Øns­ker fle­re hjel­pe­re med seg på ba­nen

De mindre­åri­ge asyl­sø­ker­ne ved mot­ta­ket i Bosse­kop kan nå få et enda bed­re fri­tids­til­bud.

Altaposten - - Reportasje - Av Mag­ne Kve­seth kve­seth@al­ta­pos­ten.no

Pro­sjekt­ko­or­di­na­to­ren for in­te­gre­ring og Al­ta Røde Kors støt­ter opp un­der opp­ford­rin­gen fra Redd Bar­na sist uke, der de ba fle­re om å bi­dra til me­nings­fylt ak­ti­vi­tet på fri­ti­da for de unge asyl­sø­ker­ne mel­lom 15 og 18 år som bor på mot­ta­ket i Bosse­kop.

Gjen­nom ar­bei­det som in­te­gre­rings­ko­or­di­na­tor og via Røde kors-ak­ti­vi­tet for gut­te­ne på mot­ta­ket, har Ma­ri­an­ne Haug­vik Hod­ne bare po­si­ti­ve ting å si om det å en­ga­sje­re seg i in­te­gre­rings­ar­bei­det for den­ne mål­grup­pen. Hun er glad for at Røde kors og Redd bar­na nå er i gang med et sam­ar­beid som kan ut­vi­de til­bu­det.

– Ung­dom­me­ne har en tøff hver­dag, man­ge sli­ter med søvn­pro­ble­mer, tanke­kjør og frykt for frem­ti­den, men li­ke­vel kla­rer de å mo­bi­li­se­re på en be­und­rings­ver­dig måte og spre mas­se gle­de rundt seg, sier Ma­ri­an­ne Haug­vik Hod­ne, som leg­ger til at har hun selv en dår­lig dag, så er hun all­tid i godt hu­mør etter å ha hatt ak­ti­vi­tet med dis­se ung­dom­me­ne.

Støt­ter opp

– All kom­mu­ni­ka­sjon un­der fri­tids­ak­ti­vi­te­te­ne fore­går på norsk og det er im­po­ne­ren­de hvor raskt de alle fles­te har la­ert seg språ­ket, sier Ma­ri­an­ne Haug­vik Hod­ne, som har an­svar også for dis­se ak­ti­vi­te­te­ne i sam­ar­beid med Røde Kors. Hun hå­per nå at fle­re i lo­kal­sam­fun­net vil en­ga­sje­re seg for å gi de mindre­åri­ge asyl­sø­ker­ne ved Al­ta mot­tak et ut­vi­det til­bud. Det skal ikke stå på pen­ger til or­ga­ni­se­ring av ak­ti­vi­te­te­ne el­ler trans­port.

– Hvis det er ung­dom som øns­ker å bi­dra, el­ler be­drif­ter som har en god ide om en ak­ti­vi­tet, så er vi kla­re til å bi­stå i gjen­nom­fø­rin­gen, sier ko­or­di­na­to­ren. Alle ty­per til­bud blir vur­dert som po­si­ti­ve og her kan det dreie seg om alt fra mid­dags­la­ging, en tur i fjaera el­ler and­re ak­ti­vi­te­ter. I mor­gen skal vi for ek­sem­pel på Kings­wing Crew i Al­ta kul­tur­sal, sier Hod­ne.

Røde Kors blar opp

Ko­or­di­na­tor for in­te­gre­ring av flykt­nin­ger i Al­ta, Ma­ri­an­ne Haug­vik Hod­ne og le­der for Al­ta Røde Kors, Dag Ar­ne Jo­hann­es­sen, for­tel­ler at Røde Kors har av­sat­te mid­ler til å ska­pe ak­ti­vi­te­ter. Det­te er noe so­sial­kon­su­lent Ma­ria Elias­sen og miljø­te­ra­peut Mat­hias Tron­sen ved Al­ta mot­tak set­ter stor pris på.

– Vi har mid­ler å bi­dra med hvis noen har gode ide­er til fri­tids­ak­ti­vi­te­ter for de ens­li­ge mindre­åri­ge asyl­sø­ker­ne. Røde Kors har hatt uli­ke ty­per ak­ti­vi­te­ter sam­men med mot­ta­ket og in­te­gre­rings­ko­or­di­na­to­ren si­den mars 2016, der det har va­ert fri­lufts­ak­ti­vi­te­ter med tur i sla­låm­bak­ken, in­ne­ban­dy, mat­la­ging, bow­ling og van­li­ge tu­rer i skog og mark og fiske­tu­rer, sier le­der for Al­ta Røde Kors, Dag Ar­ne Jo­hann­es­sen. Han sy­nes ut­spil­let fra Redd Bar­na var vel­dig bra og hå­per nå på gode for­slag fra folk i Al­ta til nye ak­ti­vi­te­ter som de kan til­by til de ens­li­ge mindre­åri­ge asyl­sø­ker­ne fra Af­gha­ni­stan.

Fel­les la­e­ring

Haug­vik Hod­ne sier det fra hen­nes stå­sted er øns­ke­lig med et fo­kus på hva fel­les ak­ti­vi­te­ter kan bety for folk i Al­ta.

– Vi øns­ker fo­kus på at folk i Al­ta har godt av å få la­ere mer om and­re og at det å stil­le opp på uli­ke ak­ti­vi­te­ter vil gi dem mye selv, sier Haug­vik Hod­ne.

Un­der en av ak­ti­vi­te­te­ne har gut­te­ne på mot­ta­ket for­søkt å la­ere bort crick­et, som er en stor sport i lan­det de selv kom­mer fra. Miljø­te­ra­peut Mat­hias Tron­sen sier han har del­tatt fle­re gan­ger, men må inn­røm­me at han sta­dig ikke har klart å la­ere seg reg­le­ne.

– Men gut­te­ne øns­ker å la­ere fra seg noe, og det gjel­der blant an­net reg­le­ne for crick­et, som de selv bru­ker å ar­ran­ge­re kam­per seg i mel­lom ved Bosse­kop sko­le. Noen av gut­te­ne er også med på ukent­lig fot­ball­tre­ning i regi av in­te­gre­rings­ko­or­di­na­tor og en re­krutt­spil­ler på BUL, men de fles­te ung­dom­me­ne er kun vant til løkke­fot­ball, så her gjen­står det litt før BUL el­ler Al­ta IF har et eget til­bud til den­ne al­ders­grup­pa, sier Tron­sen.

Kul­tur­kunn­skap

Når Redd Bar­na, Røde kors og in­te­gre­rings­ko­or­di­na­tor ar­ran­ge­rer ak­ti­vi­te­ter for de ens­li­ge mindre­åri­ge, er det all­tid med lo­kal ung­dom som bi­drar til ak­ti­vi­te­te­ne. Al­ta mot­tak øns­ker li­ke­vel å ut­ford­re fle­re unge til å bi­dra til ak­ti­vi­te­ter. Nå er det en del Røde Kors-ung­dom­mer som er med, men det er øns­ket at fle­re mel­der seg for å bi­dra til in­te­gre­rin­gen av de af­ghans­ke ung­dom­me­ne.

– For tida bor det 24 unge gut­ter på mot­ta­ket i Bosse­kop, alle i al­de­ren 15 til 18 år. Vår er­fa­ring fra de tid­li­ge­re ak­ti­vi­te­te­ne er at det er gi­ven­de for både gut­te­ne på mot­ta­ket og de ung­dom­me­ne og voks­ne som er med på ak­ti­vi­te­te­ne. Vi me­ner gut­te­ne på mot­ta­ket har mye å bi­dra med av kunn­ska­per fra sin kul­tur­bak­grunn og det er vår opp­fat­ning at også de nors­ke som bi­drar til ak­ti­vi­te­te­ne både kan la­ere bort noe og la­ere noe selv. Våre mindre­åri­ge er vel­dig høf­li­ge og takk­nem­li­ge for de ak­ti­vi­te­te­ne som blir stelt i stand for dem, så her er det slik at mø­ter mel­lom uli­ke kul­tu­rer kan få be­tyd­ning for alle, sier Ma­ria Elias­sen. Hun tror man­ge nors­ke ung­dom­mer også kun­ne ha godt av å møte noen av gut­te­ne fra mot­ta­ket.

– Ak­ti­vi­te­te­ne gir våre ung­dom­mer noe eks­tra, og vi opp­le­ver at de er gla­de­re og fø­ler seg mer til pass etter at de har del­tatt på uli­ke ak­ti­vi­te­ter, sier Elias­sen.

KOM MED FOR­SLAG: So­sial­kon­su­lent Ma­ria Elias­sen og miljø­te­ra­peut Mat­hias Tron­sen fra Al­ta mot­tak vil sam­men med in­te­gre­rings­ko­or­di­na­tor Ma­ri­an­ne Haug­vik Hod­ne fra kom­mu­nen og bispe­dømme­rå­det og Dag Ar­ne Jo­hann­es­sen, Al­ta Røde Kors bi­dra til fle­re fri­tids­ak­ti­vi­te­ter for de ens­li­ge mindre­åri­ge asyl­sø­ker­ne ved mot­ta­ket i Bosse­kop. (Foto: Mag­ne Kve­seth)

IN­NE­BAN­DY: Her er det na­bo­en av de unge mindre­åri­ge asyl­sø­ker­ne som får prø­ve seg med litt in­ne­ban­dy sam­men med et av la­ge­ne i Al­ta. And­re ty­per spill kan va­ere el­lers va­ere en fri­tids­ak­ti­vi­tet som gir noe for både unge og eld­re. (Foto: Pri­vat)

TUR PÅ KOMSA: Ung­dom­me­ne fra mot­ta­ket i Bosse­kop ko­ser seg i kvelds­sola un­der en tur til Komsa, der de blant an­net snur­ret fris­bee og spil­te fris­beegolf. (Foto: Pri­vat)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.