To­ril ven­ter med ju­be­len

Nord­ka­lott­fol­ket har fort­satt en sterk stil­ling i Nord­re krets.

Altaposten - - Nyheter - Av Mag­ne Kve­seth kve­seth@al­ta­pos­ten.no

De fore­lø­pi­ge tal­le­ne til­si­er at det blir tre man­da­ter, to i Nord­re krets der To­ril Bak­ken Kå­ven sty­rer par­ti­et.

Hun tak­ker alle vel­ger­ne som har stemt på Nord­ka­lott­fol­kets kan­di­da­ter til årets valg.

Ven­ter med jubel

I skri­ven­de stund er det li­ke­vel kun Bak­ken Kå­ven som er sik­ker på plass fra Nord­ka­lott­fol­ket, med sin første­plass i Nord­re krets. Par­ti­ets andre­kan­di­dat Tor Mikko­la le­der med en stem­me på NSR, så hans man­dat er fort­satt høyst usik­kert. På sam­me måte le­der Nord­ka­lott­fol­kets Kjell­run Wil­helm­sen med yt­terst mar­gi­nal mar­gin på NSR i Sør, så re­sul­ta­tet kan vip­pe i alle ret­nin­ger før alle stem­me­ne er talt opp.

– Vi øker i opp­slut­ning og det sy­nes jeg er gle­de­lig, sier To­ril Bak­ken Kå­ven i en kom­men­tar. Hun sier re­sul­ta­tet kan end­re seg raskt, men etter valg­da­gen lig­ger Nord­ka­lott­fol­ket an til å få tre re­pre­sen­tan­ter til Sa­me­tin­get.

Gra­tu­le­rer NSR

– Den ma­te­ma­tis­ke be­reg­nin­gen kan man va­ere enig el­ler uenig i, men den er lagt fast og ak­ku­rat nå gle­der vi oss over at vi er in­ne med tre man­da­ter, selv om vi er klar over at to av dis­se plas­se­ne er tru­et, sier Bak­ken Kå­ven.

Hun gra­tu­le­rer NSR og Ai­li Ke­ski­ta­lo som val­gets vin­ner og slår fast at det i nes­te pe­rio­de er NSR og rein­drif­ta som vil kom­me til å re­gje­re i Sa­me­tin­get.

– Flytt­same­lis­ta har all­tid sam­ar­bei­det med NSR, så da spørs det hva den nye Sp-re­pre­sen­tan­ten Hans Ole Ei­ra vil gjø­re, om han vil sam­ar­bei­de med NSR og frem­me rein­drifts­sa­ker gjen­nom sine ka­na­ler i Sen­ter­par­ti­et. El­ler om par­ti­et kre­ver en an­nen sam­ar­beids­ret­ning. At NSR vin­ner full­sten­dig er helt opp­lagt, for også ÅSG med Nrl-le­de­ren El­linor Ma­ri­ta Jå­ma på fast plass vil sam­ar­bei­de med NSR, opp­sum­me­rer le­de­ren for Nord­ka­lott­fol­ket.

TATT STEM­MER: To­ril Bak­ken Kå­ven tror Nord­ka­lott­fol­ket har tatt stem­mer fra fle­re hold.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.