Hos oss fikk vi lov å ten­ke sjøl

Ny­valgt stor­tings­po­li­ti­ker Bengt Ru­ne Stri­feldt får sta­dig høre at ep­let har falt langt fra stam­men.

Altaposten - - Reportasje - Av Han­ne Lar­sen han­ne@al­ta­pos­ten.no

Opp­vokst på et lite sted der kom­mu­nis­men rå­det i an­net­hvert hus, og med en beste­mor som var med­lem av Nor­ges kom­mu­nis­tis­ke par­ti, har Frp-po­li­ti­ke­ren fra Al­ta mer enn en gang fått spørs­må­let om hvor­dan han hav­net så til de gra­der langt til høy­re.

– Når jeg får det spørs­må­let sva­rer jeg som jeg også sa til Sv-le­der Tom­my Berg da han lur­te: «Hjem­me hos oss fikk vi lov å ten­ke sjøl».

Mis­tet bro­ren

Stri­feldt er vokst opp ute på Amt­manns­nes der vei­ene he­ter slikt som Line­vei­en, Kil­not­vei­en og Ått­ring­vei­en. Her har den fers­ke stor­tings­po­li­ti­ke­ren lekt cow­boy og in­dia­ner, klat­ret på sva­ber­ge­ne, fisket og løpt i fjaera. Søs­ken­flok­ken er stor, ti styk­ker. Men de vil all­tid va­ere en i mi­nus. Lil­le Ken Jø­ran som en som­mer­dag i 1973 falt ned fra Frionor­kaia og druk­net, bare åtte år gam­mel. – Jeg var så li­ten da det skjed­de, bare to år, så det på­vir­ket ikke meg i den grad der og da. Det var nok ver­re for søsk­ne­ne mine som var eld­re. Men det er klart at det har pre­get opp­veks­ten vår og også mine for­eld­re. Det å mis­te et barn må va­ere det mest gru­som­me du kan opp­le­ve, sier Bengt Ru­ne, som selv er pap­pa til en jen­te på 20 år.

Ble pas­set på

46-årin­gen med­gir at den tra­gis­ke hen­del­sen tro­lig bi­dro til at det ble slått eks­tra ring rundt bar­na ute på Amt­manns­nes. – Na­bo­ene pas­set på hver­and­res barn, og både voks­ne og de stør­re un­ge­ne ble nok eks­tra opp­merk­som­me etter den­ne hen­del­sen. Sam­ti­dig had­de vi det jo fritt og man måt­te ta an­svar for egne gjer­nin­ger. Had­de man gjort noe galt, var det ikke å kom­me hjem å baese. Da fikk man en ny om­gang med kjeft, hum­rer Bengt Ru­ne, mens han lar seg av­bil­de uten­for barn­doms­hjem­met, som bro­ren har over­tatt etter for­eld­re­nes død.

En sam­byg­ding Al­ta­pos­ten har snak­ket med ka­rak­te­ri­se­rer Bengt Ru­ne som: «En snill gutt, som er flink å teg­ne. Men han er i feil par­ti». «Men­nes­ke­lig», sier en an­nen kar. Og «ro­lig og av­ba­lan­sert, selv når han har tatt en drink». – He-he. Jo­da, jeg opp­le­ver at det er en god tone her på Nes­set. Det vir­ker som om folk set­ter pris på at jeg er en­ga­sjert. Og er jeg uenig med folk, så sier jeg ifra, fast­slår valg­vin­ne­ren med et smil.

Syke­hus­sa­ken av­gjor­de

Smi­le har han all grunn til etter valg­skre­det man­dag. 33 pro­sent av alta­va­e­rin­ge­ne har gitt Stri­feldt til­lit, mens re­sul­ta­tet for Frp er på 18 pro­sent i Finn­mark som hel­het. Han be­fin­ner seg i Nor­ges størs­te Frp-kom­mu­ne etter stor­tings­val­get, bed­re enn i List­haug-land. De som er kri­tisk ris­ter på ho­det over at et par­ti som vil slå Finn­mark sam­men Troms og som vil la trå­ler­ne stik­ke av med fisken, har klart å sjar­me­re en av tre vel­ge­re i lan­dets nord­ligs­te fylke. Man­ge pe­ker på èn ut­lø­sen­de sak. – Syke­hus­sa­ken har va­ert vik­tig, men ikke den ale­ne. Frp har stått sterkt i Al­ta over fle­re år. År­sa­ken til det er at vi har klart å byg­ge oss opp og va­ere ty­de­li­ge. Vi har gjort en god jobb for Al­ta-re­gio­nen og det gir ut­tel­ling, sier Bengt Ru­ne.

– Men på vik­ti­ge sa­ker som prio­ri­te­rin­ga av av­last­nings­vei­en, pen­ger til å ut­bed­re riks­vei 93 gjen­nom Kløf­ta og når det gjel­der for­len­gel­sen av rulle­ba­nen i Al­ta, har dere ikke nådd gjen­nom sen­tralt?

– Nei, men had­de det va­ert sånn at man had­de fått gjen­nom­slag for alt, så had­de det va­ert en­kelt. Men når det gjel­der ek­sem­pel­vis bom­men rundt Al­ta, som alle men­te var umu­lig å re­ver­se­re, så klar­te vi fak­tisk å stop­pe den, ved å ikke gi opp. Når det gjel­der E6 gjen­nom Al­ta, så er det fak­tisk Al­ta kom­mu­ne ved ord­fø­rer som ikke klar­te å fat­te et ved­tak som gikk inn til fag­eta­te­ne. Uten det­te ved­ta­ket ble hel­ler ikke vei­en lagt inn i NTP-EN, hev­der Frp-po­li­ti­ke­ren.

Kløf­ta kom­mer

Han me­ner Kløf­ta vil bli til­gode­sett med rest­pen­ger etter at RV 94 er ut­bed­ret. – Vi har klart å få en om­for­mu­le­ring inn i NTP (Na­sjo­nal trans­port­plan) som sier at over­sky­ten­de mid­ler fra RV 94 skal bru­kes på RV 93.

– Men det er in­gen for­plik­tel­ser her? – Nei, men det er all­tid slik, at når Sta­tens veg­ve­sen gjør kost­nads­be­reg­nin­ger, så bru­ker det å bli pen­ger igjen, sier Stri­feldt, som har hatt en rek­ke mi­nist­re og and­re Frp-top­per oppe for å høre om pla­nen med rulle­ba­nen på fly­plas­sen. – De har va­ert her og kjen­ner be­ho­ve­ne.

– Er det slik at parti­top­pe­ne kom­mer til Finn­mark og lo­ver gull og grøn­ne sko­ger, men gir blaf­fen straks fly­et lan­der på Gar­der­moen?

– He-he. Nei hvis de gir blaf­fen skal jeg nok gi lyd fra meg, un­der­stre­ker nes­sin­gen, som er bombe­sik­ker på at Siv Jen­sen ikke lø­per fra løf­tet om syke­hus­ut­red­ning i Finn­mark. Selv for­sik­rer han at han skal rett på bar­ri­ka­de­ne, for den vik­tigs­te sa­ken på fle­re ti­år for man­ge alta­va­e­rin­ger. – Ja, det er noe av det førs­te jeg vil ta opp.

Set­te oss i fø­rer­se­tet

Stri­feldt har al­le­re­de fått til­lit til å sit­te i pro­gram­ko­mi­te­en, der Frps po­li­tikk ut­for­mes. Nå er han spent på res­ten av an­svars­for­de­lin­gen. – Jeg har al­le­re­de spilt inn at jeg øns­ker meg trans­port, med hel­se- og om­sorg som andre­valg. Sam­ferd­sel er vel­dig vik­tig for na­e­rings­li­vet i Finn­mark. Ek­sem­pel­vis Ban­aks be­tyd­ning for fiske­ri og sjø­mat. Der var vi på ba­nen og hind­ret rulle­bane­kutt, sier den blå po­li­ti­ke­ren, som også vil job­be for at uføre skal kun­ne be­nyt­te seg av rest­ar­beids­ev­nen på en bed­re måte enn i dag. Når det gjel­der sam­men­slå­in­gen av Troms og Finn­mark, me­ner nes­sin­gen at finn­mar­kin­ge­ne ikke må va­ere så red­de for end­ring.

– I ste­det for å strit­te imot, må vi hel­ler set­te oss i fø­rer­se­tet.

Sam­funns­en­ga­sje­men­tet har han hatt hele li­vet, men tef­ten for Frp ble vek­ket rundt 2009, av det Bengt Ru­ne opp­fat­tet som en «rød ar­ro­gan­se». – Det er den sam­me ar­ro­gan­sen vi har sett ved det­te val­get, der po­li­ti­ker­ne nek­ter å lyt­te til fol­ket. For Frp er det vik­tig å va­ere fol­kets om­buds­menn, sier Bengt Ru­ne.

– Hva ten­ker du om at Frp er kjent som et inn­vand­rings­fi­entd­lig par­ti, som ikke ØNMISTET

BRO­REN: Tra­ge­di­en med bro­ren som druk­net bare åtte år gam­mel har fulgt Bengt Ru­ne Stri­feldt og fa­mi­li­en hele li­vet. (Foto: Han­ne Lar­sen)

SNILL GUTT: Bengt Ru­ne Stri­feldt be­skri­ves som en snill og ro­lig gutt. Her fra klasse­bil­det fra da han var 10 år. (Foto: Pri­vat)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.