Kjem­pens har­de fall

Trøb­bel i gru­va ga trøb­bel i regn­ska­pet for AS Os­car Sun­dquist.

Altaposten - - Naering -

Kir­ke­nes-fir­ma­et var helt fram til 2016 Finn­marks størs­te ma­skin­en­tre­pre­nør, blant an­net for­di de har va­ert tungt inni gruve­virk­som­he­ten i Bjørne­vatn med bore­rig­ger, ma­ski­ner og gubb.

I 2015 kom det en kjempe­smell, da gru­va kon­ket.

– Vi had­de in­ves­tert nok­så tungt i Syd­va­ran­ger Gru­ve rundt ett år før den gikk kon­kurs. Vi had­de 25 mann som job­bet i for­bin­del­se med gruve­drif­ten, og vi satt igjen med fle­re bore­rig­ger vi ikke fikk solgt et­ter kon­kur­sen, sier dag­lig le­der Svein Wer­ner Sun­dquist til ifinn­mark.

– Vi sa opp 13 styk­ker al­le­re­de i 2015, da kon­kur­sen skjed­de, så det har ikke gått ut­over 2016-regn­ska­pet. I slut­ten av 2015 og i 2016 flyt­tet vi 12 an­sat­te fra bore­rig­ge­ne over i and­re job­ber, så vi har hel­dig­vis slup­pet å per­mit­te­re el­ler si opp fle­re an­sat­te, sier Sun­dquist.

Sel­ska­pet gikk i fjor med et un­der­skudd på 4,9 mil­lio­ner. Sun­dquist på­pe­ker at un­der­skud­det skyl­des av­skriv­nin­ger på bore­rig­ge­ne sel­ska­pet ikke fikk solgt unna i lø­pet av 2016.

Sun­dquist har fore­lø­pig ikke over­sikt over hvor­dan 2017 kom­mer til å ende opp øko­no­misk, men for­tel­ler at selv om vin­te­ren gikk trått, har som­me­rog høst­halv­året va­ert tra­velt for sel­ska­pet.

I dag har sel­ska­pet ho­ved­sa­ke­lig pro­sjek­ter i Sør-va­ran­ger, men Sun­dquist hå­per at de med ti­den kan ut­vi­de ho­ri­son­ten og se seg om et­ter pro­sjekt uten­for kom­mune­gren­se­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.