Slik vil de ber­ge fle­re

Al­ta brann­ve­sen øns­ker seg vann­scoo­ter.

Altaposten - - Sidan 1 - Av Ar­ne Hau­ge ar­ne.hau­ge@al­ta­pos­ten.no

Den nors­ke brann­eta­ten er i om­stil­ling. – Å red­de fle­re fra druk­nings­død er vår nye og sto­re sam­funns­opp­ga­ve, sier brann­mann og in­struk­tør Bjørn To­re An­der­sen. Den­ne uken har brann­folk fra tolv av våre kom­mu­ner va­ert på tre­dags­kurs i over­flate­red­ning i Al­ta, og mye fant sted i For­byg­nin­gen i Alta­elva.

– Noen had­de ald­ri før prøvd over­flate­red­ning, og for dem var det rene måne­lan­din­gen. En utro­lig bratt la­e­rings­kur­ve, sier Bjørn To­re An­der­sen.

Han er fyl­kets re­gion­in­struk­tør i over­flate­red­ning, og bru­kes også mye el­lers i lan­det. Til uka skal han in­stru­ere i Ni­d­elva, og sier at den nors­ke brann­eta­ten er i om­stil­ling.

– Det dør dob­belt så man­ge av druk­ning som i brann, og vi ser en end­ring i fo­kus, sier han.

Det var Al­ta brann­ve­sen som holdt kur­set, i regi av Nor­ges brann­sko­le med mid­ler fra Gjen­si­di­ges­tif­tel­sen.

Tu­ris­ter og kano

An­der­sen er sa­er­lig opp­tatt av sik­ker­het i for­hold til Alta­elva. Brann­sta­sjo­nens sis­te ri­siko­ana­ly­se pek­te på fa­ren for hen­del­ser av den sort­en vi så i som­mer, da en elvevakt med nød og nep­pe unn­gikk å dø av druk­nin­gen da ka­no­en vel­tet.

– Det er tu­ris­ter fra inn- og ut­land, skole­klas­ser og even­ty­re­re samt en lang rek­ke and­re lo­ka­le bru­ke­re som leg­ger av sted, som re­gel uten opp­la­e­ring og ofte med svak kunn­skap om fa­re­ne, sier den na­sjo­na­le over­flate­in­struk­tø­ren.

Han sier at Gjen­si­di­ges­tif­tel­sen står sen­tral i om­stil­lin­gen som nå skjer i det nors­ke brann­ve­sen. Ut­gangs­punk­tet var å re­du­se­re druk­nings­tal­le­ne, og da pek­te økt innsats på over­flate­red­ning seg klart ut.

Livs­far­lig un­derspy­ling

For mens brann­ve­se­net er gode på opp­hen­ting av for­ulyk­ke­de, det kal­les red­nings­dyk­king, så har det lands­dek­ken­de vist seg å va­ere stor man­gel på ut­styr og kom­pe­tan­se for over­flate­red­ning på vann og is. Ak­sjo­nen «Det stor brann­løf­tet» ble løs­nin­gen, sier An­der­sen. Her le­ver­te stif­tel­sen ut pak­ker til 240 brann­sta­sjo­ner, med tørr­drak­ter, red­nings­flå­te, ves­ter, hjel­mer, svømme­føt­ter, un­der­vann­skik­kert med mer, til en kvart mil­lion kro­ner per pak­ke.

– Det nye ut­sty­ret ga oss et kjempe­løft, sier in­struk­tø­ren, som har sin ut­dan­nel­se i over­flate­red­ning og bruk av red­nings­vann­scoo­ter fra USA, skul­der ved skul­der med blant and­re folk fra Navy Seals.

– Kan du nev­ne noen av fa­re­ne i elva?

– En av de størs­te er så­kalt un­derspy­ling, gjer­ne foran sto­re stei­ner. Det dan­nes en grop hvor van­net kan pres­se folk ned og hol­de dem fast. Å ber­ge seg opp på sto­re stei­ner må skje fra bak­evja, ikke med­strøms rett mot stei­nen, sier over­flate­red­de­ren.

Der hel­te­ne dør

I tre­da­gers­kur­set i For­byg­nin­gen og om­egn var det lite rom for vann­skrekk. Brann­fol­ke­ne ble satt på en ty­pisk «vår­flom­ut­ford­ring», en opp­ank­ret furu­stam­me uti elva. En bli­ven­de over­flate­red­der som svøm­mer un­der, får bok­sta­ve­lig talt stryk.

– Du må løf­te deg over stam­men. Å svøm­me un­der sen­der

deg rett inn i grei­ner. Det er dø­den, sier han.

Det er far­lig å red­de folk. I USA dør det fle­re red­nings­folk enn det som reddes opp, sier An­der­sen.

– Der borte skal de va­ere hel­ter al­le. En sinnsyk hold­ning, og jeg er glad for at vi her til lands ten­ker sik­ker­het også for dem som skal uti det våte og gjø­re job­ben, sier han.

EN «BRANNVANNSCOOTER» ER TINGEN: Kur­set i over­flate­red­ning av­dek­ket en al­vor­lig man­gel ved be­red­ska­pen til Al­ta brann­ve­sen. – Vi har kom­pe­tan­se og ut­styr på plass, men det hjel­per lite hvis vi mang­ler far­kost til å kom­me oss fram, sier in­struk­tør Bjørn To­re An­der­sen.

REDDES DE SOM REDDES KAN: Vann­ak­ti­vi­te­ter som kano­pad­ling øker i po­pu­la­ri­tet, og det er brann­fol­ke­nes jobb å ryk­ke ut der­som det går galt. – Det hen­der jeg er be­kym­ret for ve og vel til bru­ker­ne av Alta­elva, sier re­gion­in­struk­tør Bjørn To­re An­der­sen i Al­ta brann­ve­sen (til høy­re), her sam­men med in­struk­tør Rai­ner Mar­tin­sen i Kir­ke­nes brann­ve­sen. (Foto: Ru­ne Øst­lyn­gen)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.