Ny grunn­lov for den sa­mis­ke sko­len

Altaposten - - Debatt - Tor­bjørn Røe Isak­sen

Kunn­skaps­mi­nis­ter (H) Sko­len skal for­be­re­de da­gens un­ger på mor­gen­da­gens sam­funn. En ny over­ord­net del gir grunn­la­get for at sko­len kan fort­set­te å va­ere vår vik­tigs­te sam­funns­byg­ger, og at den sa­mis­ke sko­len kan be­va­re sin egen­art.

Sko­lens vik­tigs­te mål er at barn og unge skal la­ere. Den skal gi alle et fag­lig og verdi­mes­sig fun­da­ment. Slik har det all­tid va­ert. Sko­lens dob­le opp­drag - ut­dan­nel­se og dan­nel­se – hen­ger tett sam­men. det, skal få opp­la­e­ring i sitt eget språk. Den sa­mis­ke sko­len har et spe­si­elt an­svar for at ele­ve­ne får opp­la­e­ring med ba­sis i sa­mis­ke ver­di­er, sa­misk språk, kul­tur og sam­funns­liv.

Grunn­la­get for sko­lens sam­funns­opp­drag

Sko­lens rol­le som sam­funns­byg­ger er vik­ti­ge­re enn noen gang – både når det gjel­der fag­lig kunn­skap og dan­nel­se. Sko­len er en av de få fel­les sam­funns­are­na­ene vi har. Den når alle – en­ten du kan spo­re slekts­tre­et ditt 250 år til­ba­ke her i Nor­ge, el­ler du kom fra Tikrit for 10 år si­den. Sko­len skal ta vare på en kjer­ne som ikke end­res over tid – fel­les ver­di­er og et fun­da­ment av kunn­skap.

Våre barn skal for­be­re­des på et sam­funn hvor mye vil va­ere an­ner­le­des enn i dag. Ge­ne­rell del – den gam­le grunn­lo­ven for sko­len – ble skrevet i 1993. Nor­ge og ver­den har end­ret seg mye på dis­se 24 åre­ne. I til­legg har sko­len fått en ny for­måls­pa­ra­graf og va­ert igjen­nom fle­re sto­re re­for­mer. Nå vit­ner be­kym­rings­ful­le ut­vik­lings­trekk i ver­den – økt po­la­ri­se­ring, eks­tre­mis­me og kunn­skaps­for­akt – om at sko­lens sam­funns­byg­gen­de rol­le er vik­ti­ge­re enn noen gang.

Det er grun­nen til at vi tren­ger en ny ge­ne­rell del. En grunn­lov som tar inn over seg hvor mye Nor­ge har ut­vik­let seg, og som tar opp i seg de ut­ford­rin­ge­ne vi står over­for.

Fel­les ver­di­platt­form

Ut­gangs­punk­tet for over­ord­net del er det man­da­tet som lig­ger i opp­la­e­rings­lo­vens for­måls­pa­ra­graf, som er ved­tatt av Stor­tin­get på tverr­po­li­tisk grunn­lag.

Over­ord­net del ut­dy­per verdi­grunn­la­get i for­måls­pa­ra­gra­fen og prin­sip­pe­ne for ar­bei­det med ele­vens la­e­ring, ut­vik­ling og dan­ning, og sko­lens prak­sis. Alt­så, de tin­ge­ne som må til for å for at sko­lens bre­de for­mål kan rea­li­se­res.

Sko­len skal bi­dra til at vi som bor i det­te lan­det, uav­hen­gig av bak­grunn, livs­syn, hud­far­ge, sek­su­ell leg­ning el­ler ut­dan­nel­se, fø­ler at vi hø­rer til og hø­rer sam­men. At vi de­ler et fel­les verdi­grunn­lag, sam­ti­dig som vi verd­set­ter og re­spek­te­rer hver­and­res ulik­he­ter.

De fel­les ver­di­ene byg­ger på kris­ten og hu­ma­nis­tisk arv og tra­di­sjon, og de er for­ank­ret i men­neske­ret­tig­he­te­ne. De­mo­kra­ti, like­verd og like­stil­ling er ver­di­er som er kjem­pet frem gjen­nom his­to­ri­en. De for­ut­set­ter at alle men­nes­ker skal ha like mu­lig­he­ter uav­hen­gig av hvem du er. Det­te er ver­di­ene som det nors­ke sam­fun­net byg­ger på, ver­di­er som vi kjen­ner igjen i men­neske­ret­tig­he­te­ne og i man­ge re­li­gio­ner.

Skal dan­ne grunn­lag for sa­mis­ke fag­pla­ner

Over­ord­net del vil også va­ere over­ord­net del for den sa­mis­ke sko­len. Det er vik­tig at ny over­ord­net del til la­ere­plan­ver­ket dan­ner et godt grunn­lag for fag­pla­ne­ne Re­gje­ring og Sa­me­tin­get fast­set­ter. Ar­bei­det med en ny over­ord­net del har va­ert en om­fat­ten­de pro­sess der man­ge uli­ke par­ter er truk­ket inn. Hvis vi skal lyk­kes med ak­tua­li­se­re det fel­les verdi­grunn­la­get som sko­len i Nor­ge er tuf­tet på, tren­ger vi et do­ku­ment vi kan for­enes om. Der­for har vei­en mot må­let va­ert lang, og det er gjort et om­fat­ten­de for­ank­rings­ar­beid i alle de uli­ke de­le­ne av pro­ses­sen, både før og etter hø­rin­gen. Sa­me­tin­get og de­par­te­men­tet har kon­sul­tert om ny over­ord­net del, både før den ble sendt på hø­ring, og etter hø­rin­gen.

To ben - fag­for­ny­el­sen av fa­ge­ne og over­ord­net del

Sko­lens to sam­funns­opp­drag – dan­ning og ut­dan­ning – er som sagt gjen­si­dig av­hen­gig av hver­and­re. Det be­tyr at vi tren­ger hel­het og sam­men­heng i la­ere­plan­ver­ket.

For­ny­el­sen av alle fa­ge­ne i grunn­sko­len og de gjen­nom­gå­en­de fa­ge­ne i vi­dere­gå­en­de opp­la­e­ring er i gang. Det skal gi slan­ke­re la­ere­pla­ner og mer dyb­de­la­e­ring.

Den over­ord­ne­de de­len skal gi fø­rin­ger for fag­for­ny­el­sen, og sik­re at ver­di­ene fra sko­lens for­måls­pa­ra­graf også får be­tyd­ning for for­ny­el­sen av fa­ge­ne. Den over­ord­ne­de de­len un­der­stre­ker også be­tyd­nin­gen av å se la­ere­plan­ver­ket un­der ett. Verdi­grunn­la­get og for­måls­pa­ra­gra­fen skal le­vende­gjø­res i ar­bei­det med fag og kom­pe­tanse­mål.

Fra plan til vir­ke­lig­het

Nå er over­ord­net del fast­satt, men vei­en vi­de­re er vel så vik­tig: Hvor­dan skal over­ord­net del tas i bruk og va­ere med på å rea­li­se­re det verdi­løf­tet som Stor­tin­get har sagt at sko­len tren­ger?

Over­ord­net del skal va­ere en fel­les om­for­ent platt­form for å vi­dere­ut­vik­le grunn­opp­la­e­rin­gen. Den vekt­leg­ger det fel­les an­sva­ret som kom­mu­ne­ne, skole­le­de­re og la­ere­re har for at ar­bei­det med hele la­ere­plan­ver­ket skal lig­ge til grunn for sko­lens prak­sis.

Det gir alle som job­ber med og i sko­len er stort an­svar, men det gir også fan­tas­tis­ke mu­lig­he­ter. Det er vik­tig at verdi­grunn­la­get er kjent og blir tatt i bruk på alle nivå i skole­sam­fun­net: I pro­fe­sjons­fel­les­ska­pet når la­erer­ne plan­leg­ger un­der­vis­nin­gen, i sam­ar­beid med hjem­met, i rek­tor­kol­le­gi­et når sko­le­ne kom­pe­tanse­ut­vik­ling plan­leg­ges, og i kom­mune­sty­re­ne når sko­le­nes mål­opp­nå­el­se og prak­sis vur­de­res, og når nye ved­tak skal fat­tes.

For la­ere­re vil den over­ord­ne­de de­len fun­ge­re som et kom­pass når de skal for­stå og tol­ke la­ere­pla­ne­ne i fag. Det en­kel­te fag må ses i lys av det som står i den over­ord­ne­de de­len av la­ere­pla­nen. Vi hå­per den vil bli drøf­tet og re­flek­tert over i alle de uli­ke pro­fe­sjons­fel­le­s­ka­pe­ne som nå skal i gang med Nor­ges vik­tigs­te ar­beid!

For det er gjen­nom det dag­li­ge mø­tet mel­lom ele­ver og la­ere­re at sko­lens bre­de for­mål blir til vir­ke­lig­het. Og at de ver­di­ene som sko­len skal sti­mu­le­re og ut­vik­le hos barn og unge spres til lo­kal­sam­fun­net, til det nors­ke sam­fun­net og til ver­dens­sam­fun­net

PLAN: – Hvis vi skal lyk­kes med ak­tua­li­se­re fel­les verdi­grunn­la­get som sko­len i Nor­ge er tuf­tet på, tren­ger vi et do­ku­ment vi kan for­enes om, skri­ver kunn­skaps­mi­nis­te­ren og same­tings­pre­si­den­ten. (Il­lust­ra­sjons­bil­de: Rei­ulf Grøn­ne­vik)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.