Gir refs et­ter ha­bi­li­tets­sak

Altaposten - - Nyheter - Av Tom Skog­lund tom@al­ta­pos­ten.no

Bengt Ru­ne Stri­feldt (Frp) ble urett­mes­sig er­k­la­ert in­ha­bil i Bru­er-sa­ken. Uan­sett år­sak er det al­vor­lig, me­ner han. Ons­dag la Finn­mark fyl­kes­kom­mu­ne ut på sine nett­si­der et ved­tak fra Kom­mu­nal- og mo­der­ni­se­rings­de­par­te­men­tet. Bak­grun­nen var sa­ken der fyl­kes­ut­valgs­med­lem Bengt Ru­ne Stri­feldt (Frp) men­te at han på feil­ak­tig grunn­lag ble er­k­la­ert in­ha­bil un­der be­hand­lin­gen av Bru­er-sa­ken.

KMD me­ner fyl­kes­tin­get og ad­mi­ni­stra­sjo­nen gjor­de feil da de er­k­la­er­te Stri­feldt in­ha­bil, men kon­sta­te­rer at det nep­pe vil­le på­vir­ket selve sa­ken om han had­de blitt er­k­la­ert ha­bil.

For­søkt kneb­let?

Stri­feldt er ikke nå­dig i sin kri­tikk.

– Det­te var en­ten et for­søk på å an­gri­pe min tro­ver­dig­het og sam­ti­dig få meg kneb­let, el­ler så var det en skrem­men­de man­gel på kjenn­skap til lov­ver­ket fra ad­mi­ni­stra­sjo­nens side. Uan­sett hva som lå bak er det­te me­get al­vor­lig, sier Stri­feldt, og vi­ser til at fyl­kes­råd­mann Øystein Ruud – som også er ad­vo­kat – med støt­te fra ju­rist Ada Kjøl­les­dal bur­de for­stått at de ikke had­de støt­te i lov­ver­ket for det­te.

– Det er godt å få en be­kref­tel­se fra KMD på at jeg had­de rett og de had­de feil. For det­te går på min in­tegri­tet. Jeg har hele ti­den hev­det jeg ikke var in­ha­bil, men ved å vise til «sa­er­skil­te grun­ner» uten å ut­dy­pe det­te har man for­søkt å dan­ne et bil­de av at jeg ikke har in­tegri­te­ten i or­den.

Skuf­fet over Stri­feldt

I en skrift­lig kom­men­tar sendt via presse­kon­to­ret på fyl­ket sva­rer fyl­kes­vara­ord­fø­rer Ragn­hild Vass­vik (Ap) med å gå til mot­an­grep:

– Som folke­valgt har Bengt Ru­ne Stri­feldt et over­ord­net ar­beids­gi­ver­an­svar for al­le fyl­kes­kom­mu­nens an­sat­te og et di­rek­te ar­beids­gi­ver­an­svar over­for fyl­kes­råd­man­nen. Jeg er skuf­fet over hvor­dan må­ten Stri­feldt opp­trer på som ar­beids­gi­ver i sine ka­rak­te­ris­tik­ker, he­ter det fra fyl­kes­vara­ord­fø­re­ren.

Sam­ti­dig med­gir hun at det var feil å er­k­la­ere han in­ha­bil:

– I det­te til­fel­let ble av­gjø­rel­sen om in­ha­bi­li­tet vur­dert feil, jam­før de­par­te­men­tets kon­klu­sjon, og det be­kla­ger vi.

KRI­TI­SE­RER: Bengt Ru­ne Stri­feldt (Frp) gir kri­tikk til fyl­kes­ad­mi­ni­stra­sjo­nen et­ter ha­bi­li­tets­sak. (Ar­kiv­foto)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.