Ke­ski­talos re­vansj

Altaposten - - Debatt - Rolf Ed­mund Lund An­svar­lig re­dak­tør

Det tar sin tid før det en­de­li­ge re­sul­ta­tet er klart i same­tings­val­get, men det gikk used­van­lig kort tid før man skjøn­te at Nors­ke Sa­mers Riks­for­bund (NSR) had­de gjen­erob­ret sty­rin­gen og pre­si­dent­ver­vet.

NSR fei­de po­li­tis­ke mot­stan­de­re av ba­nen og kan ende opp med en sva­ert do­mi­nant rol­le på Sa­me­tin­get. Det kan ska­pe den sta­bi­li­te­ten som har mang­let, men har også en tendens til å frem­els­ke egen­rå­dig­het. Vi hå­per NSR vel­ger dia­log og in­volve­ring i ste­det for sty­rings­ar­ro­gan­se, slik de har blitt be­skyldt for en rek­ke gan­ger. Raus­het fun­ge­rer ofte vel så bra, kan­skje også over­for mind­re po­li­tis­ke grup­pe­rin­ger som ikke all­tid klap­per sam­ti­dig.

Det bre­de smi­let til Ai­li Ke­ski­ta­lo på valg­nat­ta var ikke til å ta feil av. Re­van­sjen smak­te, et­ter det som må ha va­ert en til­na­er­mel­ses­vis trau­ma­tisk makt­over­ta­kel­se i fjor vin­ter. Som de fles­te spåd­de, fikk Ar­bei­der­par­ti­et den uver­di­ge makt­over­ta­kel­sen i bak­ho­det som en bu­me­rang. Ikke nok med det; Aps egen split­tel­se ble så pin­lig at man nes­ten måt­te for­ven­te en re­ak­sjon fra vel­ger­ne. Vi tror NSR bør in­ves­te­re en del tid og kref­ter på å gjen­opp­ret­te om­døm­met og ska­pe en form for vi-fø­lel­se, på tvers av po­li­tis­ke skil­ler. Et­ter vår me­ning var det en ge­ne­ral­tab­be av Aps same­tings­grup­pe å ven­de det døve øret til Hel­ga Pe­der­sens råd og er­fa­ring i den­ne pro­ses­sen, en po­li­ti­ker av na­sjo­nalt for­mat, som kun­ne bydd Ke­ski­ta­lo på jevn­byr­dig mot­stand. Re­sul­ta­tet av den in­ter­ne makt­kam­pen er en Ap-grup­pe som har skrum­pet inn og ut­bry­te­re som må for­la­te for­sam­lin­gen, in­klu­dert same­tings­pre­si­dent Vi­be­ke Lar­sen. Det er en kje­de­lig sorti for hardt ar­bei­den­de same­po­li­ti­ke­re, som tross alt øns­ker å job­be for sa­misk na­e­ring, kul­tur og sam­funn. I valg­kam­pen var NSR ty­de­lig og di­rek­te i uli­ke spørs­mål, for ek­sem­pel i Nord­re krets der Sil­je Muot­ka har im­po­nert og fått be­talt. Uan­sett hva man måt­te mene, er det vik­tig at vel­ger­ne får kla­re be­skje­der. Mens Ar­bei­der­par­ti­et ving­let i spørs­må­let om gruve­drift i Kval­sund, var NSR krys­tall­klar i Nus­sir-spørs­må­let, som tross alt hand­ler om man­ge ar­beids­plas­ser i et sjø­sa­misk lo­kal­sam­funn i egen krets. Det må ikke va­ere det mins­te tvil om hva par­ti­ene me­ner i en slik sak.

Først og fremst er det en tri­umf for Ai­li Ke­ski­ta­lo. Ikke bare i Av­jovar­re stemme­krets, men i hele det same­po­li­tis­ke mil­jø. Da språk­de­bat­ten tok helt feil ret­ning, var Ke­ski­ta­lo raskt på ba­nen for å fast­slå at det er mer enn mors­må­let som av­gjør om man er en god same­po­li­ti­ker. Den sje­ne­rø­si­te­ten må va­ere der, blant an­net for­di så man­ge sa­mer mis­tet den­ne vik­ti­ge kul­tu­rel­le mar­kø­ren i tid­lig al­der. Å lage en språk­po­li­tisk A- og B-lag, er det sam­me som å ra­se­re Sa­me­tin­gets le­gi­ti­mi­tet.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.