De­sig­net mega­buss et­ter røff test­tur

Før Van Hool lag­de Skan­di­na­vias størs­te dob­belt­dek­ker til Arc­tic Tours, tes­tet de sine sår­ba­re sys­te­mer i ark­tisk kli­ma.

Altaposten - - Naering - Av Vi­dar Kris­ten­sen

Arc­tic Tours har nem­lig hatt en del pro­ble­mer med at rør­fø­rin­ge­ne i de ny­es­te bus­se­ne fra den bel­gis­ke pro­du­sen­ten har fros­set, samt at det har va­ert ut­ford­ren­de å hol­de jevn var­me og isog dugg­frie vin­du­er i bus­se­ne.

– Van Hool har tatt vår be­kym­ring på al­vor, og send­te et test­team nord­over med en dob­belt­dek­ker sist vin­ter. De måt­te bru­ke tre pro­pan­bren­ne­re som til­leggs­var­me­re inni bus­sen for å kla­re seg i mi­nus 28 i Ka­ra­sjok, og skjøn­te nok da at vi har litt and­re kli­ma­tis­ke ut­ford­rin­ger her på Nord­ka­lot­ten enn de har på kon­ti­nen­tet, sier Ernst Ru­ne An­der­sen, Arc­tic Tours dag­li­ge le­der og ei­er.

Lang krav­lis­te

Er­fa­rin­gen fra test­tu­ren bruk­te Van Hool da be­stil­lin­gen på Skan­di­na­vias størs­te dob­belt­dek­ker tik­ket inn fra Arc­tic Tours. Pro­duk­sjons­ti­den er seks må­ne­der, og som van­lig fak­set An­der­sen over to A4-si­der med egne specs; de­tal­jer og løs­nin­ger Arc­tic Tours har fun­net ut at de bare må ha på plass i sine bus­ser.

– Lis­ta med krav er bygd opp gjen­nom man­ge års godt for­hold til Van Hool-fab­rik­ken, og er i sta­dig end­ring, for­tel­ler An­der­sen.

Han lis­ter opp eks­tra die­sel­var­mer, eks­tra iso­la­sjon rundt fø­rer­plas­sen, eks­tra fø­rer­var­me, var­me i ba­ga­sje­rom­met, eks­tra ut­ven­dig be­lys­ning, støt­buf­fe­re un­der al­le hjør­ner og in­te­grer­te eks­tra­lys som øns­ker Arc­tic Tours har lan­sert opp gjen­nom åre­ne og som nå er stan­dard på al­le bus­ser som kjø­pes.

Flest mu­lig se­ter

Selv­føl­ge­lig har den split­ter nye dob­belt­dek­ke­ren med 90 se­ter alt det­te. Det dob­belt­dek­ke­ren mang­ler er kjøk­ken og sove­rom for sjå­fø­ren.

– Vi prio­ri­ter­te å få inn så man­ge se­ter som mu­lig. Da pluk­ket vi ut ting som tar plass og som det er lite bruk for. Man ro­ter ikke med mini­kjøk­ken og kaffe­ser­ve­ring med 90 pas­sa­sje­rer, for å si det sånn, be­mer­ker An­der­sen.

Sjå­fø­ren har li­ke­vel fort­satt et lite kryp­inn. Inni ba­ga­sje­rom­met kan det fel­les ned en vegg og leg­ges en ma­drass på dør­ken, slik at sjå­fø­ren får noen ti­mer på øyet.

Ikke noe stunt

Bus­sen er blitt den størs­te Van Hool har le­vert i Skan­di­na­via, for­di man har pres­set inn så man­ge se­ter som mu­lig. Den er li­ke­vel ikke høy­ere enn and­re tur­bus­ser, og kan der­for fint kjø­re gjen­nom alt som er av vei­tun­ne­ler.

Mens en «van­lig» Arc­tic Tours-buss med 55-60 se­ter kos­ter 3,5 mil­lio­ner, har 90-se­te­ren bik­ket fem mil­lio­ner i pris. Det hjalp ikke ak­ku­rat at An­der­sen var i det span­dab­le hjør­net på sin sis­te tur til Bel­gia, og pluk­ket for yt­ter­li­ge­re 200.000-300.000 kro­ner på ut­styrs­lis­ta.

– Det ble en dyr tur, ja, hum­rer An­der­sen.

– Er mega­bus­sen bare et stunt, el­ler har dere vir­ke­lig bruk for en så stor buss?

– Ja, det har vi vir­ke­lig. Jeg har sett i et par år at det skjer for ofte at vi må set­te opp to bus­ser for­di det er litt for man­ge pas­sa­sje­rer til bare èn buss. For ek­sem­pel kjør­te vi en hånd­ball­tur med Al­ta IF og BUL til Bo­den for et par uker si­den, med 70 per­soner. Da var det 53 i den ene bus­sen og 17 i den and­re. Med dob­belt­dek­ke­ren had­de det va­ert nok med èn buss, på­pe­ker An­der­sen.

Tur­ne­rings­buss

Han ser 90-se­te­ren først og fremst som en tur­ne­rings­buss, som bru­kes når fle­re lag og klub­ber fra Al­ta drar sam­ti­dig til uten­bys tur­ne­rin­ger.

– Men vi vil også bru­ke bus­sen til cruise­båt-kjø­ring og til be­drifts­tu­rer. Det kos­ter litt mer pr kilo­me­ter å leie den, men det er li­ke­vel bil­li­ge­re enn å bru­ke to bus­ser, un­der­stre­ker An­der­sen.

Er­ling Wil­helm­sen har lak­kert lo­ka­le mo­ti­ver på An­der­sens bus­ser i 30 år, men er nå gått bort. Dob­belt­dek­ke­ren og nye bus­ser i fram­ti­den skal der­for pyn­tes med fo­li­er­te fo­to­gra­fi­er av lo­ka­le se­ver­dig­he­ter.

Buss­fir­ma­et på Kron­stad, der Ernst Ru­ne over­tok hele ei­er­ska­pet tid­li­ge­re i år, har nå 12 bus­ser i stal­len, hvor den elds­te er fra 2004.

FLAGGSKIPET: Den­ne bus­sen får de lo­ka­le idretts­la­ge­ne se mye til når de er ute på tur. Ernst Ru­ne An­der­sens dob­belt­dek­ker er den størs­te og dy­res­te bus­sen som noen­sin­ne er kjøpt til Finn­mark.

SETE MED UTSIKT: – Jeg reiv i litt eks­tra, så da ble det både side­støt­te og eks­tra stor ligge­vin­kel på al­le se­te­ne, hum­rer Ernst Ru­ne An­der­sen, her i topp­eta­sjen i dob­belt­dek­ke­ren.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.