Ras­ke­re kreft­be­hand­ling

Altaposten - - Debatt - Av Bent Høie Hel­se- og om­sorgs­mi­nis­ter

Jeg mø­ter hele ti­den kreft­pa­si­en­ter og på­rø­ren­de som ber meg stå på for at vi ras­ke­re kan ta i bruk nye be­hand­lings­me­to­der mot kreft. Det er en bønn jeg tar på stort al­vor. Re­gje­rin­gen har styr­ket kreft­be­hand­lin­gen ve­sent­lig de fire sis­te åre­ne.

Noe av det al­ler sis­te jeg har gjort, er å be de fire re­gio­na­le helse­fore­ta­ke­ne om at de in­nen nes­te år etab­le­rer en ord­ning der døds­syke pa­si­en­ter kan få råd av et eks­pert­pa­nel når den van­li­ge be­hand­lin­gen ikke len­ger har ef­fekt.

Dis­se pa­si­en­te­ne kan be le­gen sin om å kon­tak­te eks­pert­pa­ne­let og få vur­dert om det er ut­prø­ven­de be­hand­ling, kli­nis­ke stu­di­er el­ler and­re al­ter­na­ti­ver som de kan prø­ve. Pa­si­en­te­ne skal va­ere tryg­ge på at al­le mu­lig­he­ter er vur­dert.

Tid­li­ge­re har re­gje­rin­gen sør­get for at al­le helse­re­gio­ne­ne har fått tverr­fag­li­ge dia­gnose­sent­re. Dis­se sent­re­ne bi­drar til at le­ge­ne raskt fin­ner ut hvil­ken kreft­type det er snakk om der kreft­sym­pto­me­ne er va­ge el­ler vans­ke­li­ge å be­stem­me.

Vi har etab­lert 28 så­kal­te pakke­for­løp. Pakke­for­lø­pe­ne for kreft gjør at dia­gnos­ti­se­ring og be­hand­ling star­ter raskt, og gir pa­si­en­te­ne for­ut­sig­ba­re og tryg­ge for­løp ved mis­tan­ke om kreft. I til­legg har vi ar­bei­det for bed­re sam­ar­beid mel­lom fast­le­ge og syke­hus. Fast­le­gen har også en vik­tig rol­le i opp­føl­gin­gen et­ter kreft­be­hand­ling. Mye er opp­nådd, men vi kan ikke gi oss med det­te.

Der­for send­te jeg for­le­den et nytt brev til de re­gio­na­le helse­fore­ta­ke­ne der jeg ba dem prio­ri­te­re fire ut­vik­lings­om­rå­der for at nors­ke pa­si­en­ter skal få ras­ke­re til­gang til nye lege­mid­ler. Jeg ba dem fin­ne mer ef­fek­ti­ve løs­nin­ger for kor­te­re saks­be­hand­lings­ti­der, blant an­net gjen­nom tid­li­ge­re opp­føl­ging av le­ve­ran­dø­re­ne og vi­dere­føre ar­bei­det med et hur­tigspor for så­kal­te «me-too»-lege­mid­ler.

I til­legg vil jeg ha tid­lig igang­set­tel­se av me­tode­vur­de­rin­ger og at de leg­ger enda bed­re til ret­te for prio­ri­te­ring av me­tode­vur­de­rin­ger for nye me­to­der og lege­mid­ler for be­hand­ling av pa­si­en­ter med al­vor­lig livs­for­kor­ten­de syk­dom. Jeg vil også ha en klar­gjø­ring av da­gens unn­taks­ord­ning for en­kelt­pa­si­en­ter el­ler pa­si­ent­grup­per slik at de kan få til­gang til nye lege­mid­ler som har fått mar­keds­fø­rings­til­la­tel­se i Eu/nor­ge, men som er un­der me­tode­vur­de­ring i det nors­ke sys­te­met.

Det fin­nes for­øv­rig al­le­re­de ord­nin­ger som kan be­nyt­tes for å gjø­re lege­mid­ler uten mar­keds­fø­rings­til­la­tel­se til­gjen­ge­lig for en grup­pe pa­si­en­ter, så­kalt Com­pas­sio­na­te Use-pro­gram. De re­gio­na­le helse­fore­ta­ke­ne ut­vik­ler nå fel­les ret­nings­lin­jer for dis­se ord­nin­ge­ne for å sik­re mer like­ver­dig til­gang.

Jeg for­ven­ter også at lege­mid­del­ak­tø­re­ne skjer­per sin evne til raskt å le­ve­re do­ku­men­ta­sjo­nen som er nød­ven­dig for at nye kreft­lege­mid­ler skal kun­ne tas i bruk. At lege­mid­del­pro­du­sen­ter bru­ker over 200 da­ger på å frem­skaf­fe do­ku­men­ta­sjon, er et­ter min me­ning ikke hold­bart.

TAR TAK: Bent Høie har bedt de fire re­gio­na­le helse­fore­ta­ke­ne vur­de­re ut­prø­ve­de be­hand­lin­ger og kli­nis­ke stu­di­er i kreft­be­hand­lin­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.