Ord­fø­rer ut­løs­te hat-de­batt

Ord­fø­rer i Nord­kapp kom­mu­ne, Kris­ti­na Han­sen, for­sik­rer at hun ikke men­te å ut­lø­se en hat­de­batt mot Al­ta.

Altaposten - - Nyheter - Av Han­ne Lar­sen han­ne@al­ta­pos­ten.no

På Face­bo­ok-pro­fi­len til Kris­ti­na Han­sen, ord­fø­rer i Nord­kapp kom­mu­ne, kom det til en hef­tig de­batt om Al­ta. Han­sen star­tet dis­ku­sjo­nen i går da hun la ut et bil­de av an­nonse­bi­la­get Høst­jakt, fra Al­ta­pos­ten, med føl­gen­de tekst: "Men pen­gan vår­es vil dem ha...:-)" .

«Lyn hek­la for­ban­det»

Med det ut­løs­te hun et vell av ag­gre­sjon mot Al­ta, hvor blant an­net en av kom­men­ta­re­ne ly­der:

«Be­kla­ger men jeg har fått Al­ta i vrang­hal­sen, så jeg bru­ker mine pen­ger al­le and­re plas­ser». Og vi­de­re:

«Al­ta vil i lang tid få føle hva de har satt i spill. Som inn­flyt­ter til Finn­mark så har jeg ald­ri va­ert i naer­he­ten av å få se at noen gjør det Al­ta gjør, of­rer Finn­mark for en sak. Al­ta viss­te at Frp i ut­gangs­punk­tet ald­ri kom til å skaf­fe de noe syke­hus på lin­je med Kir­ke­nes el­ler Ham­mer­fest. Vi på kys­ten er "lyn hek­la for­ban­det" på Al­ta og det kom­mer til å sit­te i len­ge».

– Krigs­er­k­la­e­ring

Tid­li­ge­re Nho-sjef i Finn­mark, nå råd­mann i Nesse­by kom­mu­ne, Ma­rit He­le­ne Pe­der­sen kas­tet seg også på med føl­gen­de yt­ring:

«Vil ald­ri mer ten­ke tan­ken på å leg­ge igjen mine pri­va­te pen­ger der».

Når Al­ta­pos­ten rin­ger Pe­der­sen fre­dag mor­gen, er hun fort­satt frust­rert.

– Det som har gjort meg skik­ke­lig frust­rert og sint er ut­ta­lel­sen til Odd Er­ling Mi­kal­sen, valg­kamp­le­der i Al­ta Frp, som sier til NRK at han hel­ler vil sam­ar­bei­de med Tromsø enn å krang­le med små­plas­se­ne i fyl­ket. Vel jeg er be­kym­ret for ar­beids­plas­se­ne i Vadsø og ut­ta­lel­sen min på Face­bo­ok må se­es i lys av det. Jeg er vel­dig glad i Al­ta og alta­va­e­rin­ge­ne. Jeg har va­ert mye der, gått på gym­na­set der og har ven­ner der. Jeg sy­nes det som skjer nå er trist rett og slett, og jeg må si jeg stil­ler Mi­kal­sen og Frp an­svar­lig for at det sås splid, sier hun.

– Så du ten­ker at ut­spil­let fra Mi­kal­sen til NRK var en brann­fak­kel?

– Det var en krigs­er­k­la­e­ring, tord­ner Pe­der­sen.

Bør job­be for hele Finn­mark

Hun for­sik­rer at hun ikke har noe imot en­ga­sje­me­net folk i Al­ta har for syke­hus­sa­ken, men hun er for­tvi­let over at hver tred­je Al­ta-vel­ger fore­trek­ker Frp, som hun an­ser som et dis­trikts­fiendt­lig par­ti. Når det er sagt me­ner hun li­ke­vel at man selv­sagt må re­spek­te­re de de­mo­kra­tis­ke spille­reg­le­ne og at hvis det går mot re­gion­sam­men­slå­ing så må man gjø­re det bes­te ut av det.

Her me­ner hun Mi­kal­sen bom­mer stygt.

– Jeg sy­nes at man hel­ler skal job­be for å be­hol­de ar­beids­plas­ser i hele Finn­mark, i ste­det for å snak­ke om at man ven­der seg vekk fra res­ten av Finn­mark, sier råd­man­nen i Nesse­by.

Ment som en spøk

Kris­ti­na Han­sen sier til Al­ta­pos­ten at hun ald­ri had­de ment å star­te en krig mot Al­ta med sin kom­men­tar på Face­bo­ok.

– Det var ment som en li­ten spøk, men jeg ser jo at jeg traff en ner­ve der ute og sat­te fyr i et el­ler an­net. Jeg har in­gen­ting i mot Al­ta og jeg støt­ter ikke opp om boi­kott av Al­ta. Tvert imot. Vi er av­hen­gi­ge av hver­and­re i Finn­mark og in­gen­ting er bed­re enn om det­te også er hold­nin­gen i Al­ta. Selv om ut­spil­let fra valg­kamp­le­de­ren for Frp ikke vit­ner om det, sier Han­sen.

Kom­men­tar var «slei­ve­te»

Ny­valgt stor­tings­re­pre­sen­tant for Frp, Bengt Ru­ne Stri­feldt, med­gir over­for Al­ta­pos­ten at ut­ta­le­sen fra Mi­kal­sen ikke var helt bra.

– Jeg har snak­ket med Odd Er­ling om den kom­men­ta­ren og den var nok litt slei­ve­te. Noen gan­ger kom­mer man uhel­dig ut, sier Stri­feldt.

– Men hva me­ner Frp? Vil dere job­be for å be­hol­de bror­par­ten ialle­fall av sine ar­beids­plas­ser i Vadsø?

– Ja, in­gen skal be­hø­ve å fryk­te for ar­beids­plas­se­ne sine. Vi vil job­be for å be­hol­de ar­beids­plas­ser i Vadsø og i Finn­mark. Vi vil også sør­ge for at fle­re stat­li­ge opp­ga­ver leg­ges un­der re­gio­nen, sier den fers­ke stor­tings­po­li­ti­ke­ren. Når det gjel­der Face­bo­ok-de­bat­ten i går, så sy­nes han både ord­fø­rer i Hon­nings­våg og råd­mann i Nesse­by har lagt seg på et lavt nivå.

– Jeg had­de for­ven­tet mer av dem og jeg for­ven­ter for frem­ti­den at både råd­menn og ord­fø­re­re leg­ger seg på et høy­ere nivå, sier Stri­feldt.

– Ja, og det må også sen­tra­le Frp-po­li­ti­ke­re gjø­re, pa­re­rer Kris­ti­na Han­sen.

SPØKEFUGL: Ord­fø­rer i Nord­kapp, Kris­ti­na Han­sen, for­sik­rer at hun ikke har noe imot Al­ta. (Ar­kiv­foto)

HANDELSBOIKOTTER: Tid­li­ge­re Nho-sjef i Finn­mark, nå råd­mann i Nesse­by, Ma­rit He­le­ne Pe­der­sen, sa på Face­bo­ok at hun ald­ri mer vil hand­le i Al­ta. (Ar­kiv­foto)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.