Bus­sen blir gra­tis

Altaposten - - Nyheter -

Kom­men­de uke del­tar Al­ta kom­mu­ne i Euro­pe­isk mo­bi­li­tets­uke. Det be­tyr fle­re ak­ti­vi­te­ter for både sto­re og små. Dess­uten kan du få an­led­nin­gen til å låne en el-syk­kel i én uke, even­tu­elt får du gra­tis buss­kort for en hel må­ned. – I ste­det for at vi skal «mes­se» om det å kjø­re kol­lek­tivt, el­ler ta el-syk­ke­len til jobb vil vi folk skal få tes­te det ut gra­tis og gjø­re seg sine egne me­nin­ger, for­tel­ler Gjermund Abra­ham­sen Wik i Al­ta kom­mu­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.