De­bu­te­rer med joi­ke­ut­gi­vel­se

– Må­let er å spre joi­ke­tra­di­sjo­nen til de unge

Altaposten - - Kultur - Av Rei­ulf Grøn­ne­vik rei­ulf@al­ta­pos­ten.no

Ma­rit Kris­ti­ne Ha­et­ta Sa­ra fra Kau­to­kei­no slip­per den­ne uken en ny sin­gel som er en del av hen­nes førs­te pla­te som ut­gis ved jule­ti­der. Ut­gi­vel­sen heg­ner om den sa­mis­ke joi­ke­tra­di­sjo­nen.

Joi­ker søn­nen

– Jeg har i man­ge år kom­po­nert uli­ke joi­ker og fant der­for ut at ti­den nå var mo­den for å gi noen av dem ut på pla­te. Joi­ke­ne er i ho­ved­vekt per­son­joi­ker som be­tyr at de er til­tenkt el­ler hand­ler om en be­stemt per­son med en li­ten his­to­rie i bun­nen, sier Ha­et­ta Sa­ra, som har opp­trådt fle­re gan­ger un­der den tra­di­sjons­rike mu­sikk-kon­kur­ran­sen Sa­mi Grand Prix.

Sin­ge­len som kom­mer den­ne uken, er ae­ret hen­nes sønn, Maht­te Án­te.

– Han er nå 16 år, men da han var li­ten vil­le han ha et eget rein­mer­ke og joi­ken hand­ler om hans fine for­hold til rein­kal­ver og rein­drif­ta som han er så glad i, sier Ha­et­ta Sa­ra.

Joik til fol­ket

Det kom­men­de al­bu­met, som får tit­te­len «Mun ja mu» (Meg og mine), har hun spilt inn i Al­ta hos Kle­met An­ders Bul­jo.

– De fles­te joi­ke­ne er uten mu­sikk, men på tre av dem har Bul­jo ar­ran­gert mu­sikk med uli­ke in­stru­ment. Må­let er å spre den sa­mis­ke mu­sikk­tra­di­sjo­nen til da­gens ung­dom, slik at joi­ken ikke går i glemme­bo­ken. Vi hå­per også at det er fle­re der ute som vil få øyne­ne opp for joik ge­ne­relt, sier plate­de­bu­tan­ten.

– Sa­er­egen for­mid­ler

Kle­met An­ders Bul­jo opp­ly­ser at Ma­ret Risti­in­na, som er hen­nes ar­tist­navn, har en helt sa­er­egen måte å joi­ke på.

– Ma­ret er kjent for sin spe­si­el­le måte å for­mid­le joi­ken på, som hun frem­fø­rer med sjel og ut­strå­ling. Det bi­drar til å for­ster­ke opp­le­vel­sen. På tross av ster­ke røt­ter, som er plan­tet i tra­di­sjo­nell joik, sø­ker Ma­ret Rist­in­na etter nye må­ter å ut­tryk­ke joik på.

Ar­tis­ten selv er vel­dig spent på mot­ta­kel­sen.

– Jeg hå­per folk set­ter pris på joi­ke­ne. Det­te er min de­but, så jeg er selv­sagt eks­tra spent. – Det er utro­lig kult. Det­te er fak­tisk den førs­te skan­di­na­vis­ke tv-se­ri­en som er solgt til USA hvor man ikke skal lage en re­miks. Det be­tyr at se­ri­en skal vi­ses på ori­gi­nal­språ­ket, alt­så norsk, og det be­tyr at ame­ri­ka­ner­ne må la­ere seg å lese un­der­tekst, ler Stå­le Mat­his Mat­hi­sen i Rein film.

– Hvor­for ble dere valgt som pro­du­sen­ter?

– Vi har et bredt kon­takt­nett i nord, samt at vi vet hvor­dan det er å spil­le inn film i Finn­mark, sier Mat­his Mat­hi­sen.

– Hva var de­res rol­le som pro­du­sent?

– I ho­ved­trekk å mu­lig­gjø­re at det ble en inn­spil­ling og set­te sam­men et stort film­team. I til­legg måt­te vi skaf­fe pen­ger til

POLITIROLLE: Bjørn Sun­dquist kler rol­len som lens­mann i se­ri­en, her fra Død snø.

ALBUM MED PER­SON­LIG JOI­KER: Ma­rit Kris­ti­ne Ha­et­ta Sa­ra har la­get en joik til søn­nen Maht­te Án­te. Sin­ge­len slip­per hun den­ne uken, før et helt album ser da­gen lys ved jule­ti­der. (Presse­foto)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.