Møt­te ikke opp i ret­ten, ble fri­fun­net

Nar­ko-til­talt ble ikke vars­let på rik­tig måte.

Altaposten - - Nyheter -

I en ny­lig av­sagt dom i Hå­lo­ga­land lag­manns­rett he­ter det at en 28-åring fra Al­ta fri­fin­nes for et av to punk­ter som om­hand­ler kjøp av nar­ko­ti­ka. Han had­de kjøpt hen­holds­vis cir­ka 50 gram am­fe­ta­min i 2014, samt 48,6 gram am­fe­ta­min og cir­ka 288 gram hasjisj i 2015. Ting­ret­ten døm­te han til ett års feng­sel.

Man­nen an­ket grun­net «be­vis­be­døm­mel­sen un­der skyld­spørs­må­let for til­ta­len» rundt nar­ko­tika­kjø­pet som fant sted i 2015.

Nor­malt skal en anke av­vi­ses der­som til­tal­te ikke mø­ter. Men iføl­ge dom­men ble ikke man­nen in­for­mert om det­te på rik­tig måte. Ret­ten be­hand­let der­for anke­sa­ken som om han var der.

Un­der ho­ved­for­hand­lin­ge­ne trakk ak­tor til­tale­punk­tet om kjøp av am­fe­ta­min og hasjisj. Der­med må ret­ten fri­fin­ne man­nen på det­te punk­tet. Lag­manns­ret­ten sat­te straf­fen til åtte må­ne­ders feng­sel.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.