Det po­li­tis­ke jord­skjel­vet

Altaposten - - De­batt - Ansvar­lig re­dak­tør Al­ta­pos­ten Rolf Ed­mund Lund

Ap har ord­fø­re­ren i Al­ta, men i lø­pet av nat­ta ble kom­mu­nen tag­get blå av egne inn­byg­ge­re.

Bengt Ru­ne Stri­feldt (Frp) sur­fer inn på Stor­tin­get, på en med­gangs­bøl­ge vi ikke har sett si­den Bal­lo-ef­fek­ten for 20 år si­den. I 1997 hand­let det om ret­ten til land og vann, der Olav Gun­nar Bal­lo fikk 33 pro­sent­po­eng i egen kom­mu­ne og tre pe­rio­der på Stor­tin­get for SV.

Den­ne gan­gen drei­er det seg utvil­somt om kam­pen for syke­hus­tje­nes­ter, pa­ra­dok­salt nok en sak der fag­man­nen og sam­funns­de­bat­tan­ten Bal­lo me­ner Al­ta-po­li­ti­ker­ne opp­trer som re­gu­la­ere bøl­ler over­for res­ten av fyl­ket.

Like­fullt; Frp fikk knapt 33 pro­sent­po­eng i Al­ta, blant an­net for­di riks­po­li­ti­ke­re som Siv Jen­sen og Ter­je Sø­vik­nes kom på ba­nen og for­sik­ret at de støt­tet en helse­ut­red­ning i Vest-finn­mark og mer enn an­ty­det at Al­tas be­folk­ning for­tje­ner bed­re tje­nes­ter. Det ble utvil­somt lagt mer­ke til.

Det er sym­pto­ma­tisk at syke­hus­for­kjem­per­ne i Ven­st­re, med Tri­ne Noodt i spis­sen, også ble godt be­talt med opp­slut­ning på 11,4 pro­sent i Al­ta. Til sam­men­lig­ning slet Finn­mark Ven­st­re med å kare seg over fire pro­sent i fyl­ket.

På and­re si­den av ska­la­en ble Høy­re og Ar­bei­der­par­ti­et hardt

straf­fet i Al­ta, mest sann­syn­lig på grunn av at inn­sat­sen for na­er­syke­hu­set i rea­li­te­ten opp­fat­tes som sta­tus quo for inn­byg­ger­nes krav om akutt­funk­sjo­ner og føde­av­de­ling. Det lig­ger et ak­ku­mu­lert sin­ne i bun­nen av en­ga­sje­men­tet, som ble for­løst un­der syke­hus­ak­sjo­nen og yt­ter­li­ge­re for­ster­ket i val­get.

Ar­bei­der­par­ti­ets opp­slut­ning i en tra­di­sjo­nell rød kom­mu­ne er så lite flat­te­ren­de, at vi trygt kan snak­ke om et jord­skjelv i det po­li­tis­ke land­ska­pet. Al­ta Ar­bei­der­par­ti gjor­de et de­spe­rat for­søk på å dis­tan­se­re seg fra fyl­kes­par­ti­et på opp­løps­sida, men det kan ten­kes at dis­se ring­virk­nin­ge­ne får be­tyd­ning om to år.

Det har nem­lig blitt main­stre­am å stem­me Frp i Al­ta, i ab­so­lutt alle kret­ser og kan­skje spe­si­elt i byg­der og naer­om­rå­der. Det har vi også sett i de sis­te kom­mune­val­ge­ne, der duo­en Ron­ny Berg og Bengt Ru­ne Stri­feldt har spilt kor­te­ne sine med omhu – og ble desto mer skuf­fet da det plut­se­lig rak­net på opp­løps­sida og ord­fø­rer­ver­vet glapp, i det som må sies å va­ere his­to­ri­ens mest dra­ma­tis­ke kon­sti­tu­e­ring.

Når gruppe­le­der Stri­feldt nå pak­ker sa­ke­ne sine blir det et va­ku­um til­ba­ke i både lo­kal­par­ti­et og fyl­kes­par­ti­et, spe­si­elt hvis Ron­ny Berg vel­ger å for­bli stats­sek­reta­er. Det er imid­ler­tid in­gen hem­me­lig­het at Berg har et dypt øns­ke om re­van­sje om ord­fø­rer­klub­ba, så for­vent­nin­ge­ne er at han står i front når den kam­pen na­er­mer seg. Det nye er at Frp sy­nes å ha byg­get opp et grunn­fjell i Al­ta, som gjør at de blir en far­lig ut­ford­rer også ved nes­te kors­vei.

Bengt Ru­ne Stri­feldt har bok­stav­lig talt va­ert høy og mørk i fle­re sa­ker og må reg­ne med at stor­tings­plas­sen blir led­sa­get av en rek­ke kri­tis­ke spørs­mål. Han har selv hatt plass i pro­gram­ko­mi­te­en til Frp, og vil bli målt på man­ge av de sa­ke­ne som er frem­met i op­po­si­sjon. Han har va­ert ty­de­lig skuf­fet over eget par­ti når det gjel­der nye E6, rulle­ba­nen på Al­ta luft­havn og ikke minst sis­te na­sjo­na­le trans­port­plan, men nå be­ve­ger han seg til mak­tens sen­trum og har di­rek­te inn­fly­tel­se på dis­se sa­ke­ne.

For ikke å snak­ke om helse­ut­red­nin­gen, der Siv Jen­sen ga Stri­feldt en ef­fek­tiv hånds­ut­rek­ning og der parti­kol­le­ga Sø­vik­nes fak­tisk lo­vet å løf­te sa­ken inn i re­gje­rings­for­hand­lin­ge­ne. Foran fle­re tu­sen men­nes­ker på tor­get. Det er det in­gen som glem­mer.

MÅ LE­VE­RE: Bengt Ru­ne Stri­feldt er klar for Stor­tin­get, men da vil han må­les på re­sul­ta­ter. Både når det gjel­der in­fra­struk­tur og helse­sa­ken. Her er han sam­men med Ron­ny Berg un­der valg­stand på tor­get i Al­ta.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.