Til min­ne om To­re Bon­go

Altaposten - - Nyheter -

To­re Bon­go døde 27. au­gust, 65 år gam­mel. En sa­misk bau­ta og na­tur­for­kjem­per har for­latt oss. To­re Bon­go er mest kjent for sitt sto­re en­ga­sje­ment i Alta­sa­ken. Han var en av le­der­ne i Folke­ak­sjo­nen mot ut­byg­ging av Al­ta-kau­to­keino­vass­dra­get. For­ut for Stor­tings­be­hand­lin­gen av Alta­sa­ken høs­ten 1978 drev To­re et iher­dig lobby­ar­beid. Men det var for­gje­ves. Og det ble nød­ven­dig med si­vil uly­dig­het i for­søk på å stan­se ut­byg­gin­gen.

To­re del­tok i den sto­re kon­fron­ta­sjo­nen i Stil­la 14.ja­nu­ar 1981 og i en rek­ke and­re ak­sjo­ner. Han var all­tid i frems­te rek­ke. For sin inn­sats i Al­ta­kam­pen ble han i mars 1983 dømt etter opp­vig­ler­pa­ra­gra­fen. To­re var stolt av den dom­men.

To­re Bon­go kom­bi­ner­te en­ga­sje­ment for sa­mis­ke med et sterkt na­tur­vern­en­ga­sje­ment. Alta­sa­ken ble både en kamp­sak for sa­mis­ke ret­tig­he­ter og en kamp for å red­de de sto­re na­tur­ver­di­ene i vass­dra­get. Alta­sa­ken skap­te en enorm opp­slut­ning som fikk sto­re ring­virk­nin­ger i etter­tid, både for sa­mis­ke ret­tig­he­ter og for vass­drags­ver­net. To­re var hele ti­den sva­ert syn­lig i mot­stan­den mot ut­byg­gin­gen, og ble en kjent skik­kel­se langt uten­for Al­ta og Finn­mark.

Etter Al­ta fort­sat­te To­re sitt en­ga­sje­ment både i sa­misk ar­beid og i na­tur­verns­a­ker. Han var med å byg­ge opp det sa­mis­ke til­bu­det i Al­ta og en­ga­sjer­te seg også i Nors­ke Sa­mers Riks­for­bund (NSR) og ble i 2005 aeres­med­lem der. Han var same­tings­re­pre­sen­tant for NSR fra 1993 til 1997.

Han en­ga­sjer­te seg i lo­kalt na­tur­vern­ar­beid i Al­ta og i sto­re na­tur­verns­a­ker na­sjo­nalt, som Salt­fjel­let og ut­byg­gin­gen av Vefs­na­vass­dra­get. Han var en vel­kjent skik­kel­se i man­ge sam­men­hen­ger, all­tid med same­kof­ta, som han bar med stolt­het. Nå sist en­ga­sjer­te han seg mot pla­ne­ne om dum­ping av gruve­av­fall i Rep­par­fjor­den i Kval­sund og var inn­stilt på å bru­ke si­vil uly­dig­het som en sis­te ut­vei for å ber­ge fjor­den. To­re var en na­er og om­sorgs­full venn for man­ge av oss og all­tid med smi­let og en god lat­ter på lur. Joi­ken var hans kjenne­tegn i so­sia­le sam­men­hen­ger. To­re fikk ut­ret­tet mer i li­vet enn de fles­te av oss and­re, og vi min­nes han i stort takk­nem­lig­het. Per Flat­berg, Sil­je Ask Lund­berg, Geir Jør­gen­sen og Ma­ren Es­mark Na­tur­vern­for­bun­det

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.