Kau­to­kei­no får fire inn

Ar­ja ble den sto­re ta­pe­ren i Av­jovar­re krets.

Altaposten - - Nyheter - Av Mag­ne Kve­seth kve­seth@al­ta­pos­ten.no

Ár­ja blør mest sann­syn­lig­vis vel­ge­re til valg­vin­ner NSR. Opp­slut­ning er hal­vert i kre­sen, mens NSR øker sin opp­slut­ning på fem pro­sent­po­eng, skal vi tro den fore­lø­pi­ge valg­sta­ti­stik­ken. Gruve­drift-mot­stan­der og same­tings­råd In­ger Eline Erik­sen Fjell­gren blir Ár­jas enes­te re­pre­sen­tant på Sa­me­tin­get, for­di par­ti­et mis­ter tre av fire re­pre­sen­tan­ter.

Kau­to­kei­nos stem­mer

Kau­to­kei­no får fire inn på sa­me­tin­get. Ai­li Ke­ski­ta­lo (NSR) får blant an­net med seg ve­te­ran Isak Mat­his (Is­san) O. Ha­et­ta (Fast­bo­en­des lis­te). Han har va­ert en sterk stem­me for fast­bo­en­des ret­tig­he­ter til både jakt og fiske – og har slått knock-out på Ar­jas andre­kan­di­dat Kle­met Kle­met­sen, som hop­pet over fra Ven­st­re til Ár­ja for re­la­tivt kort tid si­den.

Selv om Kle­met­sen var en stemme­mag­net for Ven­st­re til fyl­kes­tings­val­get, har en­ga­sje­men­tet for han som Ár­ja-po­li­ti­ker åpen­bart kjøl­net noe. – Jeg fort­set­ter som uav­hen­gig re­pre­sen­tant i fyl­kes­tin­get, sier Kle­met Kle­met­sen, som sier seg noe over­ras­ket over det sva­ke val­g­re­sul­ta­tet. Han vil ikke kom­men­te­re noe vi­de­re om en­ga­sje­men­tet i same­po­li­tik­ken.

Fra rein­drif­ta

Fra Kau­to­kei­no kom­mu­ne kom­mer yt­ter­li­ge­re to drev­ne po­li­ti­ke­re. Beg­ge to er pro­fi­ler­te rein­drifts­po­li­ti­ke­re som sit­ter side om side på Flytte­same­li­stas benk i Kau­to­kei­no kom­mune­sty­re. Den ene er den ny­slåt­te Sp-po­li­ti­ker Hans Ole Ei­ra, med lang farts­tid fra Flytt­same­lis­ta i kom­mune­sty­ret i Kau­to­kei­no. Han har fått plass på Sa­me­tin­get sam­men med Be­rit Ma­rie P. E. Ei­ra fra Flytt­same­lis­ta.

– Jeg er valgt inn for Sen­ter­par­ti­et og Be­rit Ma­rie for Flytt­same­lis­ta. De har som kjent sitt ut­gangs­punkt i rein­drif­ta og byg­ger sin poltikk rundt det. Sp er et par­ti for alle, det er kan­skje for­skjel­len på oss, men selv­føl­ge­lig øns­ker vi po­li­tisk makt og å ha noe å si, sier Hans Ole, som ikke leg­ger skjul på at det fris­ter med et sam­ar­beid i po­si­sjon.

– Vi er nå to fra Sen­ter­par­ti­et og det gir vel­dig trygg­het. Nå må vi vise oss til­li­ten ver­dig, sier Ei­ra.

SEN­TER­PAR­TI­ET: Hans Ole Ei­ra fra Ma­ze blir en av to Sen­ter­par­ti-re­pre­sen­tan­ter i kom­men­de Sa­me­ting. Her sam­men med sje­fen sjøl, Tryg­ve Slags­vold Ve­dum.

FASTBOENDE: Isak Mat­his O. Ha­et­ta fikk plass i Sa­me­tin­get for Kau­to­kei­no Fast­bo­en­des lis­te.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.