God start i Båts­fjord

Hamne­fjell Vind­kraft­verk er le­vert før tida, un­der bud­sjett og uten al­vor­li­ge hen­del­ser.

Altaposten - - Naering -

Ikke rart an­sat­te, ei­ere, in­vi­ter­te gjes­ter og inn­byg­ge­re i Båts­fjord smil­te bredt og fes­tet hardt da vind­par­ken ble åp­net tirs­dag. Hamne­fjell er en av Euro­pas bes­te land­ba­ser­te lo­ka­sjo­ner for vind­kraft. Ut­byg­gin­gen har på­gått over 18 må­ne­der un­der le­del­se av Finn­mark Kraft. Det er in­stal­lert 15 stk 3,45 MW tur­bi­ner. Vind­kraft­ver­ket er nå i re­gu­la­er pro­duk­sjon. Det er for­ven­tet en års­pro­duk­sjon på vel 186 GWH – nok strøm til over 5000 hus­stan­der. Det er gjort in­ves­te­rin­ger for over 600 mill. kro­ner. Al­le­re­de den­ne uka ble det satt pro­duk­sjons­re­kord da par­ken klar­te å pro­du­se­re 1 GWH i lø­pet av ett døgn.

Båts­fjords na­e­rings­liv har høs­tet godt av byg­gin­gen av vind­par­ken. Det er skapt sto­re lo­ka­le ring­virk­nin­ger, for en­tre­pre­nør­bran­sjen, for le­ve­ran­dø­rer, ho­tel­ler og be­vert­nings­fore­ta­ke­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.