Nord­kapp, hva nå?

Altaposten - - Debatt - Jan Ol­sen, SV

Se­mi­na­ret om Nord­kapp-pla­tå­et var en len­ge etter­leng­tet sam­men­stil­ling av de uli­ke in­ter­es­sen­ter. Etter at kom­mu­nen, Fefo og plan­folk først, og etter­på de kom­mer­si­el­le in­ter­es­se­ne Ri­ca og Scan­dic had­de lagt fram sine his­to­ri­er og vi­sjo­ner, kom tu­ren til fri­lufts­in­ter­es­se­ne som i bunn og grunn re­pre­sen­te­rer bru­ker­ne av fri­lufts­om­rå­der og ut­mark.

Da ge­ne­ral­sek­reta­er Las­se Heim­dal fra Norsk fri­lufts­liv kun­ne for­tel­le at lo­ver og reg­ler var brutt, og at det­te skjed­de med kom­mu­nens vel­sig­nel­se, var det så stil­le at man kun­ne høre knappe­nål fal­le på gul­vet. Heim­dal fi­lo­so­fer­te også over år­sa­ken til at si­tua­sjo­nen er slik den er, og Nord­kapp kom­mu­ne som for­valt­nings­or­gan kom dår­lig ut. En eks­tern grans­king av for­hol­det mel­lom kom­mu­nen og mono­po­lis­ten Ri­ca og dri­ve­ren Scan­dic ble an­be­falt.

Etter det­te var stem­nin­gen for­tet­tet. I pau­sen ble det spe­ku­lert i Heim­dals mo­ti­ver for å peke på re­gel­brudd og «ka har no han med det» hang over de­ler av lo­ka­let. And­re tenk­te vel som un­der­teg­ne­de, at en­de­lig er det noen uten­fra som ser det man­ge her har sett len­ge. Ham­let var nevnt (The­re’s so­met­hing rot­ten i Den­mark).

Dis­ku­sjo­nen etter­på ble pre­get av for­nek­tel­se av de kon­kre­te fak­tum som Heim­dal la fram, og en hyl­ling av Ri­ca og Scan­dic som dis­se er år­sa­ken til at mid­nattsola og nord­ly­set skin­ner og enes­te grunn til at Nord­kapp-pla­tå­et ikke umid­del­bart syn­ker i ha­vet. Det ble gans­ke mer­ke­lig. Un­der­teg­ne­de stil­te spørs­mål til ord­fø­rer Kris­ti­na Han­sen (Ap) om hvor­dan vi tar det­te vi­de­re. Ord­fø­rer in­for­mer­te om at vi skul­le ha en god og ryd­dig pro­sess (hva an­net). Mål og inn­hold var ikke en del av sva­ret.

Nå er det også sånn at så­fremt Ri­ca/scan­dic gjen­nom re­gel­brudd har krevd be­ta­ling av både Hur­tig­ru­ten, cruise­re­de­ri­er og and­re reise­sel­ska­per kan det ven­tes søks­mål fra dis­se. Dis­se er ikke in­ter­es­sert i å be­ta­le mer enn ab­so­lutt nød­ven­dig. Hur­tig­ru­ten har jo seilt opp som kys­ten kji­pes­te, og har sak­søkt hav­ne­ne langs kys­ten sys­te­ma­tisk for det som er små­pen­ger i den­ne sam­men­heng.

Nå som Nord­kapp kom­mu­ne etter­tryk­ke­lig er blitt in­for­mert om det som kan va­ere lov­brudd og straff­ba­re for­hold, så ri­si­ke­rer mu­li­gens kom­mu­nen søks­mål for til­rette­leg­ging for, og mang­len­de sank­sjo­ne­ring av re­gel­brudd. Som førs­te grep for å unn­gå og be­gren­se even­tu­el­le er­stat­nings­krav an­be­fa­les det på det ster­kes­te at kom­mu­nen sna­rest mu­lig trek­ker til­ba­ke løy­vet som er gitt i med­hold av fri­lufts­lo­ven § 14.

Det vil ska­pe rom for en god og ryd­dig pro­sess mot en funk­sjo­nell for­valt­ning av Nord­kapp-pla­tå­et. En for­valt­ning som ikke gir mono­pol­makt og som sør­ger for at reise­livs­be­drif­ter slip­per å be­ta­le av­gift til sin størs­te kon­kur­rent. For SV er det et mål å etab­le­re en for­valt­ning som kan va­ere til etter­føl­gel­se for and­re med lig­ne­de na­tu­r­at­trak­sjo­ner, slik som Troll­tun­ga, Preke­sto­len mv. Det­te kan dan­ne grunn­lag for en ny lov­gi­ving om hvor­dan nød­ven­di­ge fel­les­gode­løs­nin­ger skal fi­nan­sie­res. For en ting be­vi­ser iall­fall da­gens ord­ning, nem­lig at det er stor be­ta­lings­vil­je for å opp­le­ve norsk na­tur. Den­ne be­ta­lings­vil­jen må bru­kes til fel­les­skaps­løs­nin­ger og ut­vik­ling fram­for å be­ri­ke pas­si­ve uten­for­stå­en­de pri­vat­per­soner.

NORD­KAPP: Jan Ol­sen øns­ker en for­valt­ning som ikke gir mono­pol­makt og som sør­ger for at reise­livs­be­drif­ter slip­per å be­ta­le av­gift til sin størs­te kon­kur­rent. (Ar­kiv­foto)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.