Fler­tall for ny­bygg

Tom­me­len opp for vi­de­re jobb med 300 mil­lio­ners-pro­sjek­tet i Øks­fjord.

Altaposten - - Nyheter - Av Mag­ne Kve­seth kve­seth@al­ta­pos­ten.no

Fler­tal­let av Loppas po­li­ti­ke­re går for vi­de­re ut­red­ning av helt nytt kom­mu­nalt bygg til fler­bruks­hus.

Al­ter­na­ti­vet som skal ut­re­des rom­mer ny sko­le til 150 mil­lio­ner kro­ner, bas­seng til 80 mil­lio­ner og idretts­hall til 80 mil­lio­ner kro­ner, to­talt 310 mil­lio­ner kro­ner.

– Et helt hin­si­des pro­sjekt, sier Sen­ter­par­ti­ets Fab­rice Ca­line, som stem­te imot.

Med 7 mot 6

Med bare én stem­mes over­vekt gikk Lop­pa kom­mune­sty­re i går inn for ut­red­ning av 310-mil­lio­ners pro­sjek­tet, for øv­rig i tråd med inn­stil­lin­gen fra for­mann­ska­pet.

Med sju mot seks stem­mer be­stem­te kom­mune­sty­rets fler­tall be­stå­en­de av Høy­re og SV at Lop­pa skal bru­ke rundt 200.000 kro­ner på vi­de­re ut­red­ning av ny­byg­get.

Mot­stem­me­ne i kom­mune­sty­ret var Ar­bei­der­par­ti­et og Sen­ter­par­ti­et som men­te kom­mu­nen hel­ler bur­de bru­ke pen­ger på en al­ter­na­tiv ut­red­ning.

Øns­ket til­stands­rap­port

Vara­ord­fø­rer Stein Tho­mas­sen fra Ap sier 310 mil­lio­ner kro­ner hø­res ut som en sa­er­de­les stor in­ves­te­ring for Lop­pa kom­mu­ne.

– Ap og Sp øns­ket en til­stands­rap­port for Høg­tun sko­le, der vi vil­le se på mu­lig­he­ten for at den­ne sko­len kun­ne inn­gå i pla­ne­ne for ny barne­hage, nytt bi­blio­tek og folke­bi­blio­tek. Med en til­stands­rap­port for Høg­tun sko­le vil­le det et­ter vår me­ning va­ere mye enk­le­re å ta stil­ling til rea­lis­men i et pro­sjekt av den­ne stør­rel­ses­or­den. Vi øns­ket å se på om man kan skja­ere ned på kost­na­de­ne på noen måte, sier Tho­mas­sen til avi­sa.

Han sier det fra Aps side i ut­gangs­punk­tet har va­ert et øns­ke om å få byg­get en idretts­hall i kom­mu­nen. Nå fryk­ter han for at pla­ne­ne for å gå vi­de­re med fler­bruks­byg­get kan bli en for stor øko­no­misk bør å ba­ere for den lil­le kyst­kom­mu­nen.

Vik­tig tall­grunn­lag

SVS Cato Kris­ti­an­sen sier til Al­ta­pos­ten at han er en av de po­li­ti­ker­ne i Lop­pa som har ar­bei­det lengst for å få til et hel­het­lig pro­sjekt.

– Sam­ti­dig ser jeg et klart be­hov for at kom­mu­nen må gjø­re noe med ut­gif­te­ne vi har i dag. For ek­sem­pel står barne­hage­byg­get ale­ne for opp­var­mings­kost­na­der på 700.000 år­lig, det be­tyr 21 mil­lio­ner kro­ner i drifts­kost­na­der på 30 år. Jeg gikk der­for sam­men med Høy­re inn for at vi må ut­re­de hva et fler­bruks­hus vil kos­te. I dag har vi ikke de tal­le­ne vi tren­ger for å ta den­ne be­slut­nin­gen. Først når vi har tal­le­ne på bor­det kan vi si hva vi en­de­lig vil gå for, sier Sv-re­pre­sen­tan­ten.

Han sier de gro­ve over­sla­ge­ne man har ope­rert med så langt, ikke bør va­ere grunn­lag for noen kran­gel og uenig­het. Kris­ti­an­sen bru­ker Øks­fjord­tun­ne­len som ek­sem­pel.

– Da vi skul­le få tun­ne­len i sin tid ble det skå­ret helt ned. Vi måt­te ta til tak­ke med ett felt gjen­nom tun­ne­len. Et­ter­på ser vi jo hvor mye det har kos­tet å lage møte­plas­ser og gjen­nom­føre ut­bed­rin­ger. Så her kan vi si man «spar­te seg til fant», sier Sv-re­pre­sen­tan­ten.

– Helt hin­si­des

Sen­ter­par­ti­ets Fab­rice Ca­line min­net kom­mune­sty­ret på at Krea­tiv In­du­stri et­ter hans me­ning ikke had­de ut­re­det de fire punk­te­ne som po­li­ti­ker­ne had­de be­stilt. Han fikk da be­skjed om at ar­beids­grup­pa, med man­dat fra kom­mune­sty­ret med en lis­te på 11 punk­ter, had­de om­gjort be­stil­lin­gen og om­de­fi­nert hva sel­ska­pet skul­le ure­de.

– Det­te er det åpen­bart in­gen i Høy­re el­ler SV som sy­nes er pro­ble­ma­tisk. Et­ter mitt skjønn er det de har pre­sen­tert et pro­sjekt som er helt hin­si­des. Jeg lu­rer på hva som er vit­sen med å bru­ke yt­ter­li­ge­re 200.000 kro­ner på en ny ut­red­ning. Det er et­ter min me­ning å kas­te de pen­ge­ne ut av vin­du­et, for i ut­kas­tet til ut­red­ning i fase 2 blan­der man den fi­nan­si­el­le de­len sam­men med rom­løs­nin­ger, noe jeg ikke sy­nes er rik­tig.

– Jeg me­ner det er helt feil å teg­ne først og så be­reg­ne. Når ikke pro­sjek­tets fase 1 ble ut­re­det som kom­mune­sty­ret had­de be­stilt, kun­ne jeg ikke slut­te meg til Høy­res og SVS tan­ker, sier Ca­line.

– Til­sva­rer 4-6 mrd i Al­ta

Han sa i kom­mune­sty­ret at en kost­nad på drøyt 300 mil­lio­ner for be­folk­nin­gen i Lop­pa, til samme­lik­ning vil­le bety en til­sva­ren­de ut­byg­ging i Al­ta på mel­lom fire og seks mil­li­ar­der kro­ner.

– Og når man uten å ha vur­dert til­stan­den til Høg­tun sko­le i rap­por­ten kon­klu­de­rer med at sko­len er så dår­lig at den må ri­ves, da er ikke jeg med len­ger, sier Sen­ter­parti­po­li­ti­ke­ren.

Han leg­ger til at en så­kalt Ros-ana­ly­se for Høg­tun nå skal med i ut­red­nin­gens fase 2, uten at noen kun­ne sva­re på hva det vil kos­te i til­legg.

UENIG­HET: De rød-grøn­ne i Lop­pa er ueni­ge om pro­sjek­tet fler­bruks­hus til 300 mil­lio­ner kro­ner. Fab­rice Ca­line fra Sen­ter­par­ti­et (na­er­mest) og lengst bort, Stein Tho­mas­sen fra Ap stem­te mot ut­red­ning, mens Cato Kris­ti­an­sen fra SV (i midt­en) stem­te med Høy­re og sik­ret fler­tall for ut­red­ning av fase 2. (Ar­kiv­foto: An­ne Ma­ri Aal­berg).

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.