Ap-topp vil ha Frp-ord­fø­rer

Ole Stei­nar Øst­lyn­gen (Ap) åp­ner for å gi ord­fø­rer­klub­ba til Ron­ny Berg (Frp) i 2019 – der­som det blir ut­red­ning av syke­hus­struk­tu­ren i vest­fyl­ket.

Altaposten - - Sidan 1 - Av Jar­le Mjø­en jar­le@al­ta­pos­ten.no

Gruppe­le­der for Ap i Al­ta, Ole Stei­nar Øst­lyn­gen, er ikke det mins­te lei seg for valg­re­sul­ta­tet i Al­ta der Frp fei­de Ap av ba­nen. I Finn­marks størs­te by fikk Frp 33 mot Ar­bei­der­par­ti­ets 16 pro­sent av stem­me­ne.

Gle­den over val­get og hyl­les­ten av Frp hvi­ler på en for­ut­set­ning: At Frp står ved valg­løf­te­ne til Siv Jen­sen og fle­re and­re Frp-top­per:

– Et fan­tas­tisk re­sul­tat for Al­ta. Ul­ti­ma­tum over­for Høy­re og helse­mi­nis­ter Bent Høie om at syke­hus­struk­tu­ren skal ut­re­des vil gi en uav­hen­gig, hel­het­lig fag­lig ut­red­ning av syke­hus­struk­tu­ren. Med kon­klu­sjo­nen til Oslo Eco­no­mics i friskt min­ne vet vi at det be­tyr akutt­syke­hus i Al­ta, sier Øst­lyn­gen og leg­ger til:

– En me­get vik­tig kamp for inn­byg­ger­ne i Al­ta er vun­net. Der­som Frp står ved sine valg­løf­ter har de vir­ke­lig for­tjent valg­re­sul­ta­tet i Al­ta. Da er det bare å gra­tu­le­re Ron­ny Berg som Al­tas nes­te ord­fø­rer.

– Må le­ve­re

Øst­lyn­gen er klar på at han for­ven­ter at Frp, med støt­te fra Ven­st­re og Krf le­ve­rer:

– Jeg vet at man­ge av våre vel­ge­re stem­te Frp. Jeg har sagt til dem at Frp tid­li­ge­re har lo­vet mye uten å stå ved løf­te­ne som er gitt. Frp har unn­skyldt seg med at de er i mindre­tall i re­gje­rin­gen. Et ek­sem­pel er av­last­nings­vei­en, ny E6. Sva­ret fra vel­ger­ne var at Frp har lo­vet å stil­le ul­ti­ma­tum i re­gje­rings­for­hand­lin­ge­ne om syke­hus­ut­red­ning, og at tre av fire bor­ger­li­ge par­ti ga­ran­te­rer for at det blir syke­hus­ut­red­ning. Nå er det opp til blå side å le­ve­re på lov­na­de­ne til vel­ger­ne. Al­le i Al­ta føl­ger med, klar­gjør Øst­lyn­gen.

– Er klar

I 2015 gikk Frp til valg med Ron­ny Berg som ord­fø­rer­kan­di­dat. Han har i dag per­mi­sjon fra kom­mune­sty­ret for å kun­ne va­ere stats­sek­reta­er i fiskeri­de­par­te­men­tet. Over­for Al­ta­pos­ten be­kref­ter han at han har lagt inn en munt­lig «søk­nad» til sin sjef Per Sand­berg om å få lov å av­slut­te job­ben i de­par­te­men­tet og rei­se hjem til Al­ta for å stå best rus­tet i kam­pen om å bli Al­tas nes­te ord­fø­rer. Sje­fen øns­ker ikke å gi slipp på Berg.

– Sam­ta­len had­de jeg med Per Sand­berg før val­get. I lø­pet av nes­te uke vil vi av­kla­re når et skif­te kan skje, men jeg vil uan­sett va­ere hjem­me i Al­ta i god tid før 2019-val­get. Min am­bi­sjon er å va­ere ord­fø­rer­kan­di­dat for Frp i 2019, og valg­re­sul­ta­tet har gitt al­le i Al­ta Frp mas­se eks­tra ener­gi og selv­til­lit, sier Berg på te­le­fon in­ne på vid­da, hvor han er på elg­jakt.

Bare ett for­hold kan end­re lys­ten og vil­jen til å ta Frp inn i en ny valg­kamp om ord­fø­rer­makt i Al­ta:

– Skul­le Frp kom­me til å stem­me mot for­sla­get om ut­red­ning, el­ler gi seg på kra­vet om ut­red­ning i re­gje­rings­for­hand­lin­ge­ne, vil det va­ere umu­lig å se vel­ger­ne i Al­ta i øyne­ne. Da vil jeg måt­te re­vur­de­re min be­slut­ning om å stil­le som ord­fø­rer­kan­di­dat for Frp i 2019.

Vil­le va­ert sjanse­løs

Al­ta­pos­ten har fått vår mann på valg og ana­ly­se, Ole Da­vid Øst­li, til å reg­ne på hvor­dan kom­mune­sty­ret i Al­ta vil­le sett ut med stemme­tal­le­ne fra man­da­gens valg. Ta­bel­len vi­ser at at da­gens rød-gule-grøn­ne sam­ar­beids­kon­stel­la­sjon med ord­fø­rer Mo­ni­ca Ni­el­sen i spis­sen vil­le va­ert sjanse­løs.

Frp (12) og Høy­re (4) vil­le ale­ne hatt 16 av av 35 re­pre­sen­tan­ter. Ord­fø­rer­par­ti­et vil­le gått til­ba­ke fra da­gens 11 til kun seks re­pre­sen­tan­ter.

– Blir knust uten støt­te

Tid­li­ge­re le­der av Al­ta Ap, Bernt Berg, tror ka­ta­strofe­val­get for Ap i Al­ta i 2017 kan bli gjen­tatt i 2019. Et­ter hans opp­fat­ning fin­nes det kun en vei som vil kun­ne brin­ge de man­ge tu­sen tap­te stem­me­ne til­ba­ke til par­ti­et.

– Der­som stor­tings­grup­pa og Ap sen­tralt bi­drar til å stem­me ned for­sla­get om ut­red­ning, vil Al­ta Ap bli knust ved val­get i 2019. Vi er i en dyp til­lits­kri­se i for­hold til folk i Al­ta, og det er kun én vei mot til­lit; at Ap inn­ser at det må fore­lig­ge en hel­het­lig fag­lig ut­red­ning av syke­hus­struk­tu­ren hvor al­le al­ter­na­tiv vur­de­res, og stem­mer for for­sla­get i Stor­tin­get. Ikke minst må al­ter­na­ti­vet om et tred­je syke­hus lo­ka­li­sert i Al­ta fram i en ut­red­ning, sier Berg.

JUBLER FOR RON­NY: Gruppe­le­der for Ap, Ole Stei­nar Øst­lyn­gen, er ikke det minst lei seg for valg­re­sul­ta­tet, men tar et for­be­hold for ju­be­len; at Frp står ved uli­ti­ma­tu­met om ut­red­ning av syke­hus­struk­tu­ren som Frp har lo­vet å stil­le over­for helse­mi­nis­ter Bent Høie og Høy­re i kom­men­de re­gje­rings­for­hand­lin­ger.

RADERER UT AP: Ut fra stemme­tal­let i 2017-val­get i Al­ta vil­le vi fått Ron­ny Berg som ord­fø­rer. Frp vil­le blitt størs­te par­ti med 12 re­pre­sen­tan­ter og Ap vil­le ha gått fra 11 til seks re­pre­sen­tan­ter. (Ar­kiv­foto).

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.