Lotto­ge­vins­ten som ute­ble

Altaposten - - Debatt - Rolf Ed­mund Lund Ansvar­lig re­dak­tør

Sen­ter­par­ti­et gjor­de et brak­valg ba­sert på kam­pen mot sen­tra­li­se­ring, men får dår­lig be­talt når re­gje­rin­gen blir sit­ten­de. Re­ver­se­rin­gen er av­blåst og for­lo­vel­sen mel­lom Troms og Finn­mark blir full­byr­det. Det er litt som å vin­ne i Lot­to, for så å kon­sta­re­re at det tik­ker inn 50 kro­ner på kon­to.

Både Geir Iver­sen i Finn­mark og Sand­ra Borch i Troms har pro­te­stert hef­tig mot re­gje­rin­gens re­for­mer, både på kom­mune­nivå og fyl­kes­nivå. Med dra­hjelp fra energi­bun­ten Tryg­ve Slags­vold Ve­dum har de bi­dratt sterkt til å rap­pe stem­mer fra blant an­net Ap, men de er som kjent på sam­me lag. I for­hold til blok­ke­ne går vin­nin­gen opp i spin­nin­gen.

En blå­blå re­gje­ring vil i ste­det for re­ver­se­ring gi full gass, en­ten det er på And­øya el­ler i Troms og Finn­mark. De man­ge pro­tes­te­ne for­blir de­sen­tra­li­sert og mar­gi­na­li­sert na­sjo­nal­ro­man­tikk, selv om grup­pa blir stør­re og det blir fle­re som kan syn­lig­gjø­re po­li­tik­ken na­sjo­nalt. Spørs­må­let vil all­tid va­ere om et styr­ket par­ti får brukt musk­le­ne til an­net enn å vise seg fram foran spei­let. I real­po­li­tik­ken kan de bli nåde­løst par­kert, ak­ku­rat det mot­sat­te av det som var øns­ke­lig etter stor­tings­val­get. Da skul­le Sen­ter­par­ti­et pres­se Ap til å slak­ke på re­form­ive­ren.

Bort­kas­tet tren­ger ikke suk­ses­sen å va­ere. Sp-støt­ten i dis­trik­te­ne var et sig­nal fra folke­dy­pet, sam­ti­dig som re­gje­rin­gen som så­dan er en smu­le mer sår­bar med kun ett støtte­hjul. Sam­men med blant an­net sen­trums­kol­le­ga KRF og AP/SV kan man i en­kelt­sa­ker gjø­re en for­skjell, spe­si­elt i sa­ker der Frp ma­nøv­re­rer re­gje­rin­gen i mørke­blå ret­ning. Mak­ta lig­ger fort­satt i Stor­tin­get. Vi­de­re kan syn­lig­gjø­rin­gen va­ere en for­del fram mot kom­mu­ne- og fyl­kes­tings­val­get. Det gjel­der for ek­sem­pel Al­ta Sp som har lig­get brakk i man­ge år. I stor­tings­val­get opp­lev­de de et re­sul­tat på 14,2 pro­sent­po­eng i Al­ta, i en kom­mu­ne der de har va­ert vant til bli av­spist med 2-3 pro­sent. Den nye opp­slut­nin­gen gir en gyl­den an­led­ning til å bli sett, for ek­sem­pel når syke­hus­sa­ken skal føl­ges opp. Om det får re­ell be­tyd­ning gjen­står å se, men sym­bol­sa­ker er slett ikke uve­sent­lig i det lan­ge løp. At både Slags­vold Ve­dum og Per Olaf Lund­tei­gen støt­tet Al­ta kan ha gjort at de som styr­te unna Frp på prin­si­pi­elt grunn­lag, lan­det på Sen­ter­par­ti­et, even­tu­elt Ven­st­re.

Sen­ter­par­ti­et må også vok­te seg vel for å bli di­rek­te bak­stre­versk. Et mis­nøye­par­ti som pra­ter mer om hva de vil unn­gå enn hva de vil ut­ret­te, blir vel­dig lik den se­ment­blan­de­ren man hø­rer i nabo­la­get, selv på en søn­dag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.