Tak­ker brann­ve­se­net for inn­sat­sen

Po­li­ti­et har star­tet den tek­nis­ke etter­forsk­nin­gen i Hav­øy­sund.

Altaposten - - Nyheter - Av Bjar­ne Krog­stad bjar­ne@al­ta­pos­ten.no

Lens­mann Chris­ten Sel­våg i Hav­øy­sund in­for­me­rer at po­li­ti­et er i gang med den tek­nis­ke etter­forsk­nin­gen av båt­bran­nen i Hav­øy­sund som fant sted sist fre­dag.

Tar av­hør

– Det er for tid­lig å kom­me med noen teori­er. Nå vil vi ta av­hør av de im­pli­ser­te i bran­nen; brann­ve­se­net, de som har va­ert in­volvert i sveise­ar­bei­det, kap­tei­nen og sån­ne ting.

Vi­de­re for­tel­ler han at de ven­ter på kri­mi­nal­tek­ni­ker som skal gjø­re un­der­sø­kel­ser av bå­ten. – Det er en kom­pli­sert brann og da er det vik­tig at rik­tig folk med rett kom­pe­tan­se skal gjø­re de un­de­sø­kel­se­ne som må til, sier Sel­våg til Al­ta­pos­ten.

Ro­ser brann­mann­ska­pet

Dag­lig le­der for Hav­øy­sund Pa­tent­slipp AS, Bernth Rein­hardt Sjur­sen, er for øye­blik­ket på Is­land og har der­for ikke de sis­te de­tal­je­ne, men kan for­tel­le at de fort­set­ter med drif­ten som van­lig etter bran­nen. – Det er kun bå­ten som ble ska­det, tak­ket va­ere en fa­bel­ak­tig inn­sats fra brann­ve­se­net. Byg­ge­ne våre er ikke ska­det og vi har full drift i an­leg­get el­lers. Det stop­per selv­føl­ge­lig opp litt i dok­ka, frem til at po­li­ti­et fri­gjør bå­ten. Så får vi se hva vi gjør med den når den tid kom­mer, sier Sjur­sen.

TOK FYR: Det ble dra­ma i Hav­øy­sund sist fre­dag. (Foto: Pri­vat)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.