Star­ter opp tre­nin­gen

Altaposten - - Sport -

Det er (for­hå­pent­lig­vis) fort­satt noen uker igjen før van­net fry­ser til og snø­en leg­ger seg i Nord­lys­byen. Men BULS skøyte­grup­pe har in­gen pla­ner om å ven­te til isen lig­ger klar på X5 sta­dion før de går i gang med for­be­re­del­se­ne til en ny se­song.

– Skøyte­grup­pa i BUL star­ter opp med bar­mark- og rulle­skøyte­tre­ning for barn som er in­ter­es­sert i lengde­løp på skøy­ter. Førs­te økt er kom­men­de ons­dag fra klok­ken 18.30 til 19.30. Vi mø­tes på det gam­le klubb­hu­set ved ba­nen i Bosse­kop. Det­te er et til­bud for al­ders­grup­pa 6-12 år, for­tel­ler ild­sjel Finn Skjold­bjaerg.

– Det kre­ves at man er el­ler blir med­lem i BUL og be­ta­ler en tre­nings­av­gift på 350 kro­ner per se­song. Det­te in­klu­de­rer tre­ning og skøyte­løp på is til vin­te­ren. Det kre­ves in­gen for­kunn­ska­per. Gam­le og nye med­lem­mer øns­kes vel­kom­men. Det er mu­lig å kon­tak­te un­der­teg­ne­de på te­le­fon­num­mer 91544263 om det er noen spørs­mål, sier han vi­de­re.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.