Mie (10) ble årets bes­te etter­fors­ker

Mie Ber­ger (10) vant Finn­mark po­liti­dis­trikts kon­kur­ran­se på po­li­ti­ets dag.

Altaposten - - Nyheter - Av Mag­ne Kve­seth kve­seth@al­ta­pos­ten.no

– Du får be­søk klok­ka 15.15 i dag, så du må hol­de deg hjem­me.

Det var mam­ma Anet­te Ber­ger sin hem­me­lig­hets­ful­le be­skjed til dat­te­ren Mie. Be­sø­ket skul­le vise seg å va­ere in­gen rin­ge­re enn re­gion­lens­man­nen i Al­ta, Svein To­re Nil­sen, som had­de en pre­mie med til 10-årin­gen.

Fant ty­ven

– Da du be­søk­te oss un­der po­li­ti­ets dag var du med på å løse en opp­ga­ve, en kri­mi­nal­gåte. Du svar­te helt rett på opp­ga­ven og fant ut hvem som var ty­ven. Nå har vi truk­ket ut en vin­ner i den­ne kon­kur­ran­sen og nav­net ditt ble truk­ket ut blant al­le som del­tok i ar­bei­det med å løse krim­gå­ten. Du er der­for ut­nevnt til årets etter­fors­ker 2017, sa po­liti­in­spek­tør Nil­sen, som over­rak­te Mie et hånd­fast be­vis på det­te.

– Jeg hus­ker ikke helt hva det var gå­ten gikk ut på, men det var bil­der vi skul­le se på og så med det som bak­grunn skul­le vi fin­ne ut hvem som var ty­ven, sier Mie.

– Nes­ten som melke­kar­tong­mys­te­ri­e­ne før påske?

– Det lik­net kan­skje litt på det, sier hun, godt for­nøyd med kru­set, der det står svart på hvitt at Mie Ber­ger er årets etter­fors­ker i Finn­mark po­liti­dis­trikt sin kon­kur­ran­se.

De­tek­tiv­bø­ke­ne

Mie for­tel­ler at hun har lest en del av de­tek­tiv- og barne­krim­bø­ke­ne som er på mar­ke­det og at hun li­ker å løse krim­gå­te­ne som fin­nes i bø­ke­ne.

Re­gion­lens­mann Nil­sen sier Mie får leg­ge ved bil­det av kop­pen, der­som hun skul­le fin­ne på å vil­le søke seg til po­liti­ut­dan­nin­gen når hun blir vok­sen.

– Jeg kan ikke love at det hjel­per, men da ser de som be­hand­ler søk­na­den din at du har vist in­ter­es­se for å løse kri­mi­nal­sa­ker, sier Nil­sen.

Po­li­ti­ets dag ble ar­ran­gert i kjel­le­ren på po­liti­hu­set i Al­ta sen­trum sam­me dag som det sto­re folke­to­get for akutt­syke­hus ble ar­ran­gert.

– Det var helt enormt med folk inn­om, så jeg tror nok vårt ar­ran­ge­ment pro­fi­ter­te litt på at det var eks­tra mye folk i Al­ta sen­trum den­ne da­gen, sier Nil­sen.

VIN­NER: Mie Ber­ger vant Finn­mark po­liti­dis­trikts kon­kur­ran­se, og fikk pre­mi­en per­son­lig over­rakt av po­liti­in­spek­tør og re­gion­lens­mann Svein To­re Nil­sen. (Foto: Mag­ne Kve­seth)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.