– Me­ler sin egen kake

Vara­ord­fø­rer Ma­ri­an­ne Si­vert­sen Na­ess (Ap) me­ner Al­ta be­dri­ver en kon­stru­ert kamp for syke­hus.

Altaposten - - Nyheter - Av Rolf Ed­mund Lund rolf@al­ta­pos­ten.no

Iføl­ge Finn­mark Dag­blad har Si­vert­sen Na­ess pleiet en selv­på­lagt taus­het i syke­hus­sa­ken. Etter val­get tar hun løs.

– Da­gen der­på gjør man seg noen re­flek­sjo­ner. Mine er hvor­dan man i Al­ta så ty­de­lig ikke har klart å løf­te blik­ket mot res­ten av fyl­ket, sier vara­ord­fø­re­ren i nett­ste­det, sam­ti­dig som hun be­røm­mer rygg­ra­den til Bent Høie (H).

– Kon­stru­ert kamp

Vara­ord­fø­re­ren i Ham­mer­fest me­ner syke­hus­kam­pen ikke er re­ell. – En kon­stru­ert kamp fra Al­tas side. Det er helt ty­de­lig at her har man gått til valg på én sak: Nem­lig øns­ket om å få syke­hus til Al­ta. Jeg har re­spekt for at folk job­ber for sin kom­mu­ne og tje­neste­til­bu­det der, men noen gan­ger må man løf­te blik­ket og se litt len­ger fram, sier Si­vert­sen Na­ess, som hev­der det er grun­di­ge og uav­hen­gi­ge ut­red­nin­gen som lig­ger bak be­slut­nin­gen i syke­kus­pla­nen.

Fø­lel­ser sty­rer – At man i Al­ta vel­ger å ikke ta hen­syn det­te, men bare fort­set­ter å mele sin egen kake og lar av­gjø­rel­se­ne i så stor grad va­ere fø­lel­ses­styrt, er over­ras­ken­de og lo­ver ikke godt for fram­ti­den for Finn­mark, sier vara­ord­fø­re­ren til avi­sa. Be­kym­rin­gen er stor også hos parti­kol­le­ga og Por­san­ger-ord­fø­rer Ai­na Borch, som me­ner at en even­tu­ell ut­red­ning kan gjø­re at Ham­mer­fest syke­hus set­tes på vent.

Mot­set­nin­ger

Iføl­ge Finn­mark Dag­blad me­ner hun at det gode re­sul­ta­tet til Frp vil ska­pe stør­re mot­set­nin­ger. – Det jeg per­son­lig ser er at det vil kun­ne ska­pe stør­re mot­set­nin­ger mel­lom Al­ta og res­ten av fyl­ket. Vi blir så for­skjel­lig og har faer­re platt­for­mer å sam­ar­bei­de på, sier hun til avi­sa.

FØ­LEL­SES­STYRT: – Al­ta lar av­gjø­rel­se­ne va­ere fø­lel­ses­styrt, me­ner Ma­ri­an­ne Si­vert­sen Na­ess. (Foto: Vi­dar Kris­ten­sen)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.