– Kan­skje det ver­ste jeg har va­ert med på

Gun­hild Bernt­sen måt­te pine seg gjen­nom sis­te del av Vm-løy­pa.

Altaposten - - Sport - Av Karl Ei­rik Stef­fen­sen kal­le@al­ta­pos­ten.no

Årets ver­dens­mes­ter­skap i «Iron­man 70.3» ble ar­ran­gert i Chat­tanooga i Ten­nes­see, USA sist helg. Gun­hild Bernt­sen stil­te til start, og be­vis­te nok en gang at hun er en av ver­dens bes­te triat­lon­ut­øve­re. Men det ble en tøff på­kjen­ning for alta­va­e­rin­gen, som av­slut­tet kon­kur­ran­sen med vold­som­me smer­ter.

– Både svøm­min­gen og syk­kel­de­len gikk helt fint, og selv om lø­pe­de­len var me­get tøff føl­tes krop­pen bra ut da jeg pas­ser­te mer­ket som vis­te at det var seks kilo­me­ter igjen til mål. Men bare én kilo­me­ter se­ne­re fikk jeg vold­som kram­pe, og bei­net lås­te seg. Det var utro­lig vondt. Men jeg nek­tet å gi meg, og fort­sat­te selv om det kjen­tes ut som musk­le­ne skul­le rev­ne. Det var bru­talt - kan­skje det ver­ste jeg noen gang har va­ert med på. Men det gikk ak­ku­rat, for­tel­ler Gun­hild Bernt­sen på te­le­fon fra Ita­lia.

End­te på 14. plass

Hun ble klok­ket i mål som num­mer 14 i klas­se kvin­ner 40-44 år. 227 del­ta­ke­re klar­te å full­fø­re blod­sli­tet som ble vun­net av Ja­ni­ne Wil­lis fra Ca­na­da. Hun bruk­te to­talt fire ti­mer, 55 mi­nut­ter og 48 se­kun­der på lø­pet.

Gun­hild Bernt­sens tid var 5.12.24. Hun bruk­te 33 mi­nut­ter og 32 se­kun­der på svømmde­len, to ti­mer, 52 mi­nut­ter 5. di­vi­sjon menn avd. vest

HFK/HIF/STEIN - Bille­fjord Tverrelv­da­len 2 - Indre­fjord 2

Tverrelv­da­len 2 Al­ta 3 BUL 2 Por­san­ger 2 HFK/HIF/STEIN Kval­sund Bille­fjord Indre­fjord 2

11 12 9 10 11 8 11 12

821 73 2 60 3 4 1 5 335 233 227 228

58-30 55-23 33-24 30-29 22-32 19-36 19-37 21-46

26 24 18 13 12 9 8 8 og 48 se­kun­der på syk­lin­gen og én time, 40 mi­nut­ter og 29 se­kun­der på lø­pe­de­len.

– Jeg sy­nes ikke det er så fryk­te­lig mor­somt å bli num­mer 14. Men med tan­ke på stoff­skifte­pro­ble­me­ne jeg har hatt i år, som har ført til sva­ert re­du­ser­te tre­nings­do­ser, må jeg nes­ten si meg for­nøyd med å full­fø­re det­te ver­dens­mes­ter­ska­pet. Ni­vå­et er høyt, spe­si­elt når VM ar­ran­ge­res i USA. Det til­trek­ker fle­re ut­øve­re enn and­re ste­der, sier Bernt­sen.

Lyn­rask ned­over

Del­ta­ker­ne fikk kjørt seg skik­ke­lig al­le­re­de i svømme­de­len.

– Svøm­min­gen fore­gikk i Ten­nes­see Ri­ver. Ar­ran­gø­ren kun­ne kon­trol­le­re strøm­men i elva til en viss grad, så det var ikke mot­strøm hele vei­en. Men det var tungt. Det­te var ikke ste­det man set­ter ny per­son­lig rekord, for å si det sånn, for­tel­ler hun.

De­ret­ter sat­te ut­øver­ne seg på syk­kel­se­tet.

– Syk­lin­gen gikk over all for­vent­ning. Det var en tøff rute i et fjell­par­ti med brat­te stig­nin­ger og ras­ke ned­kjø­rin­ger, men jeg holdt et bra tem­po hele vei­en. Ned­over var jeg fak­tisk ras­kes­te dame, sier Bernt­sen, som alt­så av­slut­tet lø­pe­de­len med kram­pe i bei­na og sto­re smer­ter.

– Det var in­gen fla­te par­ti­er, bare opp og ned hele vei­en. Det var kre­ven­de, og man­ge måt­te bry­te. Så alt i alt får jeg si meg for­nøyd med 14. plas­sen, av­slut­ter den bein­tøf­fe Al­ta-jen­ta.

IMPONERTE: Gun­hild Bernt­sen var ras­kes­te dame i ut­for­kjø­rin­gen un­der Iron­man 70.3-VM i USA sist helg. Hun end­te på 14. plass to­talt. (Foto: Pri­vat)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.