Ort bjørne­tje­nes­te­ne

Altaposten - - Reportasje -

til­ba­ke til bi­len og hun får også vik­ti­ge sanse­inn­trykk i lø­pet av handle­tu­ren, sier Ha­et­ta.

– Det å få va­ere med ut i bu­tik­ken og se på va­re­ne og kjen­ne luk­te­ne fra ek­sem­pe­vis varm­dis­ken, kan også føre til økt ape­titt, som er vik­tig for eld­re som kan­skje sli­ter med det­te, føy­er Met­tes kol­le­ga, ergo­te­ra­peut An­ne-ma­rie Qvar­me Oks­a­vik, til.

– Det at vi vil hjel­pe kan med and­re ord føre til at vi gjør dem en bjørne­tje­nes­te?

– Ja, vi kal­ler det en hjelpe­fel­le og vi ser at på­rø­ren­de fak­tisk kan va­ere en bremse­koss for ut­vik­ling. Det gjø­res i bes­te me­ning og for­di man øns­ker å va­ere snill, men sam­ti­dig fra­rø­ver det man­ge mu­lig­he­ten til å va­ere selv­sten­di­ge og til å føle seg nyt­ti­ge, sier Ha­et­ta, som også be­kref­ter at man­ge gjer­ne på­tar seg å hjel­pe for­di det er mest ef­fek­tivt.

– Man kan sam­men­lig­ne det med når vi voks­ne kler på bar­na, selv om de er sto­re nok til å kla­re det selv, for­di vi har det tra­velt og vil at det skal gå ras­ke­re.

– Tror dere at hver­dags­re­ha­bi­li­te­ring kan bi­dra til mind­re res­surs­bruk i kom­mu­nen?

– Ja, ab­so­lutt. Det­te er en vinn-vinn-si­tua­sjon, men sam­ti­dig er det vik­tig å un­der­stre­ke at det ikke er der­for vi gjør det­te. In­gen skal ha dår­lig sam­vit­tig­het for at de tren­ger og ber om hjelp. Det­te skal va­ere for de som øns­ker det, sier Ha­et­ta, som ber in­ter­es­ser­te om å gå inn på Al­ta kom­mu­nes hjemme­side for yt­ter­li­ge in­for­ma­sjon.

– TA KONTAKT: Hver­dags­re­ha­bi­li­te­rings­team­et ved Met­te Ha­et­ta (fremst). An­ne-ma­rie Qvar­me Oks­a­vik og Mayl-liss Berg hå­per fle­re vil be­nyt­te seg av det nye til­bu­det. (Foto: Han­ne Lar­sen)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.