Hva skal vi med kir­ken?

Altaposten - - Debatt - Knut Sand Bak­ken Vi­kar­prest Kir­ke­nes

Man­ge her nord har mis­tet til­li­ten til kir­ken. Folke­kir­ken står li­ke­vel sterkt i Finn­mark og få mel­der seg ut. Den er ikke som den har va­ert. Den blir der­for an­gre­pet fra man­ge kan­ter for man­ge for­hold. Den er for snill og uty­de­lig sier noen.

Kir­ken må kun­ne for­ar­ge. Hvis den ikke gjør det, må noe vare galt. Søn­nen til tøm­mer­man­nen fra Naza­reth pro­vo­ser­te eli­ten til sta­dig­het. De kal­te ham tol­le­res og syn­de­res venn. For Je­sus brøt gren­ser og trakk ”out­si­de­re” inn i fel­les­ska­pet. Skal da­gens kir­ke va­ere tro­ver­dig, må den gjø­re det sam­me. Den må der­for va­ere po­li­tisk uten å bli parti­po­li­tisk. Det har den også va­ert i uke­ne før val­get.

Kir­kens kall er og vil va­ere å for­kyn­ne Guds vil­je. Hvis den av uli­ke grun­ner ikke gjør det, opp­hø­rer den å va­ere en sann kir­ke. Der­for må den fin­ne seg i å stø­te bort noen når den nå ta­ler uredd i ak­tu­el­le sam­funns­spørs­mål. Men and­re er av en an­nen opp­fat­ning. Kir­ken skal va­ere for­sik­tig med å gå inn i po­li­tis­ke de­bat­ter. Den bør ten­ke lang­sik­tig og va­ere mer opp­tatt av de så­kal­te «evi­ge ver­di­er.»

Jeg mø­ter av og til men­nes­ker som me­ner kir­ken skul­le va­ere flin­ke­re å bru­ke peke­fin­ge­ren. Kirke­tukt kal­les det med et gam­mel­mo­dig ord. En slik kir­ke kan vi for­sva­re! Bur­de ikke bis­ko­per og pres­ters ord fort­satt va­ere lov, ord som folk må ad­ly­de? Nei, alt for man­ge, sa­er­lig eld­re, har opp­levd den døm­men­de kir­ke.

Man­ge er sam­let til guds­tje­nes­te i bygd og by i Finn­mark hver søn­dag selv om an­tall be­sø­ken­de går ned. På hvert sted der men­nes­ker har bo­satt seg i vårt nord­ligs­te fylke, har de reist et guds­hus på sitt hjem­sted.

Fel­les for alle dis­se bygg­verk er at folk gjen­nom ge­ne­ra­sjo­ner har øns­ket å sam­le seg i kir­ken, i gle­de og sorg, til etter­tan­ke om Guds ord og sa­kra­men­te­ne, dåp og natt­verd, og til lov­pris­ning til Ska­pe­ren som gir oss kraft og mot til å leve.

Vi tren­ger kir­ken for å ha et sted hvor vi kan opp­le­ve det­te. For kir­ken er et sted som er an­ner­le­des. Her kan vi kas­te mas­ken og va­ere oss selv. I alle sam­men­hen­ger kre­ves det noe av oss, Tenk deg om hva som kre­ves av deg i dag. Kir­ken er det enes­te sted det ikke kre­ves noe av oss. Vi skal slip­pe å pres­te­re noe som for­eld­re, yr­kes­ak­ti­ve, pen­sjo­nis­ter el­ler hvem vi måt­te va­ere.

For vi tren­ger et sted som er an­ner­le­des, hvor vi opp­le­ver en ny di­men­sjon, et fel­le­skap der vi kan va­ere oss selv-slik vi er!

GUDS HUS: – Kir­kens kall er og vil va­ere å for­kyn­ne Guds vil­je, skri­ver Knut Sand Bak­ken. Bil­det er av Nord­lyska­te­dra­len.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.