Uvant un­der­lag for Lyrek

Tri­ne Lyrek valg­te den trøn­ders­ke ho­ved­sta­den da hun skul­le gjø­re unna sitt al­ler førs­te hel­ma­ra­ton­løp.

Altaposten - - Sport - Av Svein Hal­vor Moe spor­ten@al­ta­pos­ten.no

Den ener­gis­ke «alta­va­e­rin­gen» ble tatt litt på sen­ga av det flot­te trøn­ders­ke høst­va­e­ret.

– Vi som kom­mer fra Finn­mark er ikke vant med sli­ke tem­pe­ra­tu­rer, sa Tri­ne, som for folk flest er kjent som en me­get ha­bil hunde­kjø­rer. Hun tri­ves sånn sett bed­re i ter­ren­get og på snø enn på as­falt. Den ut­ford­rin­gen det er å løpe 42,2 kilo­me­ter på vei trig­get imid­ler­tid Lyrek, som tvi­ler sterkt på om det blir fle­re hel­ma­ra­ton­løp.

Hun har nå prøvd det og vet hvor­dan det er å hol­de det gå­en­de så len­ge. Det vik­tigs­te for hen­ne var å få en god opp­le­vel­se. Mål­set­ting num­mer to var å kom­me ned mot fire ti­mer og al­ler helst se tre­ti­mer­stal­let. Tri­ne bruk­te 4 ti­mer og 6 mi­nut­ter i lan­dets lengs­te ma­ra­ton­løp.

For­els­ket seg i Al­ta

Hun had­de trent i tre må­ne­der inn mot ma­ra­ton­de­bu­ten og var spent på om bei­na og krop­pen tål­te be­last­nin­gen.

– Jeg mer­ket godt at det er stor for­skjell på å løpe i ter­ren­get og på hardt un­der­lag. Be­last­nin­gen er mye stør­re, sa Lyrek etter at hun had­de rea­li­sert ma­ra­tondrøm­men. Hun er usik­ker på om det blir fle­re ma­ra­tonst­ar­ter selv om det var en opp­le­vel­se å få løpe så langt. Tri­ne kjen­te etter mål­gang på den mest­rings­fø­lel­sen det er å kom­me i mål etter over fire ti­mers lø­ping.

Hunde­kjø­ring har va­ert hen­nes pri­ma­er­idrett og ho­ved­in­ter­es­se de sis­te 20-åre­ne. Det var den sto­re fri­lufts­in­ter­es­sen som i sin tid før­te hen­ne til Finn­mark. Etter ett år ved Øy­tun Folke­høg­sko­le var Tri­ne Lyrek fast be­stemt på at hun øns­ket å for­len­ge opp­hol­det i Al­ta etter­som hun lot seg be­geist­re over både ste­det og men­nes­ke­ne. Si­den har hun blitt va­eren­de i nord.

ENERGISK: Tri­ne Lyrek tri­ves best i ter­ren­get. Men hun tok den ut­ford­rin­gen det er å løpe langt i ter­ren­get. (Foto: Svein Hal­vor Moe)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.