Hen­ter til­ba­ke li­vet

Altaposten - - Reportasje - Av Han­ne Lar­sen han­ne@al­ta­pos­ten.no

Hjerne­slag

Hjerne­slag ram­mer hvert år ca. 15.000 per­soner i Nor­ge og er den tred­je hyp­pigs­te døds­år­sa­ken. Den er en do­mi­ne­ren­de år­sak til al­vor­li­ge funk­sjons­ned­set­tel­ser slik som lam­mel­ser, sanse­tap, tale­for­styr­rel­ser el­ler be­visst­hets­for­styr­rel­ser.

Hjerne­slag om­fat­ter hjerne­in­fark­ter (85-90%) som opp­står som føl­ge av en blod­propp. Blod­prop­per kan opp­stå i selve hjer­nen, i puls­åre­ne på hal­sen, el­ler det kom­mer blod­prop­per fra hjer­tet som skyl­des flim­mer, ure­gel­mes­si­ge slag el­ler klaffe­feil. Blod­propp skyl­des ofte åre­for­kalk­ning i blod­ka­re­ne, som blok­ke­rer for blod­til­før­se­len til hjer­nen.

Hjerne­blød­nin­ger (10-12%) som opp­står som føl­ge av blød­ning ved at en blod­åre i hjer­nen bris­ter, og blo­det dan­ner en blod­an­sam­ling i om­rå­det som er ram­met. I til­legg kom­mer hjerne­hinne­blød­nin­ger (3-5%) som er en akutt blød­ning fra sto­re og mid­dels­sto­re puls­årer in­ne i skal­len, men uten­for selve hjer­nen.

Dø­de­lig­he­ten ved hjerne­slag har gått ned i lø­pet av de sis­te ti­år. De fles­te som får hjerne­slag er eld­re men­nes­ker. Det er li­ke­vel vik­tig å mer­ke seg at en del av slag­pa­si­en­te­ne er re­la­tivt unge men­nes­ker.

Sym­pto­mer på uli­ke ty­per slag kan va­ere tale­vans­ker, kval­me, opp­kast, akutt hode­pine, nakkes­tiv­het, sty­rings­vans­ker, re­du­sert be­visst­het, dob­belt­syn, svelg­vans­ker, hur­tig be­visst­hetstapp.

For en må­ned si­den satt An­ne Gre­te Skjeb­stad (55) i rulle­stol og måt­te ha hjelp til alt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.