– Du kan gjø­re en for­skjell for and­re

Al­ta kom­mu­ne øns­ker fle­re støtte­kon­tak­ter.

Altaposten - - Annonser - Av Bjar­ne Krog­stad bjar­ne@al­ta­pos­ten.no

– De fles­te som sø­ker om støtte­kon­takt får det­te inn­vil­get, så­fremt dem inn­frir kri­te­ri­ene for tje­nes­ten. Det­te er og skal va­ere et lav­ters­kel­til­bud. Men vi opp­le­ver dess­ver­re at noen må ven­te en tid, før vi grei­er å fin­ne en støtte­kon­takt som blant an­net match­er i al­der. Det er jo selv­sagt vel­dig vik­tig at al­der, in­ter­es­ser og kjemi stem­mer for at det­te skal fun­ge­re best mu­lig, for­kla­rer verne­plei­er­kon­su­lent To­nee Ceci­lie Tho­mas­sen i Al­ta kom­mu­ne Virk­som­het for bi­stand. Det å va­ere støtte­kon­takt kan va­ere så mangt og tren­ger ikke å ta man­ge ti­mer i uken, for­kla­rer Tho­mas­sen.

Kort for­talt er en støtte­kon­takt en venn som bi­står deg i din fri­tid. Det va­ere seg å dra på kino, i svømme­hall, gå en tur, gå på bi­blio­te­ket, cafe be­søk og så vi­de­re.

Noen har støtte­kon­tak­ter for­di de har en livs­lang dia­gno­se. Noe som gjør at de tren­ger hjelp til å få en ak­tiv og inn­holds­rik fri­tid, mens and­re kan ha støtte­kon­takt for at de har and­re ut­ford­rin­ger i en kort el­ler len­ge­re pe­rio­de i li­vet sitt.

– For noen som har li­ten fa­mi­lie og et lite nett­verk rundt seg, er støtte­kon­tak­ten gull verd. En­kel­te har kan­skje også mye kon­takt med fast­le­ge,nav og helse­tje­nes­ten for øv­rig. Da kan det va­ere godt å bare kun­ne dra på kino og va­ere med en venn som ikke stil­le and­re krav til en an­net en at man skal ha en fin stund ilag.

Alle kan bi­dra

Ut­over å ha po­liti­at­test som ikke er eld­re enn tre mån­der, er det ikke man­ge krav for å va­ere støtte­kon­takt. Du må un­der­skri­ve en taus­hets­er­k­la­e­ring og du tren­ger in­gen for­mell ut­dan­nel­se. Men det er vik­tig at du selv har en sta­bil liv­s­i­tua­sjon og kan va­ere i opp­dra­get i mi­ni­mum et år. Tho­mas­sen for­kla­rer at de har vel­dig man­ge støtte­kon­tak­ter i 20-åre­ne, men øns­ker vel­dig de som er i 30-, 40-, 50, og 60-åre­ne. Både menn og kvin­ner.

– Her har vi noen som ven­ter på sin støtte­kon­takt. Vi tren­ger fle­re i den­ne al­ders­grup­pa, sier hun, og leg­ger til at det ikke er snakk om mye ar­beid.

– Noen ten­ker kan­skje de tar seg vann over ho­det hvis de blir støtte­kon­tak­ter, men det her går fint an å kom­bi­ne­re med an­nen jobb. Man kan også bru­ker ti­me­ne i hel­ge­ne. Man får en fast ar­beids­godt­gjø­ring, ut­gifts­godt­gjø­ring og et fast­satt an­tall kilo­me­ter­godt­gjø­ring.

– Man har in­gen ga­ran­ti­er her i li­vet, kan­skje er det du som en gang tren­ger en venn i en ut­ford­ren­de tid? Ikke alle har en stor fa­mi­lie og et stort nett­verk. Der­for er det så fint at man har støtte­kon­takt tje­nes­ten. Folk som har litt le­dig tid må vir­ke­lig mel­de seg for en prat, av­slut­ter Tho­mas­sen.

BLI MED: Fle­re eld­re øns­ker seg støtte­kon­tak­ter. (Il­lust­ra­sjons­foto: NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.