For­døm­mel­sen av helse­be­kym­rin­ger

Altaposten - - Debatt - KOM­MEN­TAR An­svar­lig re­dak­tør Me­die­hu­set Al­ta­pos­ten Av Rolf Ed­mund Lund

Vara­ord­fø­rer Ma­ri­an­ne Si­vert­sen Na­ess (Ap) i Ham­mer­fest slut­ter seg til for­døm­mel­sen av alta­va­e­rin­ge­ne som me­ler sin egen kake, svik­ter res­ten av fyl­ket og la­ger en kon­stru­ert vir­ke­lig­het i den «så­kal­te» syke­hus­sa­ken. Skal vi ta ut­spil­let på al­vor, er helse­be­kym­rin­ge­ne til inn­byg­ger­ne i Al­ta en kom­bi­na­sjon av fri fan­ta­si og en ikke-sak, i hvert fall for Ar­bei­der­par­ti­et. Så lu­rer de sam­me po­li­ti­ker­ne på hvor­for vel­ger­ne røm­mer hals over ho­det i en an­nen ret­ning. Si­vert­sen Na­ess føy­er seg nem­lig inn i rek­ken av Ap-po­li­ti­ke­re som har fun­net det for­måls­tjen­lig å ref­se be­folk­nin­gen for at de vi­ser en ge­nuin og ekte­følt be­kym­ring over helse­til­bu­det i en by som vokser år for år, uten sted­li­ge akuttje­nes­ter og føde­av­de­ling.

Mang­len­de em­pa­ti

7.000 men­nes­ker gikk iføl­ge po­li­ti­et i tog for syke­hus­tje­nes­ter, in­klu­dert en smelte­di­gel av finn­mar­kin­ger som av uli­ke år­sa­ker har valgt å bo i Al­ta. Sva­ert man­ge har egne opp­le­vel­ser, el­ler har fa­mi­lie som har kjent det­te på krop­pen. Det gjel­der også for inn­flyt­te­de ham­mer­fes­tin­ger, som er mer enn glad i syke­hu­set på Fug­le­nes. Hva i all ver­den er det som får et ut­valg av so­sial­de­mo­kra­ter til å mis­te em­pa­ti­en full­sten­dig, en­ten ved å bli sit­ten­de med taus i for­akt på gjer­det, slik vara­ord­fø­re­ren har gjort, el­ler ende opp med peke­fin­ger over­for de som kjem­per for syke­hus­tje­nes­ter til seg og sine?

I det mins­te bør Si­vert­sen Na­ess og res­ten av peke­fin­ger-korp­set kjen­ne sine egne parti­kol­le­ger i Al­ta bed­re enn som så. Er ord­fø­re­ren og res­ten av kom­mune­styre­grup­pa i Al­ta vir­ke­lig ky­nis­ke kla­kø­rer som gir blaf­fen i hvor­dan med­men­nes­ker har det i res­ten av Finn­mark? Kan­skje Finn­mark Ap bur­de va­ert re­pre­sen­tert un­der syke­hus­ak­sjo­nen, for å for­tel­le hvor­for de er ueni­ge? Kan­skje fyl­kes­par­ti­et bur­de for­søkt å for­stå hvor­for sen­tra­le Ap-po­li­ti­ke­re og Sv-po­li­ti­ke­re i Al­ta i stor grad var fra­va­eren­de i valg­kam­pen, til tross for at de har rik­tig po­li­tisk DNA?

I par­ti­et som styr­te Al­ta i 28 år, vet de nem­lig at Alta­mo­del­len ble ob­stru­ert og mot­ar­bei­det av skif­ten­de syke­hus­ei­ere i fle­re ti­år. Al­ta na­er­syke­hus had­de like trang fød­sel. At kro­nisk syke pa­si­en­ter og and­re skul­le få hjelp i Al­ta var in­gen god ide. Pa­si­en­te­ne var ikke po­en­get, men man fryk­tet un­der­gra­ving av den se­men­ter­te struk­tu­ren. Da har nes­te steg va­ert å be­kjem­pe en hel­het­lig, fag­lig ut­red­ning av struk­tu­ren, et krav som kom for 12 år si­den, ikke et­ter at syke­hus­pla­nen ble ved­tatt i vår.

Her­jer beg­ge vei­er

Syke­hus­ak­sjo­nen i Al­ta gikk i sva­ert søm­me­li­ge for­mer, uten at Ham­mer­fest syke­hus var nevnt med et enes­te ne­ga­tivt ord. Noen fant rik­tig­nok barn som rop­te i ga­te­ne, noe som ble brukt po­li­tisk for alt det var verdt i par­ti­et. Noe av det bes­te med hele ak­sjo­nen var at be­ho­ve­ne i Ham­mer­fest-re­gio­nen møt­te full for­stå­el­se. I Al­ta og Finn­mark vet vi ut­mer­ket godt at vaer­gu­de­ne her­jer beg­ge vei­er og i al­le ret­nin­ger på Sen­na­lan­det, en av de ster­kes­te mo­ti­ve­ne for å få til en vel­fun­ge­ren­de båt­rute mel­lom by­ene. I den grad Jo­nas Gahr Stø­re får gjen­nom­slag for sin ide om psy­kia­trisk syke­hus i Al­ta, vil be­ho­vet øke yt­ter­li­ge­re. Vi re­gist­re­rer vi­de­re at Finn­mark Ap er på leit et­ter for­kla­rin­ger på valg­ne­der­la­get. Det kan ten­kes at eva­lu­e­rin­gen av val­get bør skje i et rom med opp­til fle­re speil, for ikke å si en hel speil­sal. For valg­re­sul­tat hand­ler om langt mer enn inn­hold. Det hand­ler vel så mye om pur ar­ro­gan­se og stra­te­gisk ha­va­ri. Skal vi tro Finn­mark Dag­blad, me­ner le­de­ren i valg­kamp­ut­val­get til Finn­mark Ap at det na­sjo­na­le ne­der­la­get skyl­des at vi rett og slett har det for godt i Nor­ge, stikk i strid med par­ti­ets valg­kamp-man­tra om at Er­na Sol­bergs re­gje­ring har satt vel­ferds­ord­nin­ger i fare og skapt for­skjells-nor­ge. Sånn går det når bøt­ta med svart­ma­ling er så om­fangs­rik at den skyg­ger for egne løs­nin­ger.

ANKLAGER: Al­ta blir an­kla­get for å mele sin egen kake i syke­hus­sa­ken. (Il­lust­ra­sjons­bil­de for syke­hus­ak­sjo­nen)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.