Enes­te som had­de stand

I Kvi­by stem­te 40 pro­sent på Frp.

Altaposten - - Nyheter - Av Han­ne Lar­sen han­ne@al­ta­pos­ten.no

– Nei, hva kan år­sa­ken til det va­ere? De var de enes­te som had­de stand her ute, ler pro­fi­lert kviby­va­e­ring, Jør­gen Kris­tof­fer­sen, når han blir bedt om å for­kla­re den vold­som­me opp­slut­nin­gen til Frem­skritts­par­ti­et i den lil­le byg­da øst for Al­ta.

Kvi­by har 195 stemme­be­ret­ti­ge­de, og av dis­se var det kun 67 per­soner som tok seg bry­et med å gjø­re sin bor­ger­plikt. Det gir en valg­del­ta­kel­se på 34 pro­sent. Svein­ung Eike­land, an­satt ved Nor­ges ark­tis­ke uni­ver­si­tet, bor også i Kvi­by. Han har ikke stemt Frp, men tror at san­sen for par­ti­ets po­li­tikk kan for­kla­res ut av fle­re ting: – Le­der for Al­ta Frp, han Svein Berg, er mye her ute på fri­ti­den, og da snak­ker han med folk. De har vel san­sen for det han sier. Sam­ti­dig er det vel opp­lagt at syke­hus­sa­ken også har spilt en av­gjø­ren­de rol­le her ute, i til­legg til at Frp har stått på bygde­fol­kets side i skole­sa­ken, sier aka­de­mi­ke­ren, opp­rin­ne­lig fra Vest­lan­det. At Ar­bei­der­par­ti­et har svik­tet spil­ler også inn. – Ap lo­kalt har va­ert of­fer for kref­ter de ikke rår over, men skal de rei­se seg igjen, må de få or­den i sa­ke­ne og kla­re å dra las­set sam­men, me­ner Eike­land.

FIKK VAFLER: Jør­gen Kris­tof­fer­sen tror litt hu­mo­ris­tisk sett at vaf­le­ne til Frp kan ha va­ert et lurt trekk.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.