Imponerte i de­bu­ten

Guro Kris­ten­sen (23) klar­te mål­set­tin­gen i sitt førs­te ma­ra­ton.

Altaposten - - Sport - Av Svein Hal­vor Moe spor­ten@al­ta­pos­ten.no

– Jeg må inn­røm­me at jeg sov dår­lig nat­ta før ma­ra­ton­de­bu­ten. Jeg var nok mer spent enn jeg var klar over, sa Guro Kris­ten­sen etter at hun for al­ler førs­te gang had­de full­ført et hel­ma­ra­ton­løp.

Førs­te løps­kon­kur­ran­se

Det be­hø­ver ikke bli sis­te gang at hun gir seg i kast med na­er­me­re 42,2 kilo­me­ter, selv om en ny løpe­tur på godt og vel fire mil på as­falt og bro­stein ikke var det førs­te hun tenk­te på etter mål­gang. Da hand­let det mest om å nyte øye­blik­ket og ikke minst få i seg mat og drik­ke. Guro ga ut­trykk for at det ikke helt had­de gått opp for hen­ne at hun had­de full­ført sitt førs­te ma­ra­ton­løp.

– Det var i mai jeg be­stem­te meg for å bli med på Trond­heim Ma­ra­ton. Si­den har jeg trent inn mot det­te som ble min førs­te løps­kon­kur­ran­se noen­sin­ne. Jeg har helt si­den jeg meld­te meg på hatt det­te ar­ran­ge­men­tet i tan­ke­ne. Det sto­re spen­nings­mo­men­tet var om jeg vil­le kla­re å hol­de det gå­en­de så len­ge som du må for å full­fø­re et ma­ra­ton­løp, fast­slo Kris­ten­sen.

Godt for­be­redt

Hun had­de for­be­redt seg godt og fikk ut­tel­ling for det da det røy­net på som verst. Guro had­de i opp­kjø­rin­gen gjen­nom­ført tre­nings­tu­rer både på 35 og 30-kilo­me­ter, så 23-årin­gen had­de der­for dis­tan­sen in­ne da hun gjor­de unna de sis­te for­be­re­del­se­ne. Al­ta-jen­ta, som tar la­erer­ut­dan­ning, var mest spent på om hun klar­te å få i seg til­strek­ke­lig med mat og drik­ke un­der­veis i lø­pet.

– Jeg viss­te at det var en for­ut­set­ning for å ha mu­lig­het til å hol­de det gå­en­de så len­ge som jeg er nødt til i et hel­ma­ra­ton­løp. Ma­ra­ton­de­bu­ten ble nok litt tøf­fe­re enn jeg had­de sett for meg selv om det tids­mes­sig gikk bed­re enn for­ven­tet. Må­let var å kom­me i mål på fire ti­mer, sa Guro, som ble klok­ket i mål på 3 ti­mer og 52 mi­nut­ter.

Tungt un­der­veis

– Det var som sagt tungt un­der­veis. Jeg fikk er­fa­re at det er holdt i kli­sje­en om at et ma­ra­ton­løp først star­ter etter 30 kilo­me­ter. Den sis­te mila var tung og i den fa­sen av lø­pet var det så slit­somt at jeg var fast be­stemt på at det­te var mitt førs­te og sis­te ma­ra­ton­løp, sa Guro, som ikke var like bas­tant på det da hun had­de fått lø­pet på av­stand.

– Jeg er ikke helt frem­med for å løpe halv­ma­ra­ton i Oslo. Men det blir ikke fle­re ma­ra­ton i år, sa Guro etter at hun had­de brutt den men­ta­le og fy­sis­ke bar­rie­ren det er å løpe hel­ma­ra­ton. Hun valg­te i mot­set­ning til vel­dig man­ge et langt løp da hun for al­ler førs­te gang skul­le ha start­num­mer på seg. 2. di­vi­sjon kvin­ner avd. 9

BUL 2 - Tromsø Por­san­ger - Troms­da­len Al­ta - Tromsø Nor­drei­sa - Fløya 2

Troms­da­len Tromsø Por­san­ger Po­lar­stjer­nen BUL 2 Fløya 2 Al­ta Furu­fla­ten Nor­drei­sa 4. di­vi­sjon menn

Tverrelv­da­len - Nord­lys Sør­øy Glimt - Kau­to­kei­no Bjørne­vatn - Ham­mer­fest Hon­nings­våg - Por­san­ger No­rild - BUL Kir­ke­nes - Ham­mer­fest

Bjørne­vatn No­rild Nord­lys Ham­mer­fest Tverrelv­da­len Kir­ke­nes Sør­øy Glimt Por­san­ger Hon­nings­våg BUL Kau­to­kei­no Indre­fjord

13 14 12 13 13 12 12 13 12

18 18 19 18 18 19 18 18 19 18 19 18

931 9 3 2 6 3 3 6 34 5 3 5 444 4 35 2 1 10 0 1 11

17 1 0 14 1 3 11 3 5 9 2 7 9 27 84 7 8 2 8 8 1 9 4 78 369 2 2 15 1 1 16 44-10 40-15 25-17 27-28 26-22 22-16 24-20 10-56 6-40 53-5 51-9 44-40 36-25 47-39 42-27 30-34 26-29 24-31 17-34 11-68 19-59 3-2 3-4 0-1 0-1

30 30 21 21 18 16 15 7 1

52 43 36 29 29 28 26 25 19 15 8 4

FOR­NØYD: Guro Kris­ten­sen had­de all mu­lig grunn til å va­ere til­freds etter at hun had­de full­ført sitt al­ler førs­te hel­ma­ra­ton­løp. (Foto: Svein Hal­vor Moe)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.