Ram­mer små­be­drif­ter

Altaposten - - Debatt - Ulf Nil­sen Be­drifts­for­bun­det Re­gion Nord

Som re­gion­le­der i Be­drifts­for­bun­det og be­drifts­ei­er selv er det vans­ke­lig å ikke bli pro­vo­sert av de­bat­ten om for­mues­kat­ten som pre­get valg­kam­pen. Det vir­ker som om po­li­ti­ker­ne ikke har fått med seg at to av tre be­drif­ter har un­der ni an­sat­te, og at for­mues­kat­ten i vel­dig stor grad be­ta­les gård­ei­e­ren, grün­de­ren, den lil­le in­du­stri­be­drif­ten og hånd­ver­ke­ren. Og de fles­te av dem på små­ste­der hvor det lo­ka­le na­e­rings­li­vet er sva­ert vik­tig.

I den kom­men­de stor­tings­pe­rio­den for­ven­ter vi mer av våre folke­valg­te. Uav­hen­gig av po­li­tisk stand­punkt me­ner jeg det er noen ve­sent­lig po­en­ger som bør lig­ge som pre­miss i de­bat­ten: For­mues­skatt på ar­bei­den­de ka­pi­tal be­ta­les av to­talt 300.000 per­soner. 92 pro­sent av dis­se har en for­mue på un­der ti mil­lio­ner kro­ner. I den­ne pe­rio­den har re­gje­rin­gen re­du­sert for­mues­skat­ten med 5,3 mil­li­ar­der kro­ner. Men si­den for­mues­ver­di­en på ei­en­dom, na­e­rings­ei­en­dom og ak­sjer har økt, be­ta­ler norsk na­e­rings­liv like mye inn til sta­ten i for­mues­katt som for fire år si­den. For­mues­skat­ten be­ta­les med and­re ord ikke bare av folk som Stein Erik Ha­gen og de and­re mil­li­ar­da­ere­ne. For­mue er ikke nød­ven­dig­vis pen­ger i ban­ken. For­muen til be­drifts­ei­er­ne her du bor be­står også av vare­la­ger, verk­tøy, bi­ler og ver­di­en av na­e­rings­ei­en­dom. Går man med un­der­skudd må man også be­ta­le for­mues­kat­ten, selv om man ikke har pen­ger i ban­ken. Vi øns­ker norsk ei­er­skap. For­mues­skat­ten gir for­del til uten­lands­ke ei­ere. Et ek­sem­pel er at et norsk fa­mi­lie­eid ho­tell må be­ta­le for­mues­katt, mens stør­re kje­der som har uten­lands­ke ei­ere slip­per. Jeg har for­stå­el­se for at de med ster­kest rygg skal løf­te tyngst og ba­ere mest. Men slik for­mues­skat­ten er i dag blir det man­ge små og mel­lom­sto­re med pro­laps og vond rygg som må løf­te tyng­re. Vi i Be­drifts­for­bun­det skal job­be hardt for en mer sak­lig de­batt om for­mues­skatt, og hvor «hver­dags­na­e­rings­li­vet» der du bor skal bli iva­re­tatt!

DER DU BOR: Ulf Nil­sen me­ner for­mues­skat­ten ram­mes små­be­drif­ter lan­det rundt. (Presse­foto)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.