Kreft og bak­te­ri­er

Altaposten - - Debatt -

Mot­stands­dyk­ti­ge bak­te­ri­er vil kun­ne slå bei­na un­der frem­skrit­te­ne vi har gjort in­nen­for kreft­be­hand­lin­gen.

De al­ler fles­te av oss har opp­levd å ha skik­ke­lig vondt i hal­sen. Noen gan­ger er det en bak­te­rie­in­fek­sjon som er år­sak til smer­te­ne, men selv om en hals­be­ten­nel­se kan gjø­re fryk­te­lig vondt, er det ikke en li­del­se vi ten­ker på som dø­de­lig. Før anti­bio­ti­ka kom på mar­ke­det var det imid­ler­tid til­fel­le. Anti­bio­ti­ka dre­per bak­te­ri­er, og in­gen medi­ka­men­ter har red­det fle­re men­neske­liv gjen­nom his­to­ri­en. Med det som bak­tep­pe er det skrem­men­de å re­gist­re­re at sta­dig fle­re bak­te­ri­er ikke len­ger lar seg knek­ke av be­hand­ling. Et stort over­for­bruk over man­ge år har gjort bak­te­ri­e­ne mo­stands­dyk­ti­ge.

Sa­er­lig al­vor­lig er anti­bio­tika­re­sis­tens for kreft­pa­si­en­ter: År­sa­ken er at be­hand­ling som er ef­fek­tiv mot kreft, som celle­gift, strå­ling og ki­rur­gi, også kan svek­ke pa­si­en­te­nes im­mun­for­svar, i til­legg til at fle­re ty­per be­hand­ling kre­ver anti­bio­ti­ka for å i det hele tatt bli satt i gang. Man­ge får der­for in­fek­sjo­ner som hit­til har latt seg be­hand­le av anti­bio­ti­ka. Uten sli­ke ef­fek­ti­ve medi­si­ner blir in­fek­sjo­ne­ne imid­ler­tid dø­de­li­ge.

Etter ti­år med sta­di­ge frem­skritt in­nen­for kreft­be­hand­lin­gen og hvor fle­re enn noen gang over­le­ver, fryk­ter vi nå mot­satt trend: At enk­le in­fek­sjo­ner vil ta li­vet av langt fle­re med kreft – kan­skje dob­belt så man­ge. Hel­dig­vis er det mu­lig å gjø­re noe. Men da må kam­pen mot de re­sis­ten­te bak­te­ri­e­ne be­gyn­ne nå. Vi må på kort sikt fin­ne nye anti­bio­ti­ka-pro­duk­ter, og på lang sikt helt nye medi­si­ner som kan er­stat­te anti­bio­ti­ka. I mel­lom­ti­den må vi sør­ge for at den anti­bio­ti­ka­en som i dag er ef­fek­tiv, ikke slut­ter å vir­ke. Skal vi få til det, må alle bi­dra.

Le­ger og helse­per­so­nell må re­ser­ve­re bru­ken til de som vir­ke­lig er syke, og va­ere for­sik­ti­ge med å skri­ve ut anti­bio­ti­ka for en hals­be­ten­nel­se til el­lers fris­ke per­soner. Der­for er ny­he­ten om sta­dig øken­de bruk av anti­bio­tika­bruk for unge på vi­dere­gå­en­de, alar­me­ren­de. Vi som pa­si­en­ter må også bli mer be­viss­te, for ek­sem­pel når vi spør le­gen om anti­bio­ti­ka. Re­sept­frie medi­ka­men­ter fra ut­lan­det bør også bru­kes med for­sik­tig­het. Men vi kan ikke hand­le ale­ne. Bak­te­ri­e­ne kjen­ner in­gen lande­gren­ser, de er med oss hjem fra uten­lands­rei­se og i ma­ten vi im­por­te­rer. Anti­bio­tika­re­sis­tens er nå den størs­te trus­se­len mot hel­se glo­balt. Det er for ek­sem­pel på­vist to­tal­re­sis­tent tu­ber­ku­lo­se i fle­re land. Bru­ken av anti­bio­ti­ka i mat­pro­duk­sjon må ned, lege­mid­del­in­du­stri­en må set­te anti­bio­ti­ka øverst på dags­or­den, og det må be­vil­ges langt mer mid­ler til forsk­ning. Alt det­te kre­ver po­li­ti­ke­re som er vil­lig til å se al­vo­ret vi nå står over­for.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.