve­re i Finn­mark enn opp­slut­ning de fikk her med sine 18,1 pro­sent. Sam­ti­dig trod­de jeg på 25 pro­sent for Frp i Al­ta. Det ble 33 pro­sent. Det er en for­skjell på rundt 800 stem­mer, noe som pas­ser vel­dig bra med at Frp økte fra noe over 15 pro­sent til 18,1 på fyl­kes­nivå, sier Ole Da­vid og leg­ger smi­len­de til:

– Alt har jo en for­kla­ring.

Sirk­let inn Ven­st­re

Vår valg­eks­pert pe­ker på at me­nings­må­lings­by­rå­ene som trend har hatt en tendens til å over­vur­de­re små­par­ti­ene, de rundt sperre­gren­sen. Selv ved­går han før val­get å tro på at MDG vil­le kom­me over sperre­gren­sen.

– Vi snak­ket jo om og var eni­ge om at Ven­st­re sann­syn­lig­vis var over selv om pro­gno­sen min sa 3,95 pro­sent. Men jeg trod­de MDG var over. Snitt av må­lin­ger sis­te uke sa opp mot fem pro­sent, på­pe­ker Ole Da­vid, og pe­ker på at han had­de en grei opp­sum­me­ring av Ven­st­res sjan­ser i for­hold til sperre­gren­sen i Al­ta­pos­tens parti­pre­sen­ta­sjon:

«Ven­st­re er of­te­re un­der enn over sperre­gren­sen på na­sjo­na­le må­lin­ger, men plei­er å få noen tak­tis­ke stem­mer fra Høy­re-vel­ge­re, så de har en fair sjan­se til å kry­pe over.»

Fa­si­ten er klar i form av val­g­re­sul­ta­tet; Ven­st­re snek seg over sperre­gren­sen, mens MDG var re­la­tivt langt unna.

TREFFSIKKER: Al­ta­pos­tens ana­ly­se- og valg­eks­pert, Ole Da­vid Øst­li, traff hund­re pro­sent i sine spå­dom­mer og vur­de­rin­ger om man­dat­for­de­ling, og klar­te fikk rett i at Ven­st­re kom over sperre­gren­sen til tross for at må­lin­ge­ne til­sa at de lå un­der like før valg­da­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.