Blikk for de­tal­jer

– Det er ar­tig å va­ere litt unik, sier ny­bakt svenn Ar­vid Andrè Myr­seth Si­vert­sen (31).

Altaposten - - Naering - Av Vi­dar Kris­ten­sen vi­dar@al­ta­pos­ten.no

Ny­lig fikk han be­vi­set på at han er skik­ke­lig fag­ar­bei­der i et av de mest sjeld­ne hånd­verks­yr­ke­ne vi har; blik­ken­sla­ger­fa­get. – Det er visst­nok bare åtte som har svenne­brev som blik­ken­sla­ger i Finn­mark, så vi er hel­dig som har en av dem i vårt fir­ma, sier Si­vert­sens sjef, dag­lig le­der Tru­de Sø­der­holm i Pro­tan Tak­ser­vice.

Har ikke til­bud

Det er få hånd­verks­yr­ker i Finn­mark som står sva­ke­re ut­dan­nings­mes­sig enn blik­ken­sla­ger­yr­ket, til tross for et skri­ken­de be­hov for fag­folk. Bare i Al­ta er det fem uli­ke fir­ma­er som til­byr blik­ken­sla­ger-tje­nes­ter, men det er bare tre-fire per­soner med svenne­brev.

– At så få ut­dan­nes og gis mu­lig­he­ten til å ta svenne­brev har mye med tra­di­sjo­ner i bran­sjen å gjø­re, men skyl­des også to­tal man­gel på ut­dan­nings­til­bud, sier Ro­bin Hen­rik­sen, blik­ken­sla­ger si­den 1986 og med­lem av svenne­prøve­nemn­da.

– Jeg har sendt ung­dom til både Fin­land og Sve­ri­ge for å ut­dan­ne dem, men de kom fort hjem igjen. Det er bare opp­la­e­ring i be­drift som prak­ti­se­res nå, og der­for er det blitt et skri­ken­de un­der­skudd på blik­ken­sla­ge­re i Finn­mark, fast­slår Hen­rik­sen.

– Ar­tig fag

Ar­vid Andrè Myr­seth Si­vert­sen var lei av sko­le som 18-åring. Helt uten bak­grunn fikk han prø­ve seg hos Blik­ken­sla­ger Bjørn Mel­la AS. Han star­tet med å gi verk­tøy til de som kun­ne fa­get, før han fikk sta­dig mer kom­pe­tan­se og an­svar. I april slut­tet han hos Mel­la og be­gyn­te i til­sva­ren­de jobb hos Pro­tan, som i tre år har hatt sitt eget blik­ken­sla­ger­verk­sted i lo­ka­le­ne i Buk­ta.

Og bare tre må­ne­der et­ter over­gan­gen var svenne­bre­vet i boks.

– Det er et ar­tig fag, som det bare blir mer og mer bruk for. Det er ar­tig å va­ere litt unik. At det hand­ler om hånd­verk og de­talj­ar­beid er noe som til­ta­ler meg, sier Si­vert­sen

– Sjekk her; han fikk «be­stått me­get godt». Vi er kjempe­stolt av å ha en som Ar­vid i vår be­drift, sier Sø­der­holm og pe­ker på svenne­bre­vet i ram­me, som skal hen­ges på veg­gen hos Pro­tan.

– Hvor­for er du så stolt?

– For­di det­te er et så sjel­dent yrke at det er nes­ten umu­lig å re­krut­te­re gode folk. I stør­re grad enn mye an­net så er blik­ken­sla­ger­fa­get et hånd­verk. Her må man va­ere fin­ger­nem, nøy­ak­tig, krea­tiv og smart. Det er klart vi er stolt av å ha en sånn mann blant oss, sier Sø­der­holm.

Flid og nøy­ak­tig­het

Svenne­prø­ven var delt inn i en teo­re­tisk og en prak­tisk del. I den prak­tis­ke de­len skul­le Ar­vid de­sig­ne og set­te sam­men en ven­ti­la­sjons­ka­nal, samt kle en vegg med egen­pro­du­ser­te fa­sade­pla­ter. Selv et ut­rent øye ser umid­del­bart at ka­na­len han sat­te sam­men i prø­ven hol­der sva­ert høyt fag­lig nivå.

– Ka­na­len går fra ek­sen­trisk rund til fir­kant, og der­et­ter til­ba­ke fra ek­sen­trisk fir­kant til rund igjen. På leng­da fikk jeg ikke lov til å over­skri­de med mer enn 3 mm, el­lers ble det stryk, for­tel­ler Ar­vid.

Fa­sade­pla­te­ne har han fal­set og mon­tert for­skrifts­mes­sig, slik det bare blir mer og mer av på ny­bygg. Ek­semp­ler på det er

Nord­lyska­te­dra­lens fa­sa­de, heis­sjak­te­ne på A12 og den bronse­kled­te fa­sa­den på Stat­netts ny­bygg.

Ut­vi­der med la­er­ling

– Den sis­te er det vi som har lagt. Vår ak­ti­vi­tet in­nen­for blikk er øken­de, og en nød­ven­dig del av det vi kan til­by, sier Sø­der­holm.

Hun har tre an­sat­te på blikk, der­iblant en som går i la­ere. Tak­tek­ker­fir­ma­et har så­le­des ut­vi­det sin ho­ri­sont; fra å bare tet­te tak til å tet­te også fa­sa­der.

– Ar­beids­meng­den er øken­de, og mik­sen vi har her på bru­ket er vel­dig bra. Og med en svenn som sjef på blikk så har vi mu­lig­het til å ta inn en la­er­ling. An­ta­ke­lig vil vi for­sø­ke å få inn en la­er­ling via Ne­so-sys­te­met nes­te år, sier Sø­der­holm.

Hen­rik­sen ro­ser Pro­tans ini­tia­tiv, og sier han dess­ver­re ikke ser man­ge and­re mu­lig­he­ter for re­krut­te­ring ak­ku­rat nå.

– I den vi­dere­gå­en­de sko­len er det ikke nok fo­kus på fa­get, med bare ut­da­ter­te ma­ski­ner som in­gen blir in­spi­rert av å bru­ke. Der­for er det bra at be­drif­ter som Pro­tan tar ut­dan­ning av nye blik­ken­sla­ge­re på al­vor, sier Hen­rik­sen.

HÅNDARBEID: Pla­te­ne i den­ne fa­sa­den måt­te Ar­vid Andrè Myr­seth Si­vert­sen fal­se og mon­te­re for å få god­kjent svenne­prø­ven. Fa­sa­der i blikk er blitt mer van­lig, noe som øker opp­drags­meng­den hos Si­vert­sens ar­beids­gi­ver, Pro­tan Tak­ser­vice AS.

STOLT SJEF: Tru­de Sø­der­holm søk­te i hele Nor­ge et­ter blik­ken­sla­ger, men fikk ikke napp. Ikke før Ar­vid Andrè Myr­seth Si­vert­sen kom fra kon­kur­ren­ten i vår fikk Pro­tan Tak­ser­vice en fag­ar­bei­der som kun­ne ta svenne­bre­vet.

IN­GEN SLINGER I FALSEN: Å byg­ge en ven­ti­la­sjons­ka­nal er noe en­hver blik­ken­sla­ger må kun­ne. Men sjel­den hol­der ar­bei­det så høy kva­li­tet som fag­prø­ven til Ar­vid Andrè Myr­seth Si­vert­sen, der ek­sen­trisk rund går til fir­kant og ek­sen­trisk fir­kant går til­ba­ke til rund igjen in­nen­for en feil­mar­gin på 3 mm.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.